12/09/2017 08:39 GMT+7 Email Print Like 0

하롱(Hạ Long) 관리부 규정 미비한 카약업체 영업정지 명령

꽝닌(Quảng Ninh)성 하롱베이(Hạ Long)지역관리부는 규정에 의한 운영 계약이 체결되지 않은 사유로 6개의 카약 운행 서비스 업체를 영업 정지했다고 31일 밝혔다. 영업 정지당한 기업체는 다음과 같다.

– Bigsea 상업 및 여행서비스 유한책임회사 대리점(Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Bigsea)

– 주)여행선 투자 개발(Công ty cổ phần đầu tư và phát triển tàu du lịch)

– 주) 3번 수로 관리 Công ty cổ phầ n quản lý Đường sông số 3)

– 하롱 여행 개발 유한책임회사(Công ty TNHH phát triển du lịch Hạ Long)

– Dụ Biên 조합원 유한책임회사 (Công ty TNHH một thành viên Dụ Biên)

– Vạn Chài Hạ Long 서비스 합작사(Hợp tác xã dịch vụ Vạn Chài Hạ Long.)

관리부에 따르면 각 업체들은 하롱베이(Hạ Long) 붕비엥(Vung Viêng), 뚱써우(Tùng Sâu)지역에 모인 10-60여개의 카약들을 바탕으로 한다. 그러나 하롱베이(Hạ Long) 관리부와 운영계약을 맺지 않았고, 하롱베이(Hạ Long) 관리 규정을 위반했다.

정지 시기는 이달 26일부터 규정에 따라 하롱베이(Hạ Long) 관리부와 카약서비스, 나룻배 운영 계약을 완료하는 시점까지다.

현재, 하롱베이(Hạ Long)에는 약 1,500여대의 카약이 활동 중이며, 그 중에서도 300여개의 카약들은 야간 여행선으로 운영된다.

지난 6월 말, 하롱(Hạ Long)시 인민위원회는 하롱베이(Hạ Long)에서의 지역 규정, 카약 및 나룻배의 서비스 활동 노선에 대한 결정을 발표했다.

이 결정에 따라 포함되는 곳은 하롱베이(Hạ Long)의 8구역, 바항(Ba Hang), 항루온(Hang Luồn), 호동띠엔(Hồ Động Tiên)및 항찐느(Hang Trinh Nữ), 뚱써우(Tùng Sâu)지역, 끄어반(Cửa Vạn), 붕비엥(Vung Viêng), 항꺼(Hang Cỏ), 꽁도-짜싼(Cống Đỏ-Trà Sản) 구역으로 구성됐다.

각 구역에는 100-200여대 이상의 승인 운영되는 카약과 나룻배들이 활동 중이다.

[베트남뉴스]
전체뉴스