នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ ក្រសួងអគ្គសេនាធិការកង​ទ័ពប្រជា​ជនវៀតណាម និង​មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិក រួ​ម​រៀប​ចំសិក្ខា​សាលាគ្រប់គ្រង​កងទ័ពជើងគោកប៉ា​ស៊ីហ្វិក​លើកទី៤២ (PAMS-42) ​ក្រោម​ប្រធានបទ​៖ សហកានឹង​កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសនា​នានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥ​ណ្ឌា ​- អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក​ក្នុង​ការ​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​ សង្គ្រោះគ្រោះ​មហន្តរាយ​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧ​ត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង ផានវ៉ា​ន់យ៉ាង (Phan Van Giang)​ អគ្គសេនាធិការ​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម និង​ជាអនុប្រធាន​ក្រសួងការ​ពារ​ជាតិ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​​

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ ក្រសួងអគ្គសេនាធិការកង​ទ័ពប្រជា​ជនវៀតណាម និង​មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិក រួ​ម​រៀប​ចំសិក្ខា​សាលាគ្រប់គ្រង​កងទ័ពជើងគោកប៉ា​ស៊ីហ្វិក​លើកទី៤២ (PAMS-42) ​ក្រោម​ប្រធានបទ​៖ “សហកានឹង​កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសនា​នានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥ​ណ្ឌា ​- អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក​ក្នុង​ការ​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​ សង្គ្រោះគ្រោះ​មហន្តរាយ”​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧ​ត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង ផានវ៉ា​ន់យ៉ាង (Phan Van Giang)​ អគ្គសេនាធិការ​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម និង​ជាអនុប្រធាន​ក្រសួងការ​ពារ​ជាតិ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ ក្រសួងអគ្គសេនាធិការកង​ទ័ពប្រជា​ជនវៀតណាម និង​មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិក រួ​ម​រៀប​ចំសិក្ខា​សាលាគ្រប់គ្រង​កងទ័ពជើងគោកប៉ា​ស៊ីហ្វិក​លើកទី៤២ (PAMS-42) ​ក្រោម​ប្រធានបទ​៖ សហកានឹង​កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសនា​នានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥ​ណ្ឌា ​- អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក​ក្នុង​ការ​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​ សង្គ្រោះគ្រោះ​មហន្តរាយ​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧ​ត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង ផានវ៉ា​ន់យ៉ាង (Phan Van Giang)​ អគ្គសេនាធិការ​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម និង​ជាអនុប្រធាន​ក្រសួងការ​ពារ​ជាតិ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ ក្រសួងអគ្គសេនាធិការកង​ទ័ពប្រជា​ជនវៀតណាម និង​មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិក រួ​ម​រៀប​ចំសិក្ខា​សាលាគ្រប់គ្រង​កងទ័ពជើងគោកប៉ា​ស៊ីហ្វិក​លើកទី៤២ (PAMS-42) ​ក្រោម​ប្រធានបទ​៖ សហកានឹង​កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសនា​នានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥ​ណ្ឌា ​- អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក​ក្នុង​ការ​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​ សង្គ្រោះគ្រោះ​មហន្តរាយ​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧ​ត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង ផានវ៉ា​ន់យ៉ាង (Phan Van Giang)​ អគ្គសេនាធិការ​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម និង​ជាអនុប្រធាន​ក្រសួងការ​ពារ​ជាតិ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងហាណូយ ក្រសួងអគ្គសេនាធិការកង​ទ័ពប្រជា​ជនវៀតណាម និង​មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិក រួ​ម​រៀប​ចំសិក្ខា​សាលាគ្រប់គ្រង​កងទ័ពជើងគោកប៉ា​ស៊ីហ្វិក​លើកទី៤២ (PAMS-42) ​ក្រោម​ប្រធានបទ​៖ “សហកានឹង​កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសនា​នានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥ​ណ្ឌា ​- អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក​ក្នុង​ការ​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​ សង្គ្រោះគ្រោះ​មហន្តរាយ”​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧ​ត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង ផានវ៉ា​ន់យ៉ាង (Phan Van Giang)​ អគ្គសេនាធិការ​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម និង​ជាអនុប្រធាន​ក្រសួងការ​ពារ​ជាតិ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​​

 • ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និង​ក្រុម​ការ​ងារ​មជ្ឈិម​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច និង​ធ្វើការជាមួយបក្ខភាគ អាជ្ញាធរ​ និងប្រជាជន​ជន​បណ្តាជ​ន​ជាតិ​នៅខេត្តអាន​យ៉ាង (An Giang)។ ក្នុង​រូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វា​ង (Tran Dai Quang) ថ្លែងសុន្ទរកថាសរុបការងារ​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់់/ទីភ្នាក់ងា​រសារ​ព័ត៌​មាន​វៀតណាម

  ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និង​ក្រុម​ការ​ងារ​មជ្ឈិម​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច និង​ធ្វើការជាមួយបក្ខភាគ អាជ្ញាធរ​ និងប្រជាជន​ជន​បណ្តាជ​ន​ជាតិ​នៅខេត្តអាន​យ៉ាង (An Giang)។ ក្នុង​រូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វា​ង (Tran Dai Quang) ថ្លែងសុន្ទរកថាសរុបការងារ​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់់/ទីភ្នាក់ងា​រសារ​ព័ត៌​មាន​វៀតណាម

  ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និង​ក្រុម​ការ​ងារ​មជ្ឈិម​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច និង​ធ្វើការជាមួយបក្ខភាគ អាជ្ញាធរ​ និងប្រជាជន​ជន​បណ្តាជ​ន​ជាតិ​នៅខេត្តអាន​យ៉ាង (An Giang)។ ក្នុង​រូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វា​ង (Tran Dai Quang) ថ្លែងសុន្ទរកថាសរុបការងារ​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់់/ទីភ្នាក់ងា​រសារ​ព័ត៌​មាន​វៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងដាណាំង មជ្ឈិមក្រុមយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ សហការ​នឹង​មហា​វិទ្យាល័យ​ដាណាំង​រៀបចំ​កម្មវិធី​រួម​ប្រាស្រ័យ​យុវជន និស្សិតវៀតណាម​ - ចិន។ ក្នុងរូបថត៖​ ថ្នាក់ដឹកនាំ​មហាវិទ្យាល័យ​ដាណាំង​ ក្រុម​យុវជន​ក្រុង​ដាណាំង​ និង​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមយុវជន​កុម្មុយនិស្តចិន ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍។​ រូបថត៖ ឌិញវ៉ាន់​ញ៉េវ/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងដាណាំង មជ្ឈិមក្រុមយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ សហការ​នឹង​មហា​វិទ្យាល័យ​ដាណាំង​រៀបចំ​កម្មវិធី​រួម​ប្រាស្រ័យ​យុវជន និស្សិតវៀតណាម​ - ចិន។ ក្នុងរូបថត៖​ ថ្នាក់ដឹកនាំ​មហាវិទ្យាល័យ​ដាណាំង​ ក្រុម​យុវជន​ក្រុង​ដាណាំង​ និង​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមយុវជន​កុម្មុយនិស្តចិន ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍។​ រូបថត៖ ឌិញវ៉ាន់​ញ៉េវ/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងដាណាំង មជ្ឈិមក្រុមយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ សហការ​នឹង​មហា​វិទ្យាល័យ​ដាណាំង​រៀបចំ​កម្មវិធី​រួម​ប្រាស្រ័យ​យុវជន និស្សិតវៀតណាម​ - ចិន។ ក្នុងរូបថត៖​ ថ្នាក់ដឹកនាំ​មហាវិទ្យាល័យ​ដាណាំង​ ក្រុម​យុវជន​ក្រុង​ដាណាំង​ និង​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមយុវជន​កុម្មុយនិស្តចិន ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍។​ រូបថត៖ ឌិញវ៉ាន់​ញ៉េវ/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀល​ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ​បានអញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាព​ក្នុងសម័យប្រជុំផ្តល់យោបល់​ អំពីគម្រោងការសរុបសេចក្តីសម្រេច​ចិត្តមជ្ឈិម​ទី៤ (នីតិកាលទី១០) ស្តីពី​យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រវៀតណាម​ដល់ឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​សឹ្វនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុងសម័យ​ប្រជុំ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទី​ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ​បានអញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាព​ក្នុងសម័យប្រជុំផ្តល់យោបល់​ អំពីគម្រោងការសរុបសេចក្តីសម្រេច​ចិត្តមជ្ឈិម​ទី៤ (នីតិកាលទី១០) ស្តីពី​យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រវៀតណាម​ដល់ឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​សឹ្វនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុងសម័យ​ប្រជុំ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទី​ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ​បានអញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាព​ក្នុងសម័យប្រជុំផ្តល់យោបល់​ អំពីគម្រោងការសរុបសេចក្តីសម្រេច​ចិត្តមជ្ឈិម​ទី៤ (នីតិកាលទី១០) ស្តីពី​យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រវៀតណាម​ដល់ឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​សឹ្វនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុងសម័យ​ប្រជុំ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទី​ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម​

 • នារសៀល​ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអគាររដ្ឋសភា លោកស្រីប្រធានរដ្ឋ​សភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (​Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួល​ជួប​លោក Kamal Malhotra និយ័តករប្រចាំអ​ង្គការសហប្រជាជាតិ និងលោក​ Youssouf Abdel Jelil តំណាង​មូលនិធី​កុមារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ (UNICEF) នៅវៀតណាម។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀ​នធី​គីមង៉ឹន​ (Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួលជួប​លោក Kamal Malhot​ra និយ័តករ​ប្រចាំ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​នៅវៀ​តណា​ម​។ រូបថត៖ ត្រុងដឹក​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអគាររដ្ឋសភា លោកស្រីប្រធានរដ្ឋ​សភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (​Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួល​ជួប​លោក Kamal Malhotra និយ័តករប្រចាំអ​ង្គការសហប្រជាជាតិ និងលោក​ Youssouf Abdel Jelil តំណាង​មូលនិធី​កុមារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ (UNICEF) នៅវៀតណាម។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀ​នធី​គីមង៉ឹន​ (Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួលជួប​លោក Kamal Malhot​ra និយ័តករ​ប្រចាំ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​នៅវៀ​តណា​ម​។ រូបថត៖ ត្រុងដឹក​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​

  នារសៀល​ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអគាររដ្ឋសភា លោកស្រីប្រធានរដ្ឋ​សភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (​Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួល​ជួប​លោក Kamal Malhotra និយ័តករប្រចាំអ​ង្គការសហប្រជាជាតិ និងលោក​ Youssouf Abdel Jelil តំណាង​មូលនិធី​កុមារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ (UNICEF) នៅវៀតណាម។ ក្នុងរូប​ថត៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀ​នធី​គីមង៉ឹន​ (Nguyen Thi Kim Ngan) ទទួលជួប​លោក Kamal Malhot​ra និយ័តករ​ប្រចាំ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​នៅវៀ​តណា​ម​។ រូបថត៖ ត្រុងដឹក​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Mike Spanos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo ទទួលបន្ទុក ក្នុងតំបន់អាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្រ្វិកខាងជើង និងលោក Sarath Ratanavadi ស្ថាបនិកមួយរូប និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថាមពល Gulf Energy Development នៃប្រទេសថៃ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Mike Spanos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo ទទួលបន្ទុក ក្នុងតំបន់អាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្រ្វិកខាងជើង។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Mike Spanos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo ទទួលបន្ទុក ក្នុងតំបន់អាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្រ្វិកខាងជើង និងលោក Sarath Ratanavadi ស្ថាបនិកមួយរូប និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថាមពល Gulf Energy Development នៃប្រទេសថៃ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Mike Spanos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo ទទួលបន្ទុក ក្នុងតំបន់អាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្រ្វិកខាងជើង។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Mike Spanos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo ទទួលបន្ទុក ក្នុងតំបន់អាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្រ្វិកខាងជើង និងលោក Sarath Ratanavadi ស្ថាបនិកមួយរូប និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថាមពល Gulf Energy Development នៃប្រទេសថៃ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Mike Spanos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo ទទួលបន្ទុក ក្នុងតំបន់អាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាហ្រ្វិកខាងជើង។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សមមិត្ត ឡេគ្វឹកផុង (Le Quoc Phong) លេខាធីការទី ១ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តហូជីមិញ បានទទួលជួប លោក Fu Zhenbang លេខាធិការនៃគណៈកម្មការលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តចិន ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុវជនចិន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាមិត្តភាពរវាងយុវជនវៀតណាម - ចិនលើកទី១៨ ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប -ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សមមិត្ត ឡេគ្វឹកផុង (Le Quoc Phong) លេខាធីការទី ១ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តហូជីមិញ បានទទួលជួប លោក Fu Zhenbang លេខាធិការនៃគណៈកម្មការលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តចិន ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុវជនចិន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាមិត្តភាពរវាងយុវជនវៀតណាម - ចិនលើកទី១៨ ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប -ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សមមិត្ត ឡេគ្វឹកផុង (Le Quoc Phong) លេខាធីការទី ១ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តហូជីមិញ បានទទួលជួប លោក Fu Zhenbang លេខាធិការនៃគណៈកម្មការលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តចិន ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុវជនចិន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាមិត្តភាពរវាងយុវជនវៀតណាម - ចិនលើកទី១៨ ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប -ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំសន្និសីទកិច្ចការបរទេសលើកទី ៣០ ក្រោមប្រធានបទ កិច្ចការបរទេសនៅវៀតណាមជាម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិត និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១២ ប្រកបដោយជោគជ័យ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ និងអ្នកតំណាងមួយចំនួនទៀតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong)អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំសន្និសីទកិច្ចការបរទេសលើកទី ៣០ ក្រោមប្រធានបទ កិច្ចការបរទេសនៅវៀតណាមជាម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិត និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១២ ប្រកបដោយជោគជ័យ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ និងអ្នកតំណាងមួយចំនួនទៀតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong)អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំសន្និសីទកិច្ចការបរទេសលើកទី ៣០ ក្រោមប្រធានបទ “កិច្ចការបរទេសនៅវៀតណាមជាម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិត និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១២ ប្រកបដោយជោគជ័យ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស រដ្ឋ និងអ្នកតំណាងមួយចំនួនទៀតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong)អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>