ຜູ້ສະໜອງຂ່າວສານ(ICP): ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ | ISSN: 1606-0261 | ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ອອກໃບອະນຸຍາດ ອົງການຄວບຄຸມ: ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ | ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ: ຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຖັ໋ງ
ເລກທີ: 79 ຫຼີເຖື່ອງກຽດ, ເມືອງຮວ່ານກ໋ຽມ-ຮ່າໂນ້ຍ | ໂທ: (84.4) 39332303 | ແຟັກ: (84.4) 39332291 | ອີເມວ vietnamvnp@gmail.com
C ສະຫງວນລິຂະສິດ ຂ່າວພາບຫວຽດນາມ