Điệu Xoan đất Tổ

Lần đầu tiên Di sản Hát Xoan thuyết phục được UNESCO ra một quyết định đặc cách và chưa có tiền lệ, chuyển đổi đặc biệt từ danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản Hát Xoan của Việt Nam đang trở thành một hiện tượng Di sản được cả thế giới quan tâm, nghiên cứu và bình xét. Nhóm phóng viên truyền hình Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc hành trình khám phá những nét độc đáo của Di sản Hát Xoan.

Mã nhúng

Link chia sẻ