Tin tức

Thủ tướng: Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số

Chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì họp về kết quả bước đầu và các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Đề án 06, Chính phủ và các bộ, ngành đã đôn đốc, chỉ đạo, đánh giá, rà soát công việc, tập trung vào kết nối các dữ liệu: tiêm chủng, học sinh, thuế để phục vụ ngay tiện ích cho công dân và doanh nghiệp; Triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành; Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu của các cơ quan đoàn thể chính trị -xã hội; Tổ chức các cuộc họp, ban hành các văn bản để triển khai kế hoạch, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.

Sau hơn 1 tháng triển khai Đề án, đến nay, 38 bộ, ngành, địa phương đã thành lập Tổ công tác; 40 bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án. Bộ Công an cùng Văn phòng Chính phủ đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ với vai trò thường trực Tổ Công tác của Trung ương để thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; Thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06. Trong đó, 06 bộ, ngành liên quan (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm xã hội Việt Nam) thống nhất giải pháp sử dụng số định danh duy nhất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện làm "sạch" dữ liệu cho các đơn vị qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp làm giàu dữ liệu dân cư; triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng thời hạn quy định của Đề án 06. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án 06, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, sau hơn 1 tháng triển khai Đề án 06, chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt chứng minh đây là hướng đi đúng đắn, kịp thời. Việc thực hiện Đề án 06 là một phần thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định; góp phần chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện nhiều nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau; phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là ứng dụng thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt. Cũng qua quá trình triển khai đã có thêm kinh nghiệm để thúc đẩy thực hiện Đề án đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Thủ tướng biểu dương Cơ quan thường trực thực hiện Đề án và Tổ công tác của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, đầu tư công sức, trí tuệ và có đam mê để Đề án mang lại hiệu quả ngay.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai Đề án, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện các nội dung của Đề án. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chi kinh phí các dự án công nghệ thông tin, nhất là khắc phục những lỗ hổng về an ninh, an toàn để kịp thời phục vụ Đề án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu; Khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06 đưa ra; Tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai thực hiện Đề án 06 tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao UBND Thành phố Hà Nội triển khai làm điểm.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục nâng cao nhận thức về thực hiện Đề án vì đây là Đề án trực tiếp liên quan đến các đột phá chiến lược, các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và của quốc gia, chứ không phải là Đề án của một bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương nào. Trên cơ sở dữ liệu dân cư để phát triển, phục vụ cho Chính phủ số, công dân số, kinh tế số, do đó phải xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, sản phẩm dùng chung. Trong quá trình thực hiện cần linh hoạt, tăng quyền hạn cho Tổ công tác để quyết định các vấn đề trong thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương kiện toàn Tổ Công tác để thường xuyên phối hợp với Tổ công tác Trung ương và các bộ, ngành triển khai Đề án. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó xác định rõ trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức, triển khai, chỉ đạo, đặc biệt là nhận thức của cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở.

Thủ tướng giao Tổ Công tác Trung ương thống kê đầy đủ các đầu việc các bộ, địa phương được giao theo Quyết định 06 và có văn bản yêu cầu các bộ, địa phương rà soát, đối chiếu để ban hành bổ sung các nhiệm vụ còn thiếu, bị bỏ sót. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất phạm vi, cách thức tiến hành rà soát, đề cương, biểu mẫu, phụ lục báo cáo kết quả rà soát và có hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung. Bộ Tư pháp sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ hộ tịch theo phạm vi quản lý nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu có giải pháp đầu tư cấp bách, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án, nhất là tập trung bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống ở mức cao nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường nguồn lực, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng, kết nối các nền tảng để chia sẻ dữ liệu dùng chung. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời kiểm điểm những nơi làm chưa tốt; lấy việc triển khai thực hiện Đề án này để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đề án khác trong chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ khác…/.

TTXVN/VNP

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã gửi các điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Top