Lễ Cầu Khoăn của người Tày

Theo quan niệm của người Tày ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Then có nghĩa là “Trời” và Lễ cúng Then là một loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng.

Mã nhúng

Link chia sẻ