18/08/2020 18:18 GMT+7 Email Print Like 0

ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ ຕອບສະໜອງ 70% ຄວາມຕ້ອງ ການຜະລິດ ໃນປີ 2030

ລັດຖະບານ ຫາກໍປະກາດໃຊ້ມະຕິ ສະບັບເລກ ທີ 115/NQ-CP ວ່າດ້ວຍວິທີການແກ້ໄຂ ຊຸກຍູ້ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ. 
ເປົ້າໝາຍ ເຖິງປີ 2030, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ຊ່ວຍໜູນ ຕອບສະໜອງໄດ້ 70% ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານການຜະລິດ, ໃຊ້ ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດ; ກວມປະມານ 14% ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ; ມີວິສາຫະກິດ ປະມານ 2000 ແຫ່ງ ມີຄວາມສາ ມາດ ພຽງພໍ ຕອບສະໜອງໂດຍກົງ ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ປະ ກອບ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ເປົ້າໝາຍສະເພາະໃນຂົງເຂດ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່, ເປີດກວ້າງຜະລິດ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ດ້ວຍໂລຫະ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ປຼາສຕິກ-ຢາງພາລາ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕອບສະໜອງເປົ້າ ໝາຍ ທ້າຍປີ 2025 ສະໜອງໃຫ້ໄດ້ 45% ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວ ກັບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ອຸດສາ ຫະກຳ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ເຖິງປີ 2030 ສະໜອງໄດ້ 65% ຄວາມ ຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ, ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງ ການຜະລິດ ໃນ ຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນ ບໍລິການ ໃຫ້ບັນດາ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ.

ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຊ່ວຍໜູນ ຂະແໜງການຕໍ່າແຜ່ນຕັດຫຍິບ-ເກີບ-ເຄື່ອງໜັງ: ເປີດກວ້າງແຫຼ່ງວັດສະດຸດິບ ແລະ ວັດສະດຸສຳ ຮອງຮັບໃຊ້ຂະແໜງາການຕໍ່າແຜ່ນຕັດຫຍິບ-ເກີບໜັງ, ຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍ ເຖິງປີ 2025, ຕອບສະໜອງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຂອງ ຂະແໜງ ການອຸດສາຫະກຳ ຕໍ່າແຜ່ນຕັດຫຍິບ ບັນລຸ 65%, ເກີບ-ເຄື່ອງໜັງ ບັນລຸ 75-80% ກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີມູນຄ່າ ເພີ່ມສູງ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ເພື່ອການສົ່ງອອກ.

ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ ໃຫ້ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ: ພັດທະນາການຜະລິດວັດຖຸ, ອຸປະກອນຊ່ວຍ ໜູນ ໃຊ້ງານສະເພາະ, ຊອບເວ ແລະ ບໍລິການຮັບໃຊ້ບັນດາ ຂະ ແໜງການອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ; ພັດທະນາລະບົບວິ ສາຫະກິດ ສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍໜູນໃຊ້ງານສະເພາະ, ຊ່ວຍ ໜູນມອບສົ່ງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳເຕັກ ໂນໂລ ຊີສູງ ແລະ ອື່ນໆ...


ປະກອບລົດໃຫຍ່ ຢູ່ໂຮງງານ Huydai ແທ່ງກົງ (ແຂວງ ນິງບິ່ງ). ພາບ: VNP


ຕ່ອງໂສ້ຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດ Vespa ທີ່ແຂວງ ຫວິ໋ງຟຸກ. ພາບ: VNP


ປະກອບ, ດັດປັບລາຍລະອຽດ ຂອງ ລົດ ຢູ່ໂຮງງານປະກອບລົດ Huyndai ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ. ພາບ: VNP


ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ ລົດ Vespa ກ່ອນນໍາອອກຈາກ ໂຮງ ງານ. ພາບ: VNP


ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດແພທີ່ແຂວງ ນາມດິ້ງ. ພາບ: VNP


ດັດແປງຮ່າງລົດ Vespa ທີ່ແຂວງ ຫວິ໋ງຟຸກ. ພາບ: VNP


ຕ່ອງໂສ້ງຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດຖີບ ແມ້ງກວາງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: VNP


ກວດກາຄຸນນະພາບເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດຖີບ ແມ້ງກວາງ ກ່ອນນຳ ອອກຈາກໂຮງງານ. ພາບ: VNP

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ວາງ 7 ມາດຕະ ການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ຊ່ວຍໜູນ.

ໂດຍສະເພາະຄື: ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ: ກໍ່ ສ້າງ, ເຮັດໃຫ້ ສົມບູບແບບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິ ຜົນ, ເຮັດໃຫ້ຄົບຊຸດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ ພັດທະ ນາອຸດສາຫະກຳ ຊ່ວຍໜູນ ແລະ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ, ການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ພັດທະນາ...

ຮັບປະກັນ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງແຮງ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ຊ່ວຍໜູນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ: ຈັດວາງ, ຮັບປະກັນ ແລະ ລະດົມ ແຫຼ່ງກຳລັງແຮງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ລົງທຶນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ ແລະ ບັນ ດາຂະແໜງການປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ພັດ ທະນາ.

ວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບດ້ານການເງິນ, ສິນເຊື່ອ: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ນະໂນບາຍພິເສດ ກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່ວິສາຫະກິດອຸດສາ ຫະກຳ ຊ່ວຍໜູນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ ຮັບບຸລິມະສິດ ພັດທະນາ ເມື່ອກູ້ຢືມທຶນໄລຍະສັ້ນ ຈາກສະຖາບັນ ສິນເຊື່ອ.

ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ພາຍໃນປະເທດ: ສ້າງກາລະໂອກາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານ ດຶງ ດູດການລົງທຶນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດທຸລະ ກິດ, ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາ ວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດ, ປະກອບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂະຫຍາຍ ແລະ ປົກປ້ອງຕະຫຼາດ: ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ຕະຫຼາດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະ ດວກ ໃນການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ ແລະບັນດາຂະ ແໜງການປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ພັດທະນາ.

ຍົກສູງຄວາມສາມາດ ຂອງ ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ: ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ບັນດາສູນເຕັກນິກ ຊ່ວຍໜູນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຂດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈາກແຫຼ່ງ ທຶນໄລຍະກາງ ຂອງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບົນພື້ນຖານຄວາມ ຕ້ອງການ, ເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງແຮງທີ່ມີພ້ອມ ແນໃສ່ຊ່ວຍໜູນ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ...

ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານມວນຊົນ, ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບລະບົບສະຖິຕິ, ພື້ນຖານຂໍ້ມູນ ອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໜູນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ພັດທະນາແນໃສ່ ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ຜູ້ສະໜອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນ ດາ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຈາກບັນດາປະເທດ; ເພີ່ມທະວີຜົນສັກສິດ, ປະ ສິດທິຜົນ ການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວ ກັບວຽກງານ ຊ່ວຍໜູນ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານສະຖິຕິ, ຮັບ ປະກັນ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຢ່າງທັນການ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ.

ບົດ: ກົງດາດ-ພາບ: VNP
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ