នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ លោកនា​យករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹ​នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ក្នុងសន្និសីទអនឡាយទូទាំ​ងប្រទេស ស្តីពី​ដំណោះស្រាយ​ទួទៅ​ជម្រុញ​ការ​​នាំ​ចេញ​​។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Ng​uyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរ​កថាក្នុងសន្និសីទ។​ រូប​ថត​៖ ថុងញ៉ឹត​/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ លោកនា​យករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹ​នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ក្នុងសន្និសីទអនឡាយទូទាំ​ងប្រទេស ស្តីពី​ដំណោះស្រាយ​ទួទៅ​ជម្រុញ​ការ​​នាំ​ចេញ​​។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Ng​uyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរ​កថាក្នុងសន្និសីទ។​ រូប​ថត​៖ ថុងញ៉ឹត​/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ លោកនា​យករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹ​នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ក្នុងសន្និសីទអនឡាយទូទាំ​ងប្រទេស ស្តីពី​ដំណោះស្រាយ​ទួទៅ​ជម្រុញ​ការ​​នាំ​ចេញ​​។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Ng​uyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរ​កថាក្នុងសន្និសីទ។​ រូប​ថត​៖ ថុងញ៉ឹត​/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ លោកនា​យករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹ​នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ក្នុងសន្និសីទអនឡាយទូទាំ​ងប្រទេស ស្តីពី​ដំណោះស្រាយ​ទួទៅ​ជម្រុញ​ការ​​នាំ​ចេញ​​។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Ng​uyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរ​កថាក្នុងសន្និសីទ។​ រូប​ថត​៖ ថុងញ៉ឹត​/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ លោកនា​យករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹ​នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ក្នុងសន្និសីទអនឡាយទូទាំ​ងប្រទេស ស្តីពី​ដំណោះស្រាយ​ទួទៅ​ជម្រុញ​ការ​​នាំ​ចេញ​​។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Ng​uyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរ​កថាក្នុងសន្និសីទ។​ រូប​ថត​៖ ថុងញ៉ឹត​/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរ​ដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួលជួប​សមមិត្តត្រឹនវូ​ (Tran Vu) ប្រធានតំបន់ស្វ័​យវត្តិជនជាតិ Choan​g Guangxi (ចិន) កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការនៅវៀតណាម។​ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មានវៀតណា​ម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរ​ដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួលជួប​សមមិត្តត្រឹនវូ​ (Tran Vu) ប្រធានតំបន់ស្វ័​យវត្តិជនជាតិ Choan​g Guangxi (ចិន) កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការនៅវៀតណាម។​ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មានវៀតណា​ម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរ​ដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ទទួលជួប​សមមិត្តត្រឹនវូ​ (Tran Vu) ប្រធានតំបន់ស្វ័​យវត្តិជនជាតិ Choan​g Guangxi (ចិន) កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការនៅវៀតណាម។​ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មានវៀតណា​ម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) ទទួល​ជួបលោក​ស្រីទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស និងជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​មីយ៉ានម៉ា​ Aung San Suu Kyi បានអញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀ​តណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) ទទួល​ជួបលោក​ស្រីទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស និងជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​មីយ៉ានម៉ា​ Aung San Suu Kyi បានអញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀ​តណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) ទទួល​ជួបលោក​ស្រីទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស និងជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​មីយ៉ានម៉ា​ Aung San Suu Kyi បានអញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀ​តណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ពិធីទទួលស្វាគមន៍ លោកស្រី​ទីប្រឹក្សារដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ នៃសាធារណ​រដ្ឋសហព័ន្ធមីយ៉ានម៉ា​ Aung San Suu Kyi បាន​អញ្ជើញមក​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ ក្នុង​រូប​ថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​លោកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​និងជារដ្ឋមន្រ្តីការិ​យាល័យប្រធានាធិបតីមី​យ៉ានម៉ា Aung San Suu Kyi ត្រួតកង​ពល​កិត្តិយស​ក្នុងពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​។ រូប​ថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នា​ក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ពិធីទទួលស្វាគមន៍ លោកស្រី​ទីប្រឹក្សារដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ នៃសាធារណ​រដ្ឋសហព័ន្ធមីយ៉ានម៉ា​ Aung San Suu Kyi បាន​អញ្ជើញមក​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ ក្នុង​រូប​ថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​លោកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​និងជារដ្ឋមន្រ្តីការិ​យាល័យប្រធានាធិបតីមី​យ៉ានម៉ា Aung San Suu Kyi ត្រួតកង​ពល​កិត្តិយស​ក្នុងពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​។ រូប​ថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នា​ក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​អធិបតីភាព​ពិធីទទួលស្វាគមន៍ លោកស្រី​ទីប្រឹក្សារដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី​ នៃសាធារណ​រដ្ឋសហព័ន្ធមីយ៉ានម៉ា​ Aung San Suu Kyi បាន​អញ្ជើញមក​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ ក្នុង​រូប​ថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និង​លោកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​និងជារដ្ឋមន្រ្តីការិ​យាល័យប្រធានាធិបតីមី​យ៉ានម៉ា Aung San Suu Kyi ត្រួតកង​ពល​កិត្តិយស​ក្នុងពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​។ រូប​ថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នា​ក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ - ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ គណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម ដឹកនាំដោយ​សមមិត្ត ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ​ (Nguyen Van Binh) សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ លេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ និង​ធ្វើការ​នៅប្រទេស​ចិន។ ក្នុងរូបថត​៖ លោក​អនុប្រធាន​រដ្ឋចិន Wang Qishan​ ទទួល​ជួប​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាមួយ​ គណ​ប្រតិភូ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម​ ក្នុង Zhongnanhai នៅក្រុងប៉េកាំ​ង។​ រូបថត៖​ ឡឿងត្វឹន/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ - ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ គណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម ដឹកនាំដោយ​សមមិត្ត ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ​ (Nguyen Van Binh) សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ លេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ និង​ធ្វើការ​នៅប្រទេស​ចិន។ ក្នុងរូបថត​៖ លោក​អនុប្រធាន​រដ្ឋចិន Wang Qishan​ ទទួល​ជួប​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាមួយ​ គណ​ប្រតិភូ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម​ ក្នុង Zhongnanhai នៅក្រុងប៉េកាំ​ង។​ រូបថត៖​ ឡឿងត្វឹន/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ - ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ គណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម ដឹកនាំដោយ​សមមិត្ត ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ​ (Nguyen Van Binh) សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ លេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ និង​ធ្វើការ​នៅប្រទេស​ចិន។ ក្នុងរូបថត​៖ លោក​អនុប្រធាន​រដ្ឋចិន Wang Qishan​ ទទួល​ជួប​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាមួយ​ គណ​ប្រតិភូ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម​ ក្នុង Zhongnanhai នៅក្រុងប៉េកាំ​ង។​ រូបថត៖​ ឡឿងត្វឹន/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមេសារ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ទទួលជួបលោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Retno Marsudi សហអធិបតីភាព​សម័យប្រជុំ​លើកទី៣ នៃគណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ថ្នាក់រ​ដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស រវាងវៀតណាម​និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមេសារ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ទទួលជួបលោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Retno Marsudi សហអធិបតីភាព​សម័យប្រជុំ​លើកទី៣ នៃគណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ថ្នាក់រ​ដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស រវាងវៀតណាម​និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមេសារ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ទទួលជួបលោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Retno Marsudi សហអធិបតីភាព​សម័យប្រជុំ​លើកទី៣ នៃគណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ថ្នាក់រ​ដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស រវាងវៀតណាម​និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ​ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និង​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ផាម​ប៊ិញមិញ (Pham​ Binh Minh) និង​លោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​Retno Marsudi សហ​អធិបតីភាព​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣ នៃ​គណៈកម្ម​ការ​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស។ ក្នុងរូប​ថត​៖ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជា​រដ្ឋ​មន្រ្តីការ​បរទេស​ផាមប៊ិញមិញ​ និង​លោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ Retno Marsudi ក្នុងពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើឯកសារ​សម័យ​ប្រជុំ​។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ​ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និង​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ផាម​ប៊ិញមិញ (Pham​ Binh Minh) និង​លោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​Retno Marsudi សហ​អធិបតីភាព​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣ នៃ​គណៈកម្ម​ការ​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស។ ក្នុងរូប​ថត​៖ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជា​រដ្ឋ​មន្រ្តីការ​បរទេស​ផាមប៊ិញមិញ​ និង​លោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ Retno Marsudi ក្នុងពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើឯកសារ​សម័យ​ប្រជុំ​។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ​ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និង​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ផាម​ប៊ិញមិញ (Pham​ Binh Minh) និង​លោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​Retno Marsudi សហ​អធិបតីភាព​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣ នៃ​គណៈកម្ម​ការ​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស។ ក្នុងរូប​ថត​៖ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជា​រដ្ឋ​មន្រ្តីការ​បរទេស​ផាមប៊ិញមិញ​ និង​លោកស្រី​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ Retno Marsudi ក្នុងពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើឯកសារ​សម័យ​ប្រជុំ​។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់​លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធី​គីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) គណៈ​ប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋសភា​ នៃសាធារណរដ្ឋអ៊ី​ស្លាមអ៊ីរ៉ង់ ដឹកនាំដោយលោក ​Ali Ardeshir Larijani ប្រធានរដ្ឋ​សភា​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅ​វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥- ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១​៨។ ពិធីទទួលស្វាគមន៍​និងពិភាក្សាបាន​រៀបចំយ៉ាង​មហោឡារិក​ ក្នុងអគាររដ្ឋសភា នៅក្រុងហា​ណូយនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន(Nguy​en Thi Kim Ngan) និងលោកប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ី​រ៉ង់ Ali Ardeshir​ Larijani ក្នុងពិធីទទួលស្វា​គមន៍​។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នា​ក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់​លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធី​គីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) គណៈ​ប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋសភា​ នៃសាធារណរដ្ឋអ៊ី​ស្លាមអ៊ីរ៉ង់ ដឹកនាំដោយលោក ​Ali Ardeshir Larijani ប្រធានរដ្ឋ​សភា​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅ​វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥- ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១​៨។ ពិធីទទួលស្វាគមន៍​និងពិភាក្សាបាន​រៀបចំយ៉ាង​មហោឡារិក​ ក្នុងអគាររដ្ឋសភា នៅក្រុងហា​ណូយនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន(Nguy​en Thi Kim Ngan) និងលោកប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ី​រ៉ង់ Ali Ardeshir​ Larijani ក្នុងពិធីទទួលស្វា​គមន៍​។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នា​ក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់​លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធី​គីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) គណៈ​ប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋសភា​ នៃសាធារណរដ្ឋអ៊ី​ស្លាមអ៊ីរ៉ង់ ដឹកនាំដោយលោក ​Ali Ardeshir Larijani ប្រធានរដ្ឋ​សភា​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅ​វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥- ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១​៨។ ពិធីទទួលស្វាគមន៍​និងពិភាក្សាបាន​រៀបចំយ៉ាង​មហោឡារិក​ ក្នុងអគាររដ្ឋសភា នៅក្រុងហា​ណូយនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន(Nguy​en Thi Kim Ngan) និងលោកប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ី​រ៉ង់ Ali Ardeshir​ Larijani ក្នុងពិធីទទួលស្វា​គមន៍​។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នា​ក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

1 2 3 4 5 >  ... >>