Tiêu điểm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước

Cùng cả nước bước vào công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước

Sau khi đất nước thống nhất, đầu tháng 2/1977, lãnh đạo của 3 tổ chức gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam đã họp và ra quyết định thống nhất ba tổ chức này thành một tổ chức chính trị duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rat quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” và xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và của cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chỉnh quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận”.
Sáng 18/11/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn quan trọng tại buổi lễ.
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam . Ảnh Trọng Đức – TTXVN


Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng cả nước bước vào công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, như: phong trào xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; xây dựng và sửa chữa Nhà Đại đoàn kết; Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các vùng thiên tai lũ lụt... đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" (được phát động từ năm 1995, từ năm 2015 đổi tên là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (được phát động từ năm 2000) do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, đã được nhân rộng ra cả nước, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của nhiều hộ gia đình và người dân.
"Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát suy sức mạnh vĩ đại của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".
Trích lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng tại buổi Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Trong đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” là một trong những cuộc vận động lớn trong thời kỳ đổi mới công tác Mặt trận, có đóng góp to lớn và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước nói chung và có tác dụng rõ rệt vào việc nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ khi phát động đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" từ cấp địa phương đến trung ương đã thu được hàng nghìn tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa hàng trăm nghìn Nhà Đại đoàn kết... Kết quả trên đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo và tiếp tục khẳng định tính xã hội nhân văn sâu sắc của cuộc vận động, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Sau 4 năm (từ năm 2017 đến tháng 9/2020), đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp và an sinh xã hội với số tiền trên 16.410 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vận động đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 127.427 căn Nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.376.245 lượt học sinh được giúp đỡ về học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng...) và các hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục nhận được sự quan tâm vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong các cộng đồng dân cư. Nhận thức của bộ phận lớn người tiêu dùng, các doanh nghiệp, các cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm và ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam, mở rộng thị trường nội địa, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam được nâng lên…

Phát huy vai trò trong thời kỳ mới

Trong bối cảnh cả nước chung tay vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là nơi tập hợp phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới.
Ngày 11/11/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các buôn, thôn ở xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các tầng lớp nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với nhân dân thôn Nam Ô Trình tại Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (Thái Bình). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ở Hà Nội, ngày 21/5/2019. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, 
ngày 4/11/2014. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại trụ sở Ban đại diện Tinh Lành tỉnh Đắk Lắk (2019).
Ảnh: Tuấn Anh-TTXVNBà con dân bản Chà Lấu, xã Nậm Giải (Quế Phong) vui nhảy sạp tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc . Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chuyến trao tặng bồn trữ nước, cấp nước ngọt, nước uống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và người dân tại các vùng bị hạn, mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre (22/2/2020). Trong ảnh: Bơm nước ngọt miễn phí cho người dân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Mặt trận các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phát triển; trước mắt là chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, khắc phục những thiệt hại do bão lũ, góp phần bảo đảm an sinh, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội.
"Mặt trận là cầu nối vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước mà không có một thế lực nào có thể chia cắt được "

Trích lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng tại buổi Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)


Các hoạt động của Mặt trận sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để đáp ứng những nguyện vọng, giải quyết những vấn đề thiết thực của nhân dân. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Trải qua gần một thế kỷ, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự trở thành nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của khối đại đoàn kết toàn dân; nơi tập hợp và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đoàn kết động viên nhân dân cùng nhau khắc phục mọi khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên giành những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế./.
 
Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong suốt chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự và chủ tọa nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị để nhận định, đánh giá tình hình diễn ra trên mặt trận, chỉ đạo sát sao trên chiến trường Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước, làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Top