Báo ảnh Việt Nam – Tờ báo đi cùng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Báo ảnh Việt Nam – “Tờ báo đi cùng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”

Trong bài phát biểu của Đồng chí Trường Chinh – Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng nhân kỷ niệm Báo ảnh Việt Nam tròn 15 tuổi có đoạn khẳng định rằng: “Sau chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, hòa bình được lập lại, Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng đã chỉ thị ra tờ Hình ảnh Việt Nam (tiền thân của Báo ảnh Việt Nam) để giới thiệu bằng hình ảnh với nhân dân thế giới sự nghiệp của nhân dân ta trong giai đoạn mới là: làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà”.

Top