30/12/2015 07:20 GMT+7 Email Print Like 0

Ngành tuyên giáo đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ngày 29/12, tại Hà Nội, ngành tuyên giáo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị đã khẳng định năm 2015, ngành tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt kết quả tốt các mặt công tác tuyên giáo.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo cả nước đã đạt được trong năm 2015. Trong thành tựu chung của đất nước, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cả nước đã có những đóng góp xứng đáng.

Nêu rõ những hạn chế của ngành Tuyên giáo, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục và quyết tâm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, ngành Tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ngành tuyên giáo tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, các chủ trương và chính sách của Đảng trong vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngành tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Ngành tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng , thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí.

Ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên mạng Internet; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác báo chí; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án qui hoạch, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống, vấn đề, sự kiện để định hướng dư luận xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành trong công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc; nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài; hiện đại hóa phương tiện thông, ứng dụng khoa học công nghệ.

Ngành cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng một cách thiết thực, phong phú, sinh động và hiệu quả.

Tại Hội nghị, từ thực tiễn hoạt động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo báo cáo của ngành; phản ánh khách quan, thẳng thắn tình hình công tác tuyên giáo, những kết quả quan trọng đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA