Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Sáng 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng toàn thể các đồng chí trong Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tham dự.

Bộ Chính trị nhất trí đánh giá: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận 17-KL/TW và Kết luận 07-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. 

Giai đoạn 2006-2019, kinh tế Cần Thơ tăng trưởng 7,32%, cao hơn mức trung bình toàn quốc, quy mô nền kinh tế năm 2019 lớn gấp 5 lần so với năm 2005, ngân sách cân đối và có điều tiết về Trung ương. Cần Thơ từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, đạt 92,3% trong cơ cấu GRDP năm 2019, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng về công nghiệp và dịch vụ. Cần Thơ đã hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới và đang xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương “sáng, xanh, sạch, đẹp”, là 1 trong 6 đô thị trọng điểm thực hiện đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Bên cạnh đó, Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng đồng bằng song Cửu Long về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế… GRDP bình quân đầu ngưởi năm 2019 đạt trên 88 triệu đồng, cao hơn mức bình quân toàn quốc; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,66%, thấp nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ Chính trị cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Cần Thơ sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Cần Thơ chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, chưa thực sự là đô thị hạt nhân của Vùng.   

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm, đô thị hạt nhân của Vùng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Cần Thơ cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp, trước hết là thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế của thành phố và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Đồng thời, Cần Thơ cần chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện tốt công tác tôn giáo và dân tộc.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, Cần Thơ cần quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng tới trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, phát huy vai trò trung tâm và trở thành hạt nhân liên kết của Vùng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị lưu ý Cần Thơ cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Bộ Chính trị nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Cần Thơ đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức của các cấp, các ngành, từ đó xác định những giải pháp mới, đột phá, thu hút mọi nguồn lực vật chất và tinh thần để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Bộ Chính trị ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Cần Thơ về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý cho thành phố; từng bước thí điểm mô hình quản lý đô thị; giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, chỉ đạo; các bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng bộ Cần Thơ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, gợi mở tại cuộc họp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ Đề án. Việc Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ, có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm này. Tinh thần của nghị quyết sẽ được triển khai ngay vào Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới, tạo khí thế mới để Đảng bộ, nhân dân Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, phải thấm thía sâu sắc hơn nữa, phân tích đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Cần Thơ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiềm năng, lợi thế của Cần Thơ để tiếp tục khai thác, phát huy, vươn lên không chịu thua kém các địa phương khác.


Cần Thơ có vai trò quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải, địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng - an ninh, luôn được Đảng, Nhà nước ưu tiên trong chính sách đầu tư, phát triển. Cần Thơ có nhiều tiềm năng, lợi thế, nằm ở vị trí trung tâm, là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông, lại vừa có cảng biển, cảng hàng không quốc tế, tài nguyên thiên nhiên phong phú, với hậu phương rộng lớn là cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuận lợi phát triển không chỉ nông nghiệp, mà cả du lịch, kết nối giao thông, hợp tác quốc tế. Cần Thơ có bề dày truyền thống yêu nước cách mạng, đặc sắc văn hóa, cần được khơi dậy, phát huy, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, đưa Cần Thơ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn sắp tới.   

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Cần Thơ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những định hướng xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới sẽ được Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới cụ thể hóa thành các mục tiêu thiết thực, với những giải pháp khả thi, mang lại hiệu quả rõ rệt./.

TTXVN/VNP


Top