18/01/2016 12:50 GMT+7 print

Họp báo trong nước và quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TTXVN
Sáng 18/1, Lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XII và họp báo trong nước, quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia .


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì họp báo.


Cùng chủ trì họp báo có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.


Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh chào mừng và cảm ơn các nhà báo trong nước, quốc tế đã dự Lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XII và họp báo về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 13 đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20 đến 28/1/201 6 , tại Thủ đô Hà Nội.


Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đản khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.


Tham dự Đại hội XII có 1510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đ ảng viên, trong đó đại biểu đương nhiên có 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XI; 1300 đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ định. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất.


Đồng chí Đinh Thế Huynh mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm báo chí, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam thông tin toàn diện, khách quan, chân thật về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè quốc tế.


Các đồng chí chủ trì họp báo đã giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình chuẩn bị Đ ại hội, nội dung chính của các dự thảo văn kiện, việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về điểm mới của Văn kiện Đại hội XII, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Chủ đề của Đại hội lần này bổ sung so với Đại hội XI, cùng với phát huy sức mạnh toàn dân tộc, lần này nêu rõ phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Chủ đề nhấn mạnh hơn quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu đưa đất nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Về kinh tế, dự thảo văn kiện Đại hội nhấn mạnh: Tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục nâng cao, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN.


Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường, dự thảo văn kiện nêu 4 vấn đề: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; quản lý xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội.


Về quốc phòng an ninh, dự thảo văn kiện khẳng định đây là một lĩnh vực rất quan trọng và đã nêu lên những điểm mới về nhận thức, mục tiêu, giải pháp bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân; triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, kết hợp với nâng cao sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.


Về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, văn kiện nêu các quan điểm: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân”,“ Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia dân tộc”; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thời xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.


Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Trong 30 năm Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tinh thần Đổi mới của 30 năm Đổi mới vừa qua.


Trả lời câu hỏi về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, hoàn thiện văn kiện Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Đã có 26 triệu lượt ý kiến đóng góp và các văn kiện Đại hội XII của Đảng, bao gồm ý kiến tại Đại hội đảng bộ các cấp, các vị Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài. Các ý kiến góp ý rất phong phú, đề cập tất cả các lĩnh vực, tập trung vào việc thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhiều ý kiến tâm huyết về công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới. Tiểu ban Văn kiện đã tổng hợp, nghiên cứu chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.


Thông báo về thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại nhiệm kỳ qua và những điểm chính trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về định hướng công tác đối ngoại thời gian tới, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ: Đường lối đối ngoại của Việt Nam kế thừa đường lối đối ngoại qua các kỳ Đại hội của Đảng, với 3 mục tiêu lớn: Góp phần giữ gìn môi trường hòa bình để ổn định và phát triển đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế ; đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Việt Nam triển khai mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế, coi hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm... Trong nhiệm kỳ qua, thành tựu đối ngoại là quan trọng và nổi bật, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đến nay, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 10 nước. Nổi bật trong năm 2015 đã diễn ra 3 chuyến thăm quan trọng của Tổng Bí thư Đảng ta tới Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Đối ngoại Đảng đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công tác đối ngoại. Đảng ta hiện có quan hệ với 228 đảng, 112 nước trên khắp các châu lục, tạo cơ sở chính trị cho quan hệ lâu bền giữa Việt Nam với các nước, các đối tác...


Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời gian tới, đồng chí Hoàng Bình Quân nêu rõ: Việt Nam coi trong quan hệ với các quốc gia láng giềng, các nước trong khu vực. Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng coi trọng quan hệ với các nước lớn, các đối tác quan trọng; thể hiện là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là một chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm...


Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 10 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; 20 đại biểu là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; 15 đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; 1 đại biểu là nghệ sĩ ưu tú. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ , có 55 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, viện sỹ; 241 đại biểu có có trình độ tiến sĩ; 511 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại biểu có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị, 1.501 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.


Về độ tuổi, đại biểu từ 30 tuổi trở xuống có 2 đồng chí; từ 31- 40 tuổi có 65 đồng chí; từ 41-50 tuổi có 384 đồng chí; từ 51- 60 tuổi có 992 đồng chí; từ 61-70 tuổi có 64 đồng chí... Dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.


Trả lời câu hỏi của Báo Tuổi trẻ về việc, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, trên mạng xã hội đã đưa cụ thể danh sách 4 ứng cử viên cho 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nêu rõ: Chúng ta không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn về công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình và đúng quy định của Đảng. Nhân sự Ban chấp hành Trung ương và các vị trí chủ chốt sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội .


Trung tâm Báo chí Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam được bố trí trên diện tích 1000 m2, được trang bị 170 máy tính cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên tác nghiệp. Trung tâm sẽ cung cấp các tài liệu của Đại hội, cung cấp hình ảnh, âm thanh sạch cho các cơ quan báo chí. Khoảng 650 nhà báo trong nước và hơn 100 nhà báo quốc tế đã đăng ký hoạt động tại Trung tâm báo chí để đưa tin về Đại hội./.

TTXVN/VNP