យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​និទាឃរដូវ​ភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ ដឹកនាំរៀបចំដោយគណៈ​កម្មការរដ្ឋ ស្តីពីប្រជាជនវៀតណាមនៅ​បរទេស និង គណៈកម្មការក្រុងហាណូ​យ។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង (N​guyen Phu Trong) រួមនឹង លោកជំ​ទាវ គណៈប្រតិភូ​ សិល្បករ ​សិល្បការិនី នាកម្ម​វិធី​និទាឃរដូវភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ឆ្នាំ២​០១៩។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​និទាឃរដូវ​ភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ ដឹកនាំរៀបចំដោយគណៈ​កម្មការរដ្ឋ ស្តីពីប្រជាជនវៀតណាមនៅ​បរទេស និង គណៈកម្មការក្រុងហាណូ​យ។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង (N​guyen Phu Trong) រួមនឹង លោកជំ​ទាវ គណៈប្រតិភូ​ សិល្បករ ​សិល្បការិនី នាកម្ម​វិធី​និទាឃរដូវភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ឆ្នាំ២​០១៩។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​និទាឃរដូវ​ភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ ដឹកនាំរៀបចំដោយគណៈ​កម្មការរដ្ឋ ស្តីពីប្រជាជនវៀតណាមនៅ​បរទេស និង គណៈកម្មការក្រុងហាណូ​យ។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង (N​guyen Phu Trong) រួមនឹង លោកជំ​ទាវ គណៈប្រតិភូ​ សិល្បករ ​សិល្បការិនី នាកម្ម​វិធី​និទាឃរដូវភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ឆ្នាំ២​០១៩។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​និទាឃរដូវ​ភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ ដឹកនាំរៀបចំដោយគណៈ​កម្មការរដ្ឋ ស្តីពីប្រជាជនវៀតណាមនៅ​បរទេស និង គណៈកម្មការក្រុងហាណូ​យ។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង (N​guyen Phu Trong) រួមនឹង លោកជំ​ទាវ គណៈប្រតិភូ​ សិល្បករ ​សិល្បការិនី នាកម្ម​វិធី​និទាឃរដូវភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ឆ្នាំ២​០១៩។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​និទាឃរដូវ​ភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ ដឹកនាំរៀបចំដោយគណៈ​កម្មការរដ្ឋ ស្តីពីប្រជាជនវៀតណាមនៅ​បរទេស និង គណៈកម្មការក្រុងហាណូ​យ។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង (N​guyen Phu Trong) រួមនឹង លោកជំ​ទាវ គណៈប្រតិភូ​ សិល្បករ ​សិល្បការិនី នាកម្ម​វិធី​និទាឃរដូវភូមិ​ស្រុក​កំណើត​ឆ្នាំ២​០១៩។ រូបថត​៖ ឡឹមខាញ / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៩ (ថ្ងៃ២១​ ខែ១២ ឆ្នាំកុរ) លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ​ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង​ (Nguyen Phu Trong) និង​ លោកជំទាវរួមជាមួយបង​ប្អូនអាណិកជនមក​ពីប្រទេស តំបន់ដីគោក​លើពិភពលោក អញ្ជើញ​មកចូលរួមកម្ម​វិធីនិទាឃរដូវភូមិស្រុកឆ្នាំ​២០១៩ បានអុជធូបនៅទីសក្ការបូជា​ង៉ុកសើន (Ngoc Son) និង ប្រព្រឹត្តពិធីកិច្ច​ព្រលែង​ត្រីឆ្ពឹន តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅបឹង​ហ្វាងគីម (Hoan Kiem) ហាណូយ​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៩ (ថ្ងៃ២១​ ខែ១២ ឆ្នាំកុរ) លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ​ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង​ (Nguyen Phu Trong) និង​ លោកជំទាវរួមជាមួយបង​ប្អូនអាណិកជនមក​ពីប្រទេស តំបន់ដីគោក​លើពិភពលោក អញ្ជើញ​មកចូលរួមកម្ម​វិធីនិទាឃរដូវភូមិស្រុកឆ្នាំ​២០១៩ បានអុជធូបនៅទីសក្ការបូជា​ង៉ុកសើន (Ngoc Son) និង ប្រព្រឹត្តពិធីកិច្ច​ព្រលែង​ត្រីឆ្ពឹន តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅបឹង​ហ្វាងគីម (Hoan Kiem) ហាណូយ​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៩ (ថ្ងៃ២១​ ខែ១២ ឆ្នាំកុរ) លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ​ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនភូត្រុង​ (Nguyen Phu Trong) និង​ លោកជំទាវរួមជាមួយបង​ប្អូនអាណិកជនមក​ពីប្រទេស តំបន់ដីគោក​លើពិភពលោក អញ្ជើញ​មកចូលរួមកម្ម​វិធីនិទាឃរដូវភូមិស្រុកឆ្នាំ​២០១៩ បានអុជធូបនៅទីសក្ការបូជា​ង៉ុកសើន (Ngoc Son) និង ប្រព្រឹត្តពិធីកិច្ច​ព្រលែង​ត្រីឆ្ពឹន តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅបឹង​ហ្វាងគីម (Hoan Kiem) ហាណូយ​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅខេត្តហឹងអៀន ̣(Hung Yen)លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញចូលរួម​ពិធីបើកដំណើរ​ការសំណង់ស្ពាន​ហឹងហា (Hung Ha) និង ដងផ្លូវគោក​តភ្ជាប់​ផ្លូវល្បឿន​លឿន​ហាណូយ - ហាយភុង​ (Ha Noi – Hai Phong) ជាមួយ​នឹងផ្លូវល្បឿនលឿន​កូវហ្គែ - និញប៊ិញ ​(Cau Gie - Ninh Binh)។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និង គណៈប្រតិភូប្រព្រឹត្ត​កិច្ចកាត់​ខ្សែបូសម្ពោធន៍​ឆ្លង​សំណង់។ រូបថត​៖ យ៉ឿងយ៉ាង​ / ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅខេត្តហឹងអៀន ̣(Hung Yen)លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញចូលរួម​ពិធីបើកដំណើរ​ការសំណង់ស្ពាន​ហឹងហា (Hung Ha) និង ដងផ្លូវគោក​តភ្ជាប់​ផ្លូវល្បឿន​លឿន​ហាណូយ - ហាយភុង​ (Ha Noi – Hai Phong) ជាមួយ​នឹងផ្លូវល្បឿនលឿន​កូវហ្គែ - និញប៊ិញ ​(Cau Gie - Ninh Binh)។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និង គណៈប្រតិភូប្រព្រឹត្ត​កិច្ចកាត់​ខ្សែបូសម្ពោធន៍​ឆ្លង​សំណង់។ រូបថត​៖ យ៉ឿងយ៉ាង​ / ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅខេត្តហឹងអៀន ̣(Hung Yen)លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញចូលរួម​ពិធីបើកដំណើរ​ការសំណង់ស្ពាន​ហឹងហា (Hung Ha) និង ដងផ្លូវគោក​តភ្ជាប់​ផ្លូវល្បឿន​លឿន​ហាណូយ - ហាយភុង​ (Ha Noi – Hai Phong) ជាមួយ​នឹងផ្លូវល្បឿនលឿន​កូវហ្គែ - និញប៊ិញ ​(Cau Gie - Ninh Binh)។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និង គណៈប្រតិភូប្រព្រឹត្ត​កិច្ចកាត់​ខ្សែបូសម្ពោធន៍​ឆ្លង​សំណង់។ រូបថត​៖ យ៉ឿងយ៉ាង​ / ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

 • ក្នុងកម្មវិធីចូល​រួមសន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ នៃវេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ (WEF) ឆ្នាំ២០១៩ ​នៅ Davos (ប្រទេសស្វ៊ីស) លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ទទួលជួប​លោកនាយកប្រតិបត្តិការ និង ស្ថាបនា WEF Klaus Schwab នឹងរួមជាមួយ​​​​លោក​នាយក WEF អញ្ជើញ​ធ្វើសាក្សីផ្ទាល់ នៃពិធីចុះហត្ថលខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ ស្តីពីសាង​សង់មជ្ឈមណ្ឌល​បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ និង ​លិខិតចេតនាស្តីពីស្ថាបនាគំនិត​ច្នៃប្រឌិតសំរាមប្លាស្ទិក។ ក្នុង​នោះ៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ជាមួយ​​លោកនាយកប្រតិបត្តិការ និង ស្ថាបនា WEF Klaus Schwab ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងកម្មវិធីចូល​រួមសន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ នៃវេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ (WEF) ឆ្នាំ២០១៩ ​នៅ Davos (ប្រទេសស្វ៊ីស) លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ទទួលជួប​លោកនាយកប្រតិបត្តិការ និង ស្ថាបនា WEF Klaus Schwab នឹងរួមជាមួយ​​​​លោក​នាយក WEF អញ្ជើញ​ធ្វើសាក្សីផ្ទាល់ នៃពិធីចុះហត្ថលខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ ស្តីពីសាង​សង់មជ្ឈមណ្ឌល​បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ និង ​លិខិតចេតនាស្តីពីស្ថាបនាគំនិត​ច្នៃប្រឌិតសំរាមប្លាស្ទិក។ ក្នុង​នោះ៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ជាមួយ​​លោកនាយកប្រតិបត្តិការ និង ស្ថាបនា WEF Klaus Schwab ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងកម្មវិធីចូល​រួមសន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ នៃវេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ (WEF) ឆ្នាំ២០១៩ ​នៅ Davos (ប្រទេសស្វ៊ីស) លោកនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ទទួលជួប​លោកនាយកប្រតិបត្តិការ និង ស្ថាបនា WEF Klaus Schwab នឹងរួមជាមួយ​​​​លោក​នាយក WEF អញ្ជើញ​ធ្វើសាក្សីផ្ទាល់ នៃពិធីចុះហត្ថលខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ ស្តីពីសាង​សង់មជ្ឈមណ្ឌល​បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ និង ​លិខិតចេតនាស្តីពីស្ថាបនាគំនិត​ច្នៃប្រឌិតសំរាមប្លាស្ទិក។ ក្នុង​នោះ៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តីង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ជាមួយ​​លោកនាយកប្រតិបត្តិការ និង ស្ថាបនា WEF Klaus Schwab ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការមជ្ឈិម​បក្ស លោក​អគ្គលេខាធិការ​បក្ស ប្រធានរដ្ឋ ​ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លេខាធិការ​គណៈកម្មាធិការ​យោធាមជ្ឈិម ​ទទួលជួបលោក​នាយឧត្តមសេនីយ៍ Prawit Wongsuwan ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ទ្រីយុង / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការមជ្ឈិម​បក្ស លោក​អគ្គលេខាធិការ​បក្ស ប្រធានរដ្ឋ ​ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លេខាធិការ​គណៈកម្មាធិការ​យោធាមជ្ឈិម ​ទទួលជួបលោក​នាយឧត្តមសេនីយ៍ Prawit Wongsuwan ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ទ្រីយុង / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការមជ្ឈិម​បក្ស លោក​អគ្គលេខាធិការ​បក្ស ប្រធានរដ្ឋ ​ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លេខាធិការ​គណៈកម្មាធិការ​យោធាមជ្ឈិម ​ទទួលជួបលោក​នាយឧត្តមសេនីយ៍ Prawit Wongsuwan ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ទ្រីយុង / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀល​ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ​ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បាន​ទទួល​ជួប​លោក Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធ​សភា​អូស្រ្តាលី នាឱកាស​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង ​/ ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ​ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បាន​ទទួល​ជួប​លោក Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធ​សភា​អូស្រ្តាលី នាឱកាស​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង ​/ ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ​ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បាន​ទទួល​ជួប​លោក Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធ​សភា​អូស្រ្តាលី នាឱកាស​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង ​/ ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅទីស្តីការគណៈមន្រ្តី លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​អធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំការ​ងារ ដើម្បីសន្តាប់របាយការណ៍លទ្ធផល​កែច្នៃ និង ផ្លោងផ្កាយរណប​ Micro Dragon របស់វៀតណាម​ ចំណុះ​គម្រោង​ការបង្ការប្រឆាំង​គ្រោះ​​ធម្មជាតិ និង បម្រែបម្រួលអាកាស​ធាតុ ប្រើប្រាស់​ផ្កាយរណប​សង្កេតតាម​ដាន​ផែនដី។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរកថា​នាកិច្ចប្រជុំ​ការងារ​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀត​ណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅទីស្តីការគណៈមន្រ្តី លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​អធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំការ​ងារ ដើម្បីសន្តាប់របាយការណ៍លទ្ធផល​កែច្នៃ និង ផ្លោងផ្កាយរណប​ Micro Dragon របស់វៀតណាម​ ចំណុះ​គម្រោង​ការបង្ការប្រឆាំង​គ្រោះ​​ធម្មជាតិ និង បម្រែបម្រួលអាកាស​ធាតុ ប្រើប្រាស់​ផ្កាយរណប​សង្កេតតាម​ដាន​ផែនដី។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរកថា​នាកិច្ចប្រជុំ​ការងារ​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀត​ណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅទីស្តីការគណៈមន្រ្តី លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញ​អធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំការ​ងារ ដើម្បីសន្តាប់របាយការណ៍លទ្ធផល​កែច្នៃ និង ផ្លោងផ្កាយរណប​ Micro Dragon របស់វៀតណាម​ ចំណុះ​គម្រោង​ការបង្ការប្រឆាំង​គ្រោះ​​ធម្មជាតិ និង បម្រែបម្រួលអាកាស​ធាតុ ប្រើប្រាស់​ផ្កាយរណប​សង្កេតតាម​ដាន​ផែនដី។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក​ (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទរកថា​នាកិច្ចប្រជុំ​ការងារ​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀត​ណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅអគាររដ្ឋសភា លោកស្រី​ប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) បាន​អញ្ជើញធ្វើជា​អធិបតីភាពក្នុង​ពិធីទទួលស្វាគមន៍​និង​ពិភាក្សាជាមួយ លោកប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលី Scott Ryan ដែលបាន​អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។​ រូបថត៖ លោកស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ (Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួលស្វាគមន៍​លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភា​អូស្រ្តាលី Scott Ryan។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅអគាររដ្ឋសភា លោកស្រី​ប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) បាន​អញ្ជើញធ្វើជា​អធិបតីភាពក្នុង​ពិធីទទួលស្វាគមន៍​និង​ពិភាក្សាជាមួយ លោកប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលី Scott Ryan ដែលបាន​អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។​ រូបថត៖ លោកស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ (Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួលស្វាគមន៍​លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភា​អូស្រ្តាលី Scott Ryan។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅអគាររដ្ឋសភា លោកស្រី​ប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) បាន​អញ្ជើញធ្វើជា​អធិបតីភាពក្នុង​ពិធីទទួលស្វាគមន៍​និង​ពិភាក្សាជាមួយ លោកប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលី Scott Ryan ដែលបាន​អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។​ រូបថត៖ លោកស្រីប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ (Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួលស្វាគមន៍​លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភា​អូស្រ្តាលី Scott Ryan។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>