10/02/2014 09:23 GMT+7 Email Print Like 0

フン国会議長、各機関を訪問

Ngày 11/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 854/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ.

Đánh giá khách quan, trung thực các kết quả đạt được trong năm 2010 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và cả giai đoạn 2006-2010; đồng thời, so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010.

Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 xuất phát từ việc đánh giá tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian qua và triển vọng phát triển sắp tới; căn cứ vào các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã được ghi trong dự thảo báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóa các nguồn lực trong đầu tư phát triển./.

(TTXVN/VNP)