ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជំនួបនឹងអ្នកតំណាង​ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម កាសែតទូទាំងប្រទេស នាឱកាសអបអរសាទរលើកទី៩៣ឆ្នាំ ទិវា​កាសែត​បដិវត្តន៍វៀតណាម (២១/៦/១៩២៥ - ២១/៦/២០១៨)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទកថា ជូនពរក្រុមការងារអ្នកកាសែតបដិវត្តវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញឹត/ ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មានវៀតណាម

ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជំនួបនឹងអ្នកតំណាង​ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម កាសែតទូទាំងប្រទេស នាឱកាសអបអរសាទរលើកទី៩៣ឆ្នាំ ទិវា​កាសែត​បដិវត្តន៍វៀតណាម (២១/៦/១៩២៥ - ២១/៦/២០១៨)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទកថា ជូនពរក្រុមការងារអ្នកកាសែតបដិវត្តវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញឹត/ ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មានវៀតណាម

 • ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជំនួបនឹងអ្នកតំណាង​ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម កាសែតទូទាំងប្រទេស នាឱកាសអបអរសាទរលើកទី៩៣ឆ្នាំ ទិវា​កាសែត​បដិវត្តន៍វៀតណាម (២១/៦/១៩២៥ - ២១/៦/២០១៨)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទកថា ជូនពរក្រុមការងារអ្នកកាសែតបដិវត្តវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញឹត/ ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មានវៀតណាម

  ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជំនួបនឹងអ្នកតំណាង​ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម កាសែតទូទាំងប្រទេស នាឱកាសអបអរសាទរលើកទី៩៣ឆ្នាំ ទិវា​កាសែត​បដិវត្តន៍វៀតណាម (២១/៦/១៩២៥ - ២១/៦/២០១៨)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទកថា ជូនពរក្រុមការងារអ្នកកាសែតបដិវត្តវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញឹត/ ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មានវៀតណាម

  ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​ជំនួបនឹងអ្នកតំណាង​ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម កាសែតទូទាំងប្រទេស នាឱកាសអបអរសាទរលើកទី៩៣ឆ្នាំ ទិវា​កាសែត​បដិវត្តន៍វៀតណាម (២១/៦/១៩២៥ - ២១/៦/២០១៨)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ថ្លែងសុន្ទកថា ជូនពរក្រុមការងារអ្នកកាសែតបដិវត្តវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញឹត/ ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មានវៀតណាម

 • ដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និងគណៈ​ប្រតិភូរដ្ឋសភាទី​ក្រុងហូជីមិញ បានអញ្ជើញ​ទៅជំនួប​អ្នក​បោះឆ្នោត​នៅខណ្ឌ១ ខណ្ឌ៣ ​និងខណ្ឌ៤ ដើម្បីប្រកាសលទ្ធផល​សម័យប្រជុំលើកទី​៥ នីតិកាលទី១៤។​ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង​ (Tran Dai Quang​) និងអ្នកបោះឆ្នោត។ រូបថ​ត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និងគណៈ​ប្រតិភូរដ្ឋសភាទី​ក្រុងហូជីមិញ បានអញ្ជើញ​ទៅជំនួប​អ្នក​បោះឆ្នោត​នៅខណ្ឌ១ ខណ្ឌ៣ ​និងខណ្ឌ៤ ដើម្បីប្រកាសលទ្ធផល​សម័យប្រជុំលើកទី​៥ នីតិកាលទី១៤។​ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង​ (Tran Dai Quang​) និងអ្នកបោះឆ្នោត។ រូបថ​ត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និងគណៈ​ប្រតិភូរដ្ឋសភាទី​ក្រុងហូជីមិញ បានអញ្ជើញ​ទៅជំនួប​អ្នក​បោះឆ្នោត​នៅខណ្ឌ១ ខណ្ឌ៣ ​និងខណ្ឌ៤ ដើម្បីប្រកាសលទ្ធផល​សម័យប្រជុំលើកទី​៥ នីតិកាលទី១៤។​ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង​ (Tran Dai Quang​) និងអ្នកបោះឆ្នោត។ រូបថ​ត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ គណៈកម្មធិការ​ប្រជាជន​ក្រុង​ហាណូយ​រៀបចំ​សន្នសីទ​ ហាណូយ​២០១៨​ - សហការ​វិនិយោគ និង​អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីជំរុញភាព​ទាក់ទាញ​វិនិយោគក្នុង​និង​ក្រៅប្រទេស​។ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញទៅ​ចូលរួម​និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅក្នុង​សន្និសីទ​។ រូបថត​៖ ថាញ​យ៉ាង​/កាសែត​រូបភាព​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ គណៈកម្មធិការ​ប្រជាជន​ក្រុង​ហាណូយ​រៀបចំ​សន្នសីទ​ ហាណូយ​២០១៨​ - សហការ​វិនិយោគ និង​អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីជំរុញភាព​ទាក់ទាញ​វិនិយោគក្នុង​និង​ក្រៅប្រទេស​។ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញទៅ​ចូលរួម​និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅក្នុង​សន្និសីទ​។ រូបថត​៖ ថាញ​យ៉ាង​/កាសែត​រូបភាព​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ គណៈកម្មធិការ​ប្រជាជន​ក្រុង​ហាណូយ​រៀបចំ​សន្នសីទ​ “ហាណូយ​២០១៨​ - សហការ​វិនិយោគ និង​អភិវឌ្ឍន៍” ដើម្បីជំរុញភាព​ទាក់ទាញ​វិនិយោគក្នុង​និង​ក្រៅប្រទេស​។ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​អញ្ជើញទៅ​ចូលរួម​និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅក្នុង​សន្និសីទ​។ រូបថត​៖ ថាញ​យ៉ាង​/កាសែត​រូបភាព​វៀត​ណាម​

 • ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ​លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង​ (Nguyen Phu Trong) លេខាធិការ​គណៈកម្មការ​យោធាមជ្ឈិម​ និង​គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាក្រុង​ហាណូយ បាន​អញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​ជំនួប​អ្នកបោះឆ្នោត​របាយការណ៍​លទ្ធផល​សម័យប្រជុំលើក​ទី៥ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤​។ ក្នុងរូបថត​៖ លោកអគ្គលេ​ខធិការបក្ស ង្វៀនភូ​ត្រុង (Nguyen Phu Trong) (កណ្តាល) ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​ និង​អ្នក​បោះឆ្នោះ​ខណ្ឌ​ថាញ​ស្វឹន (Thanh Xuan) ។ រូបថត​៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ​លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង​ (Nguyen Phu Trong) លេខាធិការ​គណៈកម្មការ​យោធាមជ្ឈិម​ និង​គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាក្រុង​ហាណូយ បាន​អញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​ជំនួប​អ្នកបោះឆ្នោត​របាយការណ៍​លទ្ធផល​សម័យប្រជុំលើក​ទី៥ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤​។ ក្នុងរូបថត​៖ លោកអគ្គលេ​ខធិការបក្ស ង្វៀនភូ​ត្រុង (Nguyen Phu Trong) (កណ្តាល) ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​ និង​អ្នក​បោះឆ្នោះ​ខណ្ឌ​ថាញ​ស្វឹន (Thanh Xuan) ។ រូបថត​៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ​លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង​ (Nguyen Phu Trong) លេខាធិការ​គណៈកម្មការ​យោធាមជ្ឈិម​ និង​គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាក្រុង​ហាណូយ បាន​អញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​ជំនួប​អ្នកបោះឆ្នោត​របាយការណ៍​លទ្ធផល​សម័យប្រជុំលើក​ទី៥ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤​។ ក្នុងរូបថត​៖ លោកអគ្គលេ​ខធិការបក្ស ង្វៀនភូ​ត្រុង (Nguyen Phu Trong) (កណ្តាល) ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​ និង​អ្នក​បោះឆ្នោះ​ខណ្ឌ​ថាញ​ស្វឹន (Thanh Xuan) ។ រូបថត​៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីបាងកក់ (ព្រះរា​ជាណាចក្រថៃ) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញ​ទៅចូលរួមពិធីបើកសន្និសីទ​កំពូល យុទ្ធសាស្រ្តសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) លើក​ទី៨។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) (ឈរទីពីរ​រាប់ពីឆ្វេងទៅ) និងប្រធានគណៈ​ប្រតិភូទាំងអស់ ក្នុងពិធីបើក​សន្និសីទ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីបាងកក់ (ព្រះរា​ជាណាចក្រថៃ) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញ​ទៅចូលរួមពិធីបើកសន្និសីទ​កំពូល យុទ្ធសាស្រ្តសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) លើក​ទី៨។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) (ឈរទីពីរ​រាប់ពីឆ្វេងទៅ) និងប្រធានគណៈ​ប្រតិភូទាំងអស់ ក្នុងពិធីបើក​សន្និសីទ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីបាងកក់ (ព្រះរា​ជាណាចក្រថៃ) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញ​ទៅចូលរួមពិធីបើកសន្និសីទ​កំពូល យុទ្ធសាស្រ្តសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) លើក​ទី៨។ ក្នុងរូបថត៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) (ឈរទីពីរ​រាប់ពីឆ្វេងទៅ) និងប្រធានគណៈ​ប្រតិភូទាំងអស់ ក្នុងពិធីបើក​សន្និសីទ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Jean Asselborn រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេស Luxembourg ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Jean Asselborn រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេស Luxembourg ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោក Jean Asselborn រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេស Luxembourg ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) បានទទួលជួប លោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) បានទទួលជួប លោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) បានទទួលជួប លោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ទទួលការអញ្ជើញរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ងស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម គណៈប្រតិភូយោធានៃក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា ដឹកនាំដោយលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ងស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមនិងលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ជើញត្រួតកងពលកិត្តិយលនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ទទួលការអញ្ជើញរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ងស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម គណៈប្រតិភូយោធានៃក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា ដឹកនាំដោយលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ងស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមនិងលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ជើញត្រួតកងពលកិត្តិយលនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ទទួលការអញ្ជើញរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ងស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម គណៈប្រតិភូយោធានៃក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា ដឹកនាំដោយលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌា បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ងស្វឹនលិច (Ngo Xuan Lich) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមនិងលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ជើញត្រួតកងពលកិត្តិយលនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>