03/02/2016 07:22 GMT+7 Email Print Like 0

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 2/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng; các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân; các vị Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, hai năm thực hiện Hiến pháp 2013.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cùng với thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016, Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng ​Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề rất thiết thực xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới liên quan đến các vấn đề về dân cư, tỷ lệ cử tri, điều kiện tổ chức bầu cử tại các khu vực tạm cư, khu kinh tế…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ​ kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ngay sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định các công việc về bầu cử, như Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tiến hành việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử… để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của ​nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng ​Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Việc tổ chức Hội nghị đặc biệt này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng ​Nhân dân và về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giúp các cấp, các ngành, địa phương tiến hành triển khai tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của ​nhân dân, do ​nhân dân và vì ​nhân dân./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA