02/02/2016 07:07 GMT+7 print

Chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao thành công của Đại hội XII

Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (Nguồn: TTXVN)
Đánh giá kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư, tiến sỹ Furuta Motoo - chuyên gia về các vấn đề Việt Nam tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) - cho rằng chủ đề của Đại hội XII so với Đại hội XI đã có thêm thành tố mới là bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo chính trị của Đại hội XII nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Theo Giáo sư Furuta, việc Đại hội XII nhấn mạnh “bảo vệ Tổ quốc” phản ánh bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Tokyo, Giáo sư Furuta cho rằng Việt Nam khẳng định “bảo vệ tổ quốc," nhưng không theo đuổi chính sách đối đầu mà coi trọng “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.”

Đại hội XII kế thừa đường lối đối ngoại mà Đại hội XI đề ra, có bước phát triển mới trong nhận thức về đối tác, đối tượng. Đây là đường lối đối ngoại hết sức linh hoạt và mềm dẻo, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ tiếp tục góp phần vào việc giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Giáo sư Furuta cũng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng dân chủ. Báo cáo chính trị tại Đại hội XII nhấn mạnh: “Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải đảm bảo phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội.”

Theo Giáo sư Furuta, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng tính kế thừa và ổn định.

Đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Furuta nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 30 năm qua đã và đang mang lại cho Việt Nam sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Về quan hệ Việt-Nhật, Giáo sư Furuta tin tưởng rằng đường lối và chính sách đối ngoại mà Đại hội Đảng XII vạch ra sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đặc biệt, với tư cách là người tham gia dự án thành lập trường Đại học Việt-Nhật, giáo sư Furuta cho rằng với chủ trương của Đại hội XII “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực sẽ là một trong những lĩnh vực hợp tác nhiều hứa hẹn giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam./.
 
TTXVN/VNP