29/01/2016 08:39 GMT+7 Email Print Like 0

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng:
Đại hội của dân chủ và đổi mới

Sau 8 ngày làm việc, sáng 28/1/2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam

 
1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội. Đại hội đã nhận được 242 điện mừng của các chính đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".


Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam


Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Ảnh: TTXVN


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam


Các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII ra mắt Đại hội.
Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Phát biểu tại Phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo quốc tế ngay sau Phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam

 

 

                Danh sách Bộ Chính trị (19 đồng chí):

                       01. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư)
                       02. Đồng chí Trần Đại Quang
                       03. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân
                       04. Đồng chí Ngô Xuân Lịch
                       05. Đồng chí Tô Lâm
                       06. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
                       07. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân
                       08. Đồng chí Đinh Thế Huynh
                       09. Đồng chí Phạm Minh Chính
                       10. Đồng chí Tòng Thị Phóng
                       11. Đồng chí Vương Đình Huệ
                       12. Đồng chí Trần Quốc Vượng (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra)
                       13. Đồng chí Phạm Bình Minh
                       14. Đồng chí Trương Thị Mai
                       15. Đồng chí Trương Hòa Bình
                       16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình
                       17. Đồng chí Võ Văn Thưởng
                       18. Đồng chí Đinh La Thăng
                       19. Đồng chí Hoàng Trung Hải
 
                 Danh sách Ban Bí thư (3 đồng chí):

                        01. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình 
                        02. Đồng chí Nguyễn Văn Nên
                        03. 
Đồng chí Lương Cường
 
                       
 

 
TTXVN/Báo ảnh Việt Nam
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA