Tin tức

Truyền thông Dầu khí tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng yếu

Ngày 15/5/2019, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục ban hành Nghị quyết 281/NQ-ĐU về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp nhằm khẳng định vai trò của công tác truyền thông, theo đó, thông tin chính xác và kịp thời, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của công tác truyền thông hiện nay.
Trong 45 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xây dựng và phát triển, trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước với nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên của Tổ quốc, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần hiệu quả vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.Mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt của công tác tuyên giáo, truyền thông dầu khí tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng yếu sau đây:

Một là, tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về năng lượng và dầu khí đến với người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn. Thông tin kịp thời, thông suốt, minh bạch về mọi mặt hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên, từ công tác đảng, đoàn thể, công tác chính trị, tư tưởng đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị, hợp tác quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoạt động an sinh xã hội, quan tâm chia sẻ với cộng đồng.
Các nhà báo thăm và làm việc tại nhà máy xử lý khí Cà Mau.


 Tri ân các lãnh đạo Ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn các thời kỳ.


Hai là, động viên, cổ vũ để người lao động Dầu khí hưởng ứng những chủ trương đó, cùng tham gia triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chủ trương lớn của Tập đoàn trong toàn hệ thống. Khích lệ người lao động dầu khí phát huy truyền thống vinh quang và thành tựu của các thế hệ người Dầu khí đã đạt được, khơi dậy nhiệt huyết và lan tỏa niềm tự hào của những "người đi tìm lửa", tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường phản ánh, tuyên truyền về gương điển hình dấn thân cống hiến, lao động xuất sắc, sáng tạo.

Ba là, định hướng, tạo dư luận tích cực và đồng thuận không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà với toàn xã hội để các cấp, các ngành và người dân hiểu đúng và đầy đủ, có góc nhìn toàn diện, khách quan, chính xác về các hoạt động và những trọng trách mà Tập đoàn đang gánh vác, về những thành tích và đóng góp của ngành Dầu khí đối với đất nước, từ đó cảm thông, sẻ chia với những vất vả, gian nan của người lao động dầu khí.

Bốn là, thông qua công tác truyền thông và tuyên giáo tích cực quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn và các doanh nghiệp trong ngành ra thị trường, đến với người tiêu dùng; góp phần thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác đầu tư, hợp tác kinh doanh; tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình tái cấu trúc, quản trị đầu tư hiệu quả, năng động; phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học và quản lý kinh tế, kiến thức, kinh nghiệm trong việc sáng tạo đổi mới, ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả vật tư, nguyên nhiên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất.

Năm là, phản ánh kịp thời những bất cập về mặt pháp lý, vướng mắc về cơ chế tài chính- đầu tư, khó khăn về thị trường..., trong quá trình hoạt động của Tập đoàn, góp phần phản biện khoa học, khách quan nhằm tác động tích cực, hiệu quả đến việc thiết kế, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo điều kiện để ngành Dầu khí được quan tâm đầu tư, tăng thêm nguồn lực; được tăng quyền chủ động trong quản trị, điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đánh giá chung, việc tối ưu hóa và tập trung nguồn lực đã tạo sự liên kết mang tính hệ thống để nâng cao chất lượng của hoạt động truyền thông trong Tập đoàn với phương châm “Truyền thông đi trước một bước”. Vì vậy, thời gian qua công tác truyền thông của Tập đoàn đã có chuyển biến rõ rệt, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thông tin kịp thời, chính xác về mọi mặt hoạt động, bảo vệ, giữ gìn và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đến thời điểm hiện tại, ngành Dầu khí có 4 cơ quan báo chí gồm Tạp chí Năng lượng Mới, Tạp chí điện tử PetroTimes (trước đây là báo Năng lượng Mới và báo điện tử PetroTimes), Tạp chí Dầu khí, Tạp chí Công đoàn Dầu khí với trên 40 nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp. Toàn hệ thống có 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên làm công tác truyền thông./.
 
Thực hiện: VNP


Top