18/10/2015 07:43 GMT+7 Email Print Like 0

Chủ tịch nước biểu dương các chủ tịch Mặt trận tiêu biểu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015, diễn ra sáng 17/10, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị. Cùng dự có 260 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 10.000 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có truyền thống vô cùng vẻ vang. Được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã không ngừng phát triển lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, đánh đổ ách thống trị thực dân, phong kiến, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước 30 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm, đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cuộc vận động của Mặt trận triến khai trong thời gian qua cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở...

Lịch sử Việt Nam đã khẳng định chân lý “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng, trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nói chung và thành tích của 260 vị Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn tiêu biểu của cả nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn nhiều khó khăn song vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng việc nước, nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng.

Với vai trò và uy tín của mình, các vị Chủ tịch Mặt trận ở các xã, phường, thị trấn, lắng nghe ý kiến nhân dân, đã đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở như: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy dân chủ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân...

Chủ tịch nước khẳng định hiện nay, đồng bào và chiến sỹ cả nước đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Dự thảo Văn kiện Đại hội đang được xin ý kiến và thảo luận rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu chung của 5 năm tới (2016-2020) là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu đó cần phải dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tối đa mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu; phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường hoạt động giám sát và phản biện, xã hội; tiếp tục đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Chủ tịch nước lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng.”

Các cấp ủy Đảng cần làm tốt vai trò lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn từ Hội nghị lần này, những tấm gương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu sẽ được nhân rộng trong toàn quốc; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy; phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triến kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA