នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានី Copenhagen (ដាណឺម៉ាក់) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទ​កំពូលដៃគូ ដើម្បីកំណើន​បៃតង​និងគោលដៅសកល​លោកដល់​ឆ្នាំ២០៣០ (P4G) ស្តីពី វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ស្ថេរភាព​។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​គណៈប្រតិភូ​បណ្តាប្រទេសថត​រូបអនុស្សាវរីយ៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានី Copenhagen (ដាណឺម៉ាក់) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទ​កំពូលដៃគូ ដើម្បីកំណើន​បៃតង​និងគោលដៅសកល​លោកដល់​ឆ្នាំ២០៣០ (P4G) ស្តីពី “វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ស្ថេរភាព”​។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​គណៈប្រតិភូ​បណ្តាប្រទេសថត​រូបអនុស្សាវរីយ៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានី Copenhagen (ដាណឺម៉ាក់) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទ​កំពូលដៃគូ ដើម្បីកំណើន​បៃតង​និងគោលដៅសកល​លោកដល់​ឆ្នាំ២០៣០ (P4G) ស្តីពី វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ស្ថេរភាព​។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​គណៈប្រតិភូ​បណ្តាប្រទេសថត​រូបអនុស្សាវរីយ៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានី Copenhagen (ដាណឺម៉ាក់) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទ​កំពូលដៃគូ ដើម្បីកំណើន​បៃតង​និងគោលដៅសកល​លោកដល់​ឆ្នាំ២០៣០ (P4G) ស្តីពី វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ស្ថេរភាព​។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​គណៈប្រតិភូ​បណ្តាប្រទេសថត​រូបអនុស្សាវរីយ៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានី Copenhagen (ដាណឺម៉ាក់) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទ​កំពូលដៃគូ ដើម្បីកំណើន​បៃតង​និងគោលដៅសកល​លោកដល់​ឆ្នាំ២០៣០ (P4G) ស្តីពី “វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ស្ថេរភាព”​។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​គណៈប្រតិភូ​បណ្តាប្រទេសថត​រូបអនុស្សាវរីយ៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

 • បន្តកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវ​ការនៅប្រទេសដាណឺម៉ាក រសៀ​លថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ​នៅទីក្រុង Copenhagen ​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​នាយករដ្ឋ​មន្រ្តីដាណឺម៉ាក​ Lars Lokke Rasmussen ធ្វើសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសា​ររវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ​ក្នុងរូ​បថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguy​en Xuan Phuc) និងលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីដាណឺម៉ាក​ Lars Lokke Rasmussen​ ថតរូបអនុស្សាវរីយនៅមុន​កិច្ចពិភាក្សា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម​

  បន្តកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវ​ការនៅប្រទេសដាណឺម៉ាក រសៀ​លថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ​នៅទីក្រុង Copenhagen ​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​នាយករដ្ឋ​មន្រ្តីដាណឺម៉ាក​ Lars Lokke Rasmussen ធ្វើសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសា​ររវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ​ក្នុងរូ​បថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguy​en Xuan Phuc) និងលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីដាណឺម៉ាក​ Lars Lokke Rasmussen​ ថតរូបអនុស្សាវរីយនៅមុន​កិច្ចពិភាក្សា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម​

  បន្តកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវ​ការនៅប្រទេសដាណឺម៉ាក រសៀ​លថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ​នៅទីក្រុង Copenhagen ​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​នាយករដ្ឋ​មន្រ្តីដាណឺម៉ាក​ Lars Lokke Rasmussen ធ្វើសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសា​ររវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ​ក្នុងរូ​បថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguy​en Xuan Phuc) និងលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីដាណឺម៉ាក​ Lars Lokke Rasmussen​ ថតរូបអនុស្សាវរីយនៅមុន​កិច្ចពិភាក្សា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម​

 • នាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ​ក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីការ​ពារជាតិអាស៊ាន (ADMM) លើក​ទី១២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ​សិង្ហាបូរី លោក​រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ​វៀតណាម ង៉ោស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) និងរដ្ឋមន្រ្តី​ការពារ​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​នានានៅ​អាស៊ាន​ បានចុះហត្ថលេខា​លើសេចក្តីប្រកាសរួម ​(ADMM) លើកទី១២។ ក្នុងរូបថត៖ លោករដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ​សិង្ហា​បូរី Ng Eng Hen (ខាងឆ្វេង) លោកប្រធាន​ ADMM ២០១៨ ប្រគល់​សេចក្តីប្រកាសរួមរបស់​ ADMM - ១២ ជូនគណៈ​កម្មាធិការ​លេខាធិការ​អាស៊ាន។ រូបថត៖ ស្វឹនវិញ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀ​តណាម​

  នាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ​ក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីការ​ពារជាតិអាស៊ាន (ADMM) លើក​ទី១២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ​សិង្ហាបូរី លោក​រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ​វៀតណាម ង៉ោស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) និងរដ្ឋមន្រ្តី​ការពារ​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​នានានៅ​អាស៊ាន​ បានចុះហត្ថលេខា​លើសេចក្តីប្រកាសរួម ​(ADMM) លើកទី១២។ ក្នុងរូបថត៖ លោករដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ​សិង្ហា​បូរី Ng Eng Hen (ខាងឆ្វេង) លោកប្រធាន​ ADMM ២០១៨ ប្រគល់​សេចក្តីប្រកាសរួមរបស់​ ADMM - ១២ ជូនគណៈ​កម្មាធិការ​លេខាធិការ​អាស៊ាន។ រូបថត៖ ស្វឹនវិញ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀ​តណាម​

  នាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ​ក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីការ​ពារជាតិអាស៊ាន (ADMM) លើក​ទី១២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ​សិង្ហាបូរី លោក​រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ​វៀតណាម ង៉ោស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) និងរដ្ឋមន្រ្តី​ការពារ​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​នានានៅ​អាស៊ាន​ បានចុះហត្ថលេខា​លើសេចក្តីប្រកាសរួម ​(ADMM) លើកទី១២។ ក្នុងរូបថត៖ លោករដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ​សិង្ហា​បូរី Ng Eng Hen (ខាងឆ្វេង) លោកប្រធាន​ ADMM ២០១៨ ប្រគល់​សេចក្តីប្រកាសរួមរបស់​ ADMM - ១២ ជូនគណៈ​កម្មាធិការ​លេខាធិការ​អាស៊ាន។ រូបថត៖ ស្វឹនវិញ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀ​តណាម​

 • នាយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានី Brussels (នៃព្រះរាជាណាចក្របែលហ្ស៊ិក) បានប្រព្រឹត្តិឡើងពិធីបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ី - អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១២។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្វីបអឺរ៉ុប Donald Tusk (ខាងឆ្វេង) និងលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប Jean Claude Juncker ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) នៅពេលអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទ ASEM លើកទី១២។ រូបថត៖ ទីភា្នក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានី Brussels (នៃព្រះរាជាណាចក្របែលហ្ស៊ិក) បានប្រព្រឹត្តិឡើងពិធីបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ី - អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១២។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្វីបអឺរ៉ុប Donald Tusk (ខាងឆ្វេង) និងលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប Jean Claude Juncker ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) នៅពេលអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទ ASEM លើកទី១២។ រូបថត៖ ទីភា្នក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានី Brussels (នៃព្រះរាជាណាចក្របែលហ្ស៊ិក) បានប្រព្រឹត្តិឡើងពិធីបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ី - អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១២។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្វីបអឺរ៉ុប Donald Tusk (ខាងឆ្វេង) និងលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប Jean Claude Juncker ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) នៅពេលអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទ ASEM លើកទី១២។ រូបថត៖ ទីភា្នក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ង៉ោស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាល​ និង​ជា​រដ្ឋមន្រ្តីមន្រ្តីការពារជាតិ បានទ​ទួលជួបគណៈប្រតិភូ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃក្រសូង​ការពារ​ជាតិ​អាមេរិក​ ដឹក​នាំដោ​យលោករដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាមេ​រិក Jame​s Mattis ដែលកំពុង​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ស្វឹន​ឃូ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណា​ម​

  នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ង៉ោស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាល​ និង​ជា​រដ្ឋមន្រ្តីមន្រ្តីការពារជាតិ បានទ​ទួលជួបគណៈប្រតិភូ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃក្រសូង​ការពារ​ជាតិ​អាមេរិក​ ដឹក​នាំដោ​យលោករដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាមេ​រិក Jame​s Mattis ដែលកំពុង​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ស្វឹន​ឃូ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណា​ម​

  នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ង៉ោស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាល​ និង​ជា​រដ្ឋមន្រ្តីមន្រ្តីការពារជាតិ បានទ​ទួលជួបគណៈប្រតិភូ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃក្រសូង​ការពារ​ជាតិ​អាមេរិក​ ដឹក​នាំដោ​យលោករដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាមេ​រិក Jame​s Mattis ដែលកំពុង​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ស្វឹន​ឃូ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណា​ម​

 • នារសៀល​ថ្ងៃទី១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមាន Palais dEgmont នៅរដ្ឋធានី​ Brussels លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ប៊ែលហ្សិក​ Charles Michel អធិបតីភាព​ក្នុងពិធី​ទទួលស្វាគមន៍​និង​ពិភាក្សា ជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅប្រទេស​ប៊ែលហ្សិក។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាព​កិច្ច​ពិភាក្សា​នៃ​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) និងលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ប៊ែលហ្សិក Charles Michel។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមាន Palais dEgmont នៅរដ្ឋធានី​ Brussels លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ប៊ែលហ្សិក​ Charles Michel អធិបតីភាព​ក្នុងពិធី​ទទួលស្វាគមន៍​និង​ពិភាក្សា ជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅប្រទេស​ប៊ែលហ្សិក។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាព​កិច្ច​ពិភាក្សា​នៃ​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) និងលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ប៊ែលហ្សិក Charles Michel។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមាន Palais d’Egmont នៅរដ្ឋធានី​ Brussels លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ប៊ែលហ្សិក​ Charles Michel អធិបតីភាព​ក្នុងពិធី​ទទួលស្វាគមន៍​និង​ពិភាក្សា ជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅប្រទេស​ប៊ែលហ្សិក។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាព​កិច្ច​ពិភាក្សា​នៃ​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) និងលោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ប៊ែលហ្សិក Charles Michel។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអូទ្រីស Sebastian Kurz នាយករដ្ឋមន្រ្តីង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូទ្រីស​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ - ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែតុលា​ តាមម៉ោងតំបន់ ពិធីទទួល​​ស្វាគមន៍​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) បាន​រៀប​ចំ​នៅវិមាន​ Hofburg នៅទីក្រុង​ Vienna ក្រោមអធិបតីភាពរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូទ្រីស Sebastian Kurz។​ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូទ្រីស​ Sebastian Kurz និងនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ត្រួតកង​ពល​កត្តិយល​នៅពិធីទទួល​ស្វាគមន៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសា​រព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអូទ្រីស Sebastian Kurz នាយករដ្ឋមន្រ្តីង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូទ្រីស​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ - ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែតុលា​ តាមម៉ោងតំបន់ ពិធីទទួល​​ស្វាគមន៍​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) បាន​រៀប​ចំ​នៅវិមាន​ Hofburg នៅទីក្រុង​ Vienna ក្រោមអធិបតីភាពរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូទ្រីស Sebastian Kurz។​ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូទ្រីស​ Sebastian Kurz និងនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ត្រួតកង​ពល​កត្តិយល​នៅពិធីទទួល​ស្វាគមន៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសា​រព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអូទ្រីស Sebastian Kurz នាយករដ្ឋមន្រ្តីង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូទ្រីស​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ - ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែតុលា​ តាមម៉ោងតំបន់ ពិធីទទួល​​ស្វាគមន៍​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) បាន​រៀប​ចំ​នៅវិមាន​ Hofburg នៅទីក្រុង​ Vienna ក្រោមអធិបតីភាពរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូទ្រីស Sebastian Kurz។​ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូទ្រីស​ Sebastian Kurz និងនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ត្រួតកង​ពល​កត្តិយល​នៅពិធីទទួល​ស្វាគមន៍​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសា​រព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអាកាសយានដ្ឋាន តឹនសើនញ៉ឹត (Tan Son Nhat) (ទីក្រុងហូជីមិញ) បានរៀបចំពិធីជូនដំណើរក្រុមយុទ្ធជននៃមន្ទីពេទ្យនៅសមរភូមិ ថ្នាក់ទីពីរលេខមួយ ចំណុះនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម ក្នុងឱកាសចេញដំណើរទៅបំពេញភារកិច្ច នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុង ង្វៀន ជីវិញ (Nguyen Chi Vinh) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស (កណ្តាល) រួមជាមួយក្រុមយុទ្ធជនធ្វើការ នៅមន្ទីពេទ្យនៅសមរភូមិថ្នាក់ពីរលេខមួយ។ រូបថត៖ ស្វឹនឃូ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអាកាសយានដ្ឋាន តឹនសើនញ៉ឹត (Tan Son Nhat) (ទីក្រុងហូជីមិញ) បានរៀបចំពិធីជូនដំណើរក្រុមយុទ្ធជននៃមន្ទីពេទ្យនៅសមរភូមិ ថ្នាក់ទីពីរលេខមួយ ចំណុះនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម ក្នុងឱកាសចេញដំណើរទៅបំពេញភារកិច្ច នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុង ង្វៀន ជីវិញ (Nguyen Chi Vinh) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស (កណ្តាល) រួមជាមួយក្រុមយុទ្ធជនធ្វើការ នៅមន្ទីពេទ្យនៅសមរភូមិថ្នាក់ពីរលេខមួយ។ រូបថត៖ ស្វឹនឃូ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអាកាសយានដ្ឋាន តឹនសើនញ៉ឹត (Tan Son Nhat) (ទីក្រុងហូជីមិញ) បានរៀបចំពិធីជូនដំណើរក្រុមយុទ្ធជននៃមន្ទីពេទ្យនៅសមរភូមិ ថ្នាក់ទីពីរលេខមួយ ចំណុះនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម ក្នុងឱកាសចេញដំណើរទៅបំពេញភារកិច្ច នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុង ង្វៀន ជីវិញ (Nguyen Chi Vinh) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស (កណ្តាល) រួមជាមួយក្រុមយុទ្ធជនធ្វើការ នៅមន្ទីពេទ្យនៅសមរភូមិថ្នាក់ពីរលេខមួយ។ រូបថត៖ ស្វឹនឃូ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>