14/04/2016 07:47 GMT+7 Email Print Like 0

Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức người ứng cử


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Ngày 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Bình Phước, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã đồng ý cho một ứng cử đại biểu Quốc hội được rút và thống nhất lập danh sách chính thức gồm tám ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Từ ngày 23/3-10/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đối với danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước thống nhất lập danh sách chính thức gồm 108 người ứng cử; trong đó ứng cử viên nữ là 53 người, ứng cử viên ngoài Đảng là 19, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số là 8, số người tái cử là 24 người.

Hội nghị hiệp thương lần 3 tại Trà Vinh đã thống nhất danh sách gồm 8 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội, người dân tộc thiểu số chiếm 37,5%; nữ chiếm 50%; người trẻ tuổi chiếm 25%.

Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, được các đại biểu thống nhất gồm 83 người. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, người dân tộc thiểu số chiếm 30,12%; nữ chiếm 37,34%; người trẻ tuổi chiếm10,84%; người ngoài Đảng chiếm 15,66% và người tái cử chiếm 22%.

Tại Tiền Giang, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã thống nhất thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm 11 người; trong đó, ứng cử viên trẻ đạt 36,36%, ứng cử viên nữ đạt 45,45%.

Hội nghị cũng thống nhất thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 108 người; trong đó, ứng cử viên nữ đạt 39,81%, ứng cử viên trẻ đạt 22,22%; người ngoài Đảng là 12,96%.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng đã thông qua kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về những người cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đều đạt tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và cư trú.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 8 người và 2 người do Trung ương giới thiệu về ứng cử.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu đã thỏa thuận và lập danh sách sơ bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 2 người do Trung ương giới thiệu. Từ ngày 20/3 đến ngày 9/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 10 ứng cử viên tại địa phương theo đúng quy trình. Kết quả, một ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm thấp, một ứng cử viên có đơn xin rút.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 cũng biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách 84 người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021, được phân bổ ở 11 đơn vị bầu cử để bầu 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại Lâm Đồng, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 10 ứng cử viên (ngoài ra Lâm Đồng còn có 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại địa phương). Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần 2, số người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 16 người. Tỉnh Lâm Đồng có 3 đơn vị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị hiệp thương lần 3 cũng đã cũng lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2020 là 129 người.

Tại Kiên Giang, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã thống nhất lập danh sách chính thức gồm 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV do địa phương giới thiệu; trong đó có 5 ứng cử viên nữ, 4 ứng cử viên người dân tộc thiểu số, 1 người thuộc tôn giáo, 7 người trẻ tuổi, 3 người ngoài đảng và 1 người tái cử. Tỉnh Kiên Giang còn có 3 người do Trung ương giới thiệu về ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần 3 cũng thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang gồm 107 người; trong đó, ứng cử viên nữ là 48 người (chiếm 44,1%), trẻ 39 người (chiếm 36,1), tái cử 23 người (chiếm 35,1%), dân tộc 11 người (chiếm 10,2%), tôn giáo 9 người (chiếm 8,3%), ngoài Đảng 20 người (chiếm 18,5%)./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA