23/06/2017 17:06 GMT+7 Email Print Like 0

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư - PPP phù hợp với các dự án quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn dài. Ảnh: VGP
UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn, giai đoạn 2017-2020 để trình UBND.

Theo đó, kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa cần đảm bảo các nội dung như: tăng cường tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công, y tế, giáo dục, thể dục thể thao...; Nhà nước chỉ đầu tư các lĩnh vực không thể thực hiện được theo hình thức xã hội hóa.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu quy trình đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư - PPP cần cụ thể, minh bạch; Kế hoạch thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu, của các sở, ngành, đơn vị liên quan phải rõ ràng; ngoài việc thu hút vốn xã hội hóa từ nguồn trong nước phải thu hút được nguồn tài chính đầu tư từ nước ngoài; định hướng xã hội hóa đầu tư theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghệ cao, xây dựng đô thị thông minh.

Cùng với đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối triển khai Kế hoạch và hướng dẫn trong quá trình thực hiện; đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, thu gọn tổ chức bộ máy và tổ chức công tác đào tạo để tăng cường chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 12/2017./.
 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA