Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc.
Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, khai mạc vào sáng 10/12 tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; các báo cáo tham luận, phát biểu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, đặc biệt bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đại hội thống nhất, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, các cấp, ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những thành tựu đó là nền tảng để tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hơn vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ nhất, các phong trào thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các ban, bộ, ngành Trung ương thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đảm bảo khả thi, hiệu quả, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Các địa phương thi đua xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi, mang tính đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Thứ hai, các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học-công nghệ, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam; xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của ngành mới, lĩnh vực mới.

Thời gian đầu của giai đoạn 2021-2025, khi dịch bệnh vẫn còn, cần tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch COVID-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới; đồng thời, đẩy mạnh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong phát triển vaccine và giải pháp để nhân dân tiếp cận, sử dụng vaccine phòng dịch sớm nhất.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thứ ba, phong trào thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Qua đó, các phong trào tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản, về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học xã hội, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và tổ quốc. Xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ tư, các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước tiếp tục được phát động; từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thi đua xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết hợp mạnh mẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, khu kinh tế trọng điểm. Công nghiệp quốc phòng, an ninh phát triển theo hướng lưỡng dụng, công nghệ cao. Thi đua xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, phát huy vai trò dẫn dắt trong ASEAN; nâng cao tiếng nói và đóng góp tại Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác khu vực quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội do hội nhập mang lại, đặc biệt 14 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ năm, phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua hướng vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được đổi mới, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Thủ tướng đề nghị, sau Đại hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Trước mắt, đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Trong tổ chức công tác thi đua, chú ý phải làm thực chất, chuyển biến thực sự và không được làm hình thức”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới; đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong phát triển vaccine và giải pháp để nhân dân tiếp cận, sử dụng vaccine phòng dịch sớm nhất.

Với tinh thần đó, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra./.

TTXVN/VNP


Top