Việt Nam đủ năng lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với trình độ và năng lực đã được minh chứng, Việt Nam tự tin sẽ đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Mã nhúng

Link chia sẻ