Giải phóng miền Nam

Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã cách xa chúng ta, nhưng đối với mỗi trái tim người con người Việt Nam yêu nước hôm nay thì lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức bởi lẽ đó là “Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời”. Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và kết thúc bằng chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

소스코드

링크공유