នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួល​ជួបលោកស្រី Margot Wallstrom រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ស៊ុយអែត កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ វាយតម្លៃខ្ពស់ពីតម្លៃ​ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកំណើន​ល្អ ជាមួយប្រហែល​១ពាន់លាន់​ដូល្លាអាមេរិក​ក្នុងអំឡុង១០ដើម ​ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ សំណើរ​ដល់​ស៊ុយអែត ជម្រុញ EU ឆាប់ចុះហត្ថ​លេខា​និង​អនុម័ត​អនុសញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​វៀត​ណាម - EU បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួលឲ្យការ​ដោះដូរ​នៃ​សហគ្រាស រវាង​ប្រទេសទាំង​ពីរ។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួល​ជួបលោកស្រី Margot Wallstrom រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ស៊ុយអែត កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ វាយតម្លៃខ្ពស់ពីតម្លៃ​ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកំណើន​ល្អ ជាមួយប្រហែល​១ពាន់លាន់​ដូល្លាអាមេរិក​ក្នុងអំឡុង១០ដើម ​ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ សំណើរ​ដល់​ស៊ុយអែត ជម្រុញ EU ឆាប់ចុះហត្ថ​លេខា​និង​អនុម័ត​អនុសញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​វៀត​ណាម - EU បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួលឲ្យការ​ដោះដូរ​នៃ​សហគ្រាស រវាង​ប្រទេសទាំង​ពីរ។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួល​ជួបលោកស្រី Margot Wallstrom រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ស៊ុយអែត កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ វាយតម្លៃខ្ពស់ពីតម្លៃ​ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកំណើន​ល្អ ជាមួយប្រហែល​១ពាន់លាន់​ដូល្លាអាមេរិក​ក្នុងអំឡុង១០ដើម ​ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ សំណើរ​ដល់​ស៊ុយអែត ជម្រុញ EU ឆាប់ចុះហត្ថ​លេខា​និង​អនុម័ត​អនុសញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​វៀត​ណាម - EU បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួលឲ្យការ​ដោះដូរ​នៃ​សហគ្រាស រវាង​ប្រទេសទាំង​ពីរ។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួល​ជួបលោកស្រី Margot Wallstrom រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ស៊ុយអែត កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ វាយតម្លៃខ្ពស់ពីតម្លៃ​ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកំណើន​ល្អ ជាមួយប្រហែល​១ពាន់លាន់​ដូល្លាអាមេរិក​ក្នុងអំឡុង១០ដើម ​ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ សំណើរ​ដល់​ស៊ុយអែត ជម្រុញ EU ឆាប់ចុះហត្ថ​លេខា​និង​អនុម័ត​អនុសញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​វៀត​ណាម - EU បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួលឲ្យការ​ដោះដូរ​នៃ​សហគ្រាស រវាង​ប្រទេសទាំង​ពីរ។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួល​ជួបលោកស្រី Margot Wallstrom រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ស៊ុយអែត កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ វាយតម្លៃខ្ពស់ពីតម្លៃ​ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកំណើន​ល្អ ជាមួយប្រហែល​១ពាន់លាន់​ដូល្លាអាមេរិក​ក្នុងអំឡុង១០ដើម ​ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ សំណើរ​ដល់​ស៊ុយអែត ជម្រុញ EU ឆាប់ចុះហត្ថ​លេខា​និង​អនុម័ត​អនុសញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​វៀត​ណាម - EU បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួលឲ្យការ​ដោះដូរ​នៃ​សហគ្រាស រវាង​ប្រទេសទាំង​ពីរ។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • តាមសេចក្តីអញ្ជើញនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​អចិន្ត្រៃយ៍ ​ទ្រឿងហ្វ័រប៊ិញ (Truong Hoa Binh) បាន​អញ្ជើញទៅ​បំពេញទស្សនកិច្ច​នៅកូរ៉េខាង​ត្បូង និង​ជួប​សវនាការ​ជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីកូរ៉េខាង​ត្បូង Lee Nak-yon ទទួល​ជួបលោក​ប្រធាន​សមាគម​មិត្តភាព​កូរ៉េខាង​ត្បូង-​វៀតណាម Choi Young-joo និងសម្ពន្ធ​ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន​របស់កូរ៉េខាង​ត្បូង។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តីអចិន្ត្រៃយ៍ ទ្រឿងហ្វ័រប៊ិញ ​(Truong Hoa Binh) ជួបសវនាការ​នឹងលោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី កូរ៉េខាងត្បូង​ Lee Nak-yon។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  តាមសេចក្តីអញ្ជើញនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​អចិន្ត្រៃយ៍ ​ទ្រឿងហ្វ័រប៊ិញ (Truong Hoa Binh) បាន​អញ្ជើញទៅ​បំពេញទស្សនកិច្ច​នៅកូរ៉េខាង​ត្បូង និង​ជួប​សវនាការ​ជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីកូរ៉េខាង​ត្បូង Lee Nak-yon ទទួល​ជួបលោក​ប្រធាន​សមាគម​មិត្តភាព​កូរ៉េខាង​ត្បូង-​វៀតណាម Choi Young-joo និងសម្ពន្ធ​ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន​របស់កូរ៉េខាង​ត្បូង។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តីអចិន្ត្រៃយ៍ ទ្រឿងហ្វ័រប៊ិញ ​(Truong Hoa Binh) ជួបសវនាការ​នឹងលោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី កូរ៉េខាងត្បូង​ Lee Nak-yon។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  តាមសេចក្តីអញ្ជើញនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​អចិន្ត្រៃយ៍ ​ទ្រឿងហ្វ័រប៊ិញ (Truong Hoa Binh) បាន​អញ្ជើញទៅ​បំពេញទស្សនកិច្ច​នៅកូរ៉េខាង​ត្បូង និង​ជួប​សវនាការ​ជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីកូរ៉េខាង​ត្បូង Lee Nak-yon ទទួល​ជួបលោក​ប្រធាន​សមាគម​មិត្តភាព​កូរ៉េខាង​ត្បូង-​វៀតណាម Choi Young-joo និងសម្ពន្ធ​ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន​របស់កូរ៉េខាង​ត្បូង។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តីអចិន្ត្រៃយ៍ ទ្រឿងហ្វ័រប៊ិញ ​(Truong Hoa Binh) ជួបសវនាការ​នឹងលោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី កូរ៉េខាងត្បូង​ Lee Nak-yon។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ សមាគមពុទ្ធសាសនា​វៀតណាមរៀប​ចំ​បើកមហាសន្និបាតតំណាង​ពុទ្ធសាសនាទូទាំង​ប្រទេសលើកទី៨ អាណាត្តិ២០១៧ - ២០​២២ ក្រោមប្រធាន​បទ៖ ប្រាជ្ញា - វិន័យក្រិតក្រម - សមាហរណ​កម្ម - អភិវឌ្ឃន៍។ អញ្ជើ​ញ​ទៅចូលរួមមហាសន្និបាត មានថ្នាក់ដឹក​នាំបក្ស រដ្ឋ តំណាងក្រសួង គណៈកម្មការ​ ព្រះ​ឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះចៅអធិការ ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទ និងគណៈប្រតិភូ​អន្តរជាតិ។ ក្នុងរូបថត​៖ សមាជិកការិយាល័យ​​នយោបាយ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្​រ្តី វឿងឌិញហ្វែ (Nguyen Dinh Hue) ប្រគេន​ថ្វាយបាច់ផ្កា​អបអរសាទរ ប្រធាន​សមាគម​ពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ធិចភូតែ (Thich Pho Tue)។ រូបថត៖ ង្វៀនយ៉ឹន/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ សមាគមពុទ្ធសាសនា​វៀតណាមរៀប​ចំ​បើកមហាសន្និបាតតំណាង​ពុទ្ធសាសនាទូទាំង​ប្រទេសលើកទី៨ អាណាត្តិ២០១៧ - ២០​២២ ក្រោមប្រធាន​បទ៖ ប្រាជ្ញា - វិន័យក្រិតក្រម - សមាហរណ​កម្ម - អភិវឌ្ឃន៍។ អញ្ជើ​ញ​ទៅចូលរួមមហាសន្និបាត មានថ្នាក់ដឹក​នាំបក្ស រដ្ឋ តំណាងក្រសួង គណៈកម្មការ​ ព្រះ​ឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះចៅអធិការ ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទ និងគណៈប្រតិភូ​អន្តរជាតិ។ ក្នុងរូបថត​៖ សមាជិកការិយាល័យ​​នយោបាយ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្​រ្តី វឿងឌិញហ្វែ (Nguyen Dinh Hue) ប្រគេន​ថ្វាយបាច់ផ្កា​អបអរសាទរ ប្រធាន​សមាគម​ពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ធិចភូតែ (Thich Pho Tue)។ រូបថត៖ ង្វៀនយ៉ឹន/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ សមាគមពុទ្ធសាសនា​វៀតណាមរៀប​ចំ​បើកមហាសន្និបាតតំណាង​ពុទ្ធសាសនាទូទាំង​ប្រទេសលើកទី៨ អាណាត្តិ២០១៧ - ២០​២២ ក្រោមប្រធាន​បទ៖ “ប្រាជ្ញា - វិន័យក្រិតក្រម - សមាហរណ​កម្ម - អភិវឌ្ឃន៍”។ អញ្ជើ​ញ​ទៅចូលរួមមហាសន្និបាត មានថ្នាក់ដឹក​នាំបក្ស រដ្ឋ តំណាងក្រសួង គណៈកម្មការ​ ព្រះ​ឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះចៅអធិការ ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទ និងគណៈប្រតិភូ​អន្តរជាតិ។ ក្នុងរូបថត​៖ សមាជិកការិយាល័យ​​នយោបាយ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្​រ្តី វឿងឌិញហ្វែ (Nguyen Dinh Hue) ប្រគេន​ថ្វាយបាច់ផ្កា​អបអរសាទរ ប្រធាន​សមាគម​ពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ធិចភូតែ (Thich Pho Tue)។ រូបថត៖ ង្វៀនយ៉ឹន/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្ត​ង៉ែអាន (Nghe An) លោក​ស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan ) បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើការ​ជាមួយ​​វិទ្យាល័យ​ជំនាញ ផានបូយចូវ (Phan Boi Chau) នាឱកាស​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​ ទិវា​គ្រូបបង្រៀន​វៀត​ណាម ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា​។ ក្នុង​រូបថត៖ លោក​ស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) ជូន​អំណោយ​ដល់គ្រូ​បង្រៀននិង​សិស្សានុសិស្ស ដែល​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​ក្នុង​វគ្គ​ប្រឡង​សិស្ស​ពូកែថ្នាក់​អន្តរជាតិ ​ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ - ២០១៧ នៃ​វិទ្យាល័យ​ជំនាញ​ ផានបូយចូវ (Phan Boi Chau) ។ រូបថត៖ ប៊ិចហ្វែ/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្ត​ង៉ែអាន (Nghe An) លោក​ស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan ) បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើការ​ជាមួយ​​វិទ្យាល័យ​ជំនាញ ផានបូយចូវ (Phan Boi Chau) នាឱកាស​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​ ទិវា​គ្រូបបង្រៀន​វៀត​ណាម ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា​។ ក្នុង​រូបថត៖ លោក​ស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) ជូន​អំណោយ​ដល់គ្រូ​បង្រៀននិង​សិស្សានុសិស្ស ដែល​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​ក្នុង​វគ្គ​ប្រឡង​សិស្ស​ពូកែថ្នាក់​អន្តរជាតិ ​ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ - ២០១៧ នៃ​វិទ្យាល័យ​ជំនាញ​ ផានបូយចូវ (Phan Boi Chau) ។ រូបថត៖ ប៊ិចហ្វែ/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្ត​ង៉ែអាន (Nghe An) លោក​ស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan ) បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើការ​ជាមួយ​​វិទ្យាល័យ​ជំនាញ ផានបូយចូវ (Phan Boi Chau) នាឱកាស​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​ ទិវា​គ្រូបបង្រៀន​វៀត​ណាម ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា​។ ក្នុង​រូបថត៖ លោក​ស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) ជូន​អំណោយ​ដល់គ្រូ​បង្រៀននិង​សិស្សានុសិស្ស ដែល​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​ក្នុង​វគ្គ​ប្រឡង​សិស្ស​ពូកែថ្នាក់​អន្តរជាតិ ​ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ - ២០១៧ នៃ​វិទ្យាល័យ​ជំនាញ​ ផានបូយចូវ (Phan Boi Chau) ។ រូបថត៖ ប៊ិចហ្វែ/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តបាក់កាន (Bac Kan) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ទៅចូលរួម​និងថ្លែងសុន្ទរកថា​ក្នុងសន្និសីទ​ជម្រុញវិនិយោគ​ខេត្តបាកកាន (Bac Kan) ឆ្នាំ២០១៧។​ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទស្សនា​ស្តង់​ទំនិញ​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល។​ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តបាក់កាន (Bac Kan) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ទៅចូលរួម​និងថ្លែងសុន្ទរកថា​ក្នុងសន្និសីទ​ជម្រុញវិនិយោគ​ខេត្តបាកកាន (Bac Kan) ឆ្នាំ២០១៧។​ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទស្សនា​ស្តង់​ទំនិញ​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល។​ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តបាក់កាន (Bac Kan) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ទៅចូលរួម​និងថ្លែងសុន្ទរកថា​ក្នុងសន្និសីទ​ជម្រុញវិនិយោគ​ខេត្តបាកកាន (Bac Kan) ឆ្នាំ២០១៧។​ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស៊ន់ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទស្សនា​ស្តង់​ទំនិញ​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល។​ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគាររដ្ឋសភា ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា​ គណៈកម្មការរៀបចំសន្និសីទ APPF លើក​ទី២៦ រៀបចំពិធីបើក​សម្ពោធន៍ទំព័រវ៉ែបសាយព័ត៌មាន​អេឡិកត្រូនិក និងប្រកាស​និមិត្ត​រូប​របស់​សន្និ​សី​ទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំលើក​ទី២៦ ​នៃវេទិកាអន្តរ​សភាអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វីក។ លោក​ស្រី ប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀ​នធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) និង​លោក​អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូល​រួម និងចុច​ប៉ូតុងបើក​សម្ពោធន៍ទំព័រ​វ៉ែបសាយ​អេឡិកត្រូនិក​។ រូបថត​៖ ទ្រុងដឹក​/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគាររដ្ឋសភា ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា​ គណៈកម្មការរៀបចំសន្និសីទ APPF លើក​ទី២៦ រៀបចំពិធីបើក​សម្ពោធន៍ទំព័រវ៉ែបសាយព័ត៌មាន​អេឡិកត្រូនិក និងប្រកាស​និមិត្ត​រូប​របស់​សន្និ​សី​ទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំលើក​ទី២៦ ​នៃវេទិកាអន្តរ​សភាអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វីក។ លោក​ស្រី ប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀ​នធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) និង​លោក​អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូល​រួម និងចុច​ប៉ូតុងបើក​សម្ពោធន៍ទំព័រ​វ៉ែបសាយ​អេឡិកត្រូនិក​។ រូបថត​៖ ទ្រុងដឹក​/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគាររដ្ឋសភា ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា​ គណៈកម្មការរៀបចំសន្និសីទ APPF លើក​ទី២៦ រៀបចំពិធីបើក​សម្ពោធន៍ទំព័រវ៉ែបសាយព័ត៌មាន​អេឡិកត្រូនិក និងប្រកាស​និមិត្ត​រូប​របស់​សន្និ​សី​ទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំលើក​ទី២៦ ​នៃវេទិកាអន្តរ​សភាអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វីក។ លោក​ស្រី ប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀ​នធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) និង​លោក​អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូល​រួម និងចុច​ប៉ូតុងបើក​សម្ពោធន៍ទំព័រ​វ៉ែបសាយ​អេឡិកត្រូនិក​។ រូបថត​៖ ទ្រុងដឹក​/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួមនិង​ផ្តល់ពាន​រង្វាន់ ក្នុងពិធីផ្តល់​ពានរង្វាន់​ទេពកោសល្យទឹក​ដីវៀត​ណាម​២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ផ្តល់ពាន​រង្វាន់​លេខ​មួយ​ជូន​ក្រុម​អ្នកនិពន្ធ​ អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​ត្រាប់តាម​ថតភាព​ជាក់​ស្តែង​និមិត្ត 3D ស្ថាបនារាងកាយ​មនុស្សបម្រើការ​ងារបង្រៀន​ សិក្សា និងស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ប្លុក​វិស័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខភាព​ ចំណុះប្រព័ន្ធផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសក្តានុពល​របស់មហា​វិទ្យាល័យ​យីទឹន (Duy Tan)។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួមនិង​ផ្តល់ពាន​រង្វាន់ ក្នុងពិធីផ្តល់​ពានរង្វាន់​ទេពកោសល្យទឹក​ដីវៀត​ណាម​២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ផ្តល់ពាន​រង្វាន់​លេខ​មួយ​ជូន​ក្រុម​អ្នកនិពន្ធ​ អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​ត្រាប់តាម​ថតភាព​ជាក់​ស្តែង​និមិត្ត 3D ស្ថាបនារាងកាយ​មនុស្សបម្រើការ​ងារបង្រៀន​ សិក្សា និងស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ប្លុក​វិស័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខភាព​ ចំណុះប្រព័ន្ធផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសក្តានុពល​របស់មហា​វិទ្យាល័យ​យីទឹន (Duy Tan)។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួមនិង​ផ្តល់ពាន​រង្វាន់ ក្នុងពិធីផ្តល់​ពានរង្វាន់​ទេពកោសល្យទឹក​ដីវៀត​ណាម​២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក (Nguyen Xuan Phuc) ផ្តល់ពាន​រង្វាន់​លេខ​មួយ​ជូន​ក្រុម​អ្នកនិពន្ធ​ “អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​ត្រាប់តាម​ថតភាព​ជាក់​ស្តែង​និមិត្ត 3D ស្ថាបនារាងកាយ​មនុស្សបម្រើការ​ងារបង្រៀន​ សិក្សា និងស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ប្លុក​វិស័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខភាព​” ចំណុះប្រព័ន្ធផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសក្តានុពល​របស់មហា​វិទ្យាល័យ​យីទឹន (Duy Tan)។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • ​នារសៀល​ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ចិការ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី វឿងឌិញហ្វែ (Vuong Dinh Hue) ទទួល​ជួបលោក​នាយក​តំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វីក នៃ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Justin Wood កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖​ វ៉ាន់ដេប/ទី​ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ​នារសៀល​ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ចិការ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី វឿងឌិញហ្វែ (Vuong Dinh Hue) ទទួល​ជួបលោក​នាយក​តំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វីក នៃ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Justin Wood កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖​ វ៉ាន់ដេប/ទី​ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ​នារសៀល​ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ចិការ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី វឿងឌិញហ្វែ (Vuong Dinh Hue) ទទួល​ជួបលោក​នាយក​តំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វីក នៃ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Justin Wood កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖​ វ៉ាន់ដេប/ទី​ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

1 2 3 4 5 >  ... >>