នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មហាសន្និសិទសមាគមន៍កសិករវៀតណាមលើកទី ៧ អាណត្តិ ២០១៨ - ២០២៣ បានបើកយ៉ាងមហោឡារិក នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មហាសន្និសិទសមាគមន៍កសិករវៀតណាមលើកទី ៧ អាណត្តិ ២០១៨ - ២០២៣ បានបើកយ៉ាងមហោឡារិក នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មហាសន្និសិទសមាគមន៍កសិករវៀតណាមលើកទី ៧ អាណត្តិ ២០១៨ - ២០២៣ បានបើកយ៉ាងមហោឡារិក នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មហាសន្និសិទសមាគមន៍កសិករវៀតណាមលើកទី ៧ អាណត្តិ ២០១៨ - ២០២៣ បានបើកយ៉ាងមហោឡារិក នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មហាសន្និសិទសមាគមន៍កសិករវៀតណាមលើកទី ៧ អាណត្តិ ២០១៨ - ២០២៣ បានបើកយ៉ាងមហោឡារិក នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • 
នា​រសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន​ ស្វឹន​ភូក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួល​ជួប​​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ឡាវ Xaysy Santivong ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​មក​បំពេញទស្សនកិច្ច​ និង​ធ្វើការ​នៅប្រទេស​វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  
នា​រសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន​ ស្វឹន​ភូក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួល​ជួប​​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ឡាវ Xaysy Santivong ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​មក​បំពេញទស្សនកិច្ច​ និង​ធ្វើការ​នៅប្រទេស​វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នា​រសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន​ ស្វឹន​ភូក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួល​ជួប​​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ឡាវ Xaysy Santivong ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​មក​បំពេញទស្សនកិច្ច​ និង​ធ្វើការ​នៅប្រទេស​វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសនៃសមាគមន៍និស្សិតវៀតណាមលើកទី ១០ អាណតិ្ត ២០១៨ -២០២៣។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះមាន៖ សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិបក្ស លោក ត្រឹន ក្វឹកវឿង (Tran Quoc Vuong) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ លេខាបក្សនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចលនាមហាជន លោកស្រី ទ្រឿងធីម៉ាយ (Truong Thi Mai) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ លេខាបក្សនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនា និងអប់រំមជ្ឈឹម លោក វ៉ វ៉ាន់ធឿង (Vo Van Thuong) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងអ្នកតំណាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសនៃសមាគមន៍និស្សិតវៀតណាមលើកទី ១០ អាណតិ្ត ២០១៨ -២០២៣។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះមាន៖ សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិបក្ស លោក ត្រឹន ក្វឹកវឿង (Tran Quoc Vuong) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ លេខាបក្សនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចលនាមហាជន លោកស្រី ទ្រឿងធីម៉ាយ (Truong Thi Mai) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ លេខាបក្សនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនា និងអប់រំមជ្ឈឹម លោក វ៉ វ៉ាន់ធឿង (Vo Van Thuong) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងអ្នកតំណាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសនៃសមាគមន៍និស្សិតវៀតណាមលើកទី ១០ អាណតិ្ត ២០១៨ -២០២៣។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះមាន៖ សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិបក្ស លោក ត្រឹន ក្វឹកវឿង (Tran Quoc Vuong) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ លេខាបក្សនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចលនាមហាជន លោកស្រី ទ្រឿងធីម៉ាយ (Truong Thi Mai) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ លេខាបក្សនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនា និងអប់រំមជ្ឈឹម លោក វ៉ វ៉ាន់ធឿង (Vo Van Thuong) រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងអ្នកតំណាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅប្រទេស Angola ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សមមិត្ត ត្រឹន ក្វឹកវឿង (Tran Quoc Vuong) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ បក្សចលនាប្រជាជនរំដោះ Angola និងជាអនុប្រធានទី ១ រដ្ឋសភា លោកស្រី Emilia Carlota Sebastiao Celestino Dias ។ រូបថត៖ ភីហ៊ុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅប្រទេស Angola ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សមមិត្ត ត្រឹន ក្វឹកវឿង (Tran Quoc Vuong) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ បក្សចលនាប្រជាជនរំដោះ Angola និងជាអនុប្រធានទី ១ រដ្ឋសភា លោកស្រី Emilia Carlota Sebastiao Celestino Dias ។ រូបថត៖ ភីហ៊ុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅប្រទេស Angola ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សមមិត្ត ត្រឹន ក្វឹកវឿង (Tran Quoc Vuong) សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយ បក្សចលនាប្រជាជនរំដោះ Angola និងជាអនុប្រធានទី ១ រដ្ឋសភា លោកស្រី Emilia Carlota Sebastiao Celestino Dias ។ រូបថត៖ ភីហ៊ុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • 
នា​រសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកអគ្គលេខាបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ​ ង្វៀន​ ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បានជួប​សវនាការជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុង​ឱកាសអញ្ជើញទៅ​បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ភឿង​ហ័រ/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  
នា​រសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកអគ្គលេខាបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ​ ង្វៀន​ ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បានជួប​សវនាការជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុង​ឱកាសអញ្ជើញទៅ​បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ភឿង​ហ័រ/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នា​រសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកអគ្គលេខាបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ​ ង្វៀន​ ភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បានជួប​សវនាការជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុង​ឱកាសអញ្ជើញទៅ​បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ភឿង​ហ័រ/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក 
(Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ហៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធីទទួលស្វាគមន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក 
(Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ហៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធីទទួលស្វាគមន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ហៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធីទទួលស្វាគមន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុង Seoul លោកស្រិប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគឹមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) អញ្ជើញចូលរួមនិងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពរវាងក្រសួងឧស្សហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម និងក្រសួងឧស្សហកម្ម ពាណិជ្ជកម្មនិងធនធានធម្មជាតិកូរ៉េខាងត្បួង។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុង Seoul លោកស្រិប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគឹមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) អញ្ជើញចូលរួមនិងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពរវាងក្រសួងឧស្សហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម និងក្រសួងឧស្សហកម្ម ពាណិជ្ជកម្មនិងធនធានធម្មជាតិកូរ៉េខាងត្បួង។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុង Seoul លោកស្រិប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន ធីគឹមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) អញ្ជើញចូលរួមនិងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពរវាងក្រសួងឧស្សហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម និងក្រសួងឧស្សហកម្ម ពាណិជ្ជកម្មនិងធនធានធម្មជាតិកូរ៉េខាងត្បួង។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • 
នា​រសៀលថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជួប​សវនាការជាមួយ ព្រះអង្គម្ចាស់ Andrew Duke of York ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​ទៅបំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​ នៅប្រទេស​វៀតណាម។ ក្នុង​រូបថត៖ ទិដ្ឋភាព​នៃជំនួបនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ់ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  
នា​រសៀលថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជួប​សវនាការជាមួយ ព្រះអង្គម្ចាស់ Andrew Duke of York ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​ទៅបំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​ នៅប្រទេស​វៀតណាម។ ក្នុង​រូបថត៖ ទិដ្ឋភាព​នៃជំនួបនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ់ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  នា​រសៀលថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជួប​សវនាការជាមួយ ព្រះអង្គម្ចាស់ Andrew, Duke of York ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​ទៅបំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​ នៅប្រទេស​វៀតណាម។ ក្នុង​រូបថត៖ ទិដ្ឋភាព​នៃជំនួបនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ់ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>