Tin tức

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Sáng 16/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 (2005-2022).
  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Bày tỏ niềm vui khi gặp mặt các đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, văn hóa có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia, dân tộc. Với bề dày lịch sử lâu đời và 54 dân tộc anh em cùng chung sống, Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, được hình thành, vun đắp và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Nhắc lại luận điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng, Nhà nước luôn đặt di sản văn hóa đúng tầm và vị thế trong quá trình dựng nước bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Vừa qua, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm "Văn hóa còn thì dân tộc còn", "Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc". Chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là phát triển văn hóa đi đôi với tăng trưởng kinh tế, với tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt, Luật Di sản văn hóa là văn bản quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, tôn tạo di sản văn hóa; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Biểu dương sự phát triển lớn mạnh cũng như những kết quả Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh thế giới nhiều khó khăn, thách thức, văn hóa vẫn là nét riêng, là hồn cốt và nét đẹp đặc sắc của mỗi dân tộc. Việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam là yêu cầu rất cấp thiết và quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách về văn hóa kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Đồng thời, các thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tiếp tục phát huy niềm say mê, tình yêu đối với văn hóa và di sản văn hóa; đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với bối cảnh mới hiện nay; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc, đặc biệt với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian gặp mặt Đoàn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đề xuất sớm sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa; có cơ chế, chính sách, giải pháp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức và cá nhân trong xã hội vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích các nghệ nhân trong gìn giữ, truyền dạy, phát huy giá trị di sản văn hóa…

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam được thành lập năm 2004, là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hiện hội có gần 15 nghìn hội viên hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và những người tâm huyết với di sản văn hóa, nhằm góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; gắn kết, phát huy vai trò của cộng đồng, lấy cộng đồng là trung tâm hoạt động./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top