អ្នកផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាន(ICP): ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម| ISSN : 1606 - 0261 | លិខិតអនុញ្ញត្តិលេខ18/GP-BTTTT ផ្តល់ដោយក្រសួងព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ និពន្ធនាយក ង្វៀន ថាំង
អាស័យដ្ឋាន៖ ៧៩ វិថី លីធឿងគៀត រដ្ឋធានីហាណូយ vietnamvnp@gmail.com
រក្សាសិទ្ធិ © កាសែតរូបភាពវៀតណាម