រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោក​ប្រធាន​ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មានស៊ីនហួ Cai Ming Zhao ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ នៅកិច្ចជំនួប លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អបអរសាទរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ ទើបចុះ​ហត្ថលេខា​លើកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី កំណត់អាទិភាពសហ​ប្រតិបត្តិការកាសែត ក្នុងស្ថានភាពថ្មី សម្តែងភាពទំនុកចិត្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ នឹងបន្ត​ពង្រីក​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុងសម័យឌីជីថល។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោក​ប្រធាន​ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មានស៊ីនហួ Cai Ming Zhao ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ នៅកិច្ចជំនួប លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អបអរសាទរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ ទើបចុះ​ហត្ថលេខា​លើកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី កំណត់អាទិភាពសហ​ប្រតិបត្តិការកាសែត ក្នុងស្ថានភាពថ្មី សម្តែងភាពទំនុកចិត្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ នឹងបន្ត​ពង្រីក​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុងសម័យឌីជីថល។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោក​ប្រធាន​ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មានស៊ីនហួ Cai Ming Zhao ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ នៅកិច្ចជំនួប លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អបអរសាទរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ ទើបចុះ​ហត្ថលេខា​លើកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី កំណត់អាទិភាពសហ​ប្រតិបត្តិការកាសែត ក្នុងស្ថានភាពថ្មី សម្តែងភាពទំនុកចិត្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ នឹងបន្ត​ពង្រីក​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុងសម័យឌីជីថល។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោក​ប្រធាន​ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មានស៊ីនហួ Cai Ming Zhao ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ នៅកិច្ចជំនួប លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អបអរសាទរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ ទើបចុះ​ហត្ថលេខា​លើកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី កំណត់អាទិភាពសហ​ប្រតិបត្តិការកាសែត ក្នុងស្ថានភាពថ្មី សម្តែងភាពទំនុកចិត្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ នឹងបន្ត​ពង្រីក​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុងសម័យឌីជីថល។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោក​ប្រធាន​ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មានស៊ីនហួ Cai Ming Zhao ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ នៅកិច្ចជំនួប លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អបអរសាទរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ ទើបចុះ​ហត្ថលេខា​លើកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី កំណត់អាទិភាពសហ​ប្រតិបត្តិការកាសែត ក្នុងស្ថានភាពថ្មី សម្តែងភាពទំនុកចិត្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួ នឹងបន្ត​ពង្រីក​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុងសម័យឌីជីថល។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅអេស្ប៉ាញ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ បានអញ្ជើញទៅគាស់ព្រះមហាក្សត្រ អេស្ប៉ាញ Phê-líp-pê VI (Felipe VI)។ ក្នុងកិច្ចជំនួប ព្រះមហាក្សត្រស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ​ អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅអេស្ប៉ាញ ក្នុងឱកាសប្រទេសទាំងពីររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ឆ្នាំ ទិវាបង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ការទូតនិងអះអាង អេស្ប៉ាញចាត់ទុកវៀតណាម ជាដៃគូសំខាន់នៅអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរជាតិ​។ រូបថត៖ ង៉ឺប៊ិញ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅអេស្ប៉ាញ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ បានអញ្ជើញទៅគាស់ព្រះមហាក្សត្រ អេស្ប៉ាញ Phê-líp-pê VI (Felipe VI)។ ក្នុងកិច្ចជំនួប ព្រះមហាក្សត្រស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ​ អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅអេស្ប៉ាញ ក្នុងឱកាសប្រទេសទាំងពីររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ឆ្នាំ ទិវាបង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ការទូតនិងអះអាង អេស្ប៉ាញចាត់ទុកវៀតណាម ជាដៃគូសំខាន់នៅអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរជាតិ​។ រូបថត៖ ង៉ឺប៊ិញ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅអេស្ប៉ាញ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ បានអញ្ជើញទៅគាស់ព្រះមហាក្សត្រ អេស្ប៉ាញ Phê-líp-pê VI (Felipe VI)។ ក្នុងកិច្ចជំនួប ព្រះមហាក្សត្រស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ​ អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅអេស្ប៉ាញ ក្នុងឱកាសប្រទេសទាំងពីររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ឆ្នាំ ទិវាបង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ការទូតនិងអះអាង អេស្ប៉ាញចាត់ទុកវៀតណាម ជាដៃគូសំខាន់នៅអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរជាតិ​។ រូបថត៖ ង៉ឺប៊ិញ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅម៉ានីល (ហ្វីលីពីន) លោកអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបទេស ង្វៀនក្វឹកហុង ប្រធាន SOM ASEAN របស់វៀតណាម ដឹក​នាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម ទៅចូលរួមស​ន្និសីទមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ (SOM) ASEAN ពិភាក្សា​វិធាន​ការ​ពង្រាយ​លទ្ធផលសន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់ ASEAN លើកទី៣០ (ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧) និងត្រៀមឲ្យសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី នឹងប្រព្រឹត្តិ​ទៅនៅ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅហ្វីលិពីន។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មានវៀតណាមផ្សាយ

  នាថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅម៉ានីល (ហ្វីលីពីន) លោកអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបទេស ង្វៀនក្វឹកហុង ប្រធាន SOM ASEAN របស់វៀតណាម ដឹក​នាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម ទៅចូលរួមស​ន្និសីទមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ (SOM) ASEAN ពិភាក្សា​វិធាន​ការ​ពង្រាយ​លទ្ធផលសន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់ ASEAN លើកទី៣០ (ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧) និងត្រៀមឲ្យសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី នឹងប្រព្រឹត្តិ​ទៅនៅ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅហ្វីលិពីន។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មានវៀតណាមផ្សាយ

  នាថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅម៉ានីល (ហ្វីលីពីន) លោកអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបទេស ង្វៀនក្វឹកហុង ប្រធាន SOM ASEAN របស់វៀតណាម ដឹក​នាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម ទៅចូលរួមស​ន្និសីទមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ (SOM) ASEAN ពិភាក្សា​វិធាន​ការ​ពង្រាយ​លទ្ធផលសន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់ ASEAN លើកទី៣០ (ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧) និងត្រៀមឲ្យសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី នឹងប្រព្រឹត្តិ​ទៅនៅ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅហ្វីលិពីន។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មានវៀតណាមផ្សាយ

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភានីតិកាល១៤ បានរៀប​ចំយ៉ាង​មហោឡារិក​ក្នុង​អគាររដ្ឋ​សភា​នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ សម័យប្រជុំលើកទី៣ មានអត្ថន័យ​សំខាន់ក្នុ​ង​ការងារ​បន្ត​ស្ថាបនាកម្ម​លក្ខន្តិៈនៃ​រដ្ឋធម្មនុញ​ឆ្នាំ២០១៣ សុក្រិតលក្ខន្តិកៈច្បាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំណត់ទិសដៅសង្គមនិយម រចនាសម្ពន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​សាឡើង​វិញ​ បង្កើត​មូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ឆ្លើយតបតម្រូវការនៃស្ថានភាពថ្មី។ រូបថត៖ ង្វៀនយឹន​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភានីតិកាល១៤ បានរៀប​ចំយ៉ាង​មហោឡារិក​ក្នុង​អគាររដ្ឋ​សភា​នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ សម័យប្រជុំលើកទី៣ មានអត្ថន័យ​សំខាន់ក្នុ​ង​ការងារ​បន្ត​ស្ថាបនាកម្ម​លក្ខន្តិៈនៃ​រដ្ឋធម្មនុញ​ឆ្នាំ២០១៣ សុក្រិតលក្ខន្តិកៈច្បាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំណត់ទិសដៅសង្គមនិយម រចនាសម្ពន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​សាឡើង​វិញ​ បង្កើត​មូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ឆ្លើយតបតម្រូវការនៃស្ថានភាពថ្មី។ រូបថត៖ ង្វៀនយឹន​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភានីតិកាល១៤ បានរៀប​ចំយ៉ាង​មហោឡារិក​ក្នុង​អគាររដ្ឋ​សភា​នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ សម័យប្រជុំលើកទី៣ មានអត្ថន័យ​សំខាន់ក្នុ​ង​ការងារ​បន្ត​ស្ថាបនាកម្ម​លក្ខន្តិៈនៃ​រដ្ឋធម្មនុញ​ឆ្នាំ២០១៣ សុក្រិតលក្ខន្តិកៈច្បាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំណត់ទិសដៅសង្គមនិយម រចនាសម្ពន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​សាឡើង​វិញ​ បង្កើត​មូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ឆ្លើយតបតម្រូវការនៃស្ថានភាពថ្មី។ រូបថត៖ ង្វៀនយឹន​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលចម្រៀងធំហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីប្រគល់រង្វាន់ហូជីមិញ និងរង្វាន់ជាតិ ពីវិស័យអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈ។ រង្វាន់ជាតិពីអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈលើកទី៥ មានអ្នកនិពន្ធ១៨នាក់ ដែលមានស្នាដៃ វណ្ណកម្ម ទទួលបានរង្វាន់ហូជីមិញ និងអ្នកនិពន្ធ៩៥នាក់ ដែលមានស្នាដៃ វណ្ណកម្ម ទទួលបានរង្វាន់ជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ប្រគល់រង្វាន់ហូជីមិញ ជូនតំណាងក្រុមគ្រួសារពលី អ្នកកាសែត ឡឿងងៀយុង អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម ក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិករំដោះទឹកដី។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលចម្រៀងធំហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីប្រគល់រង្វាន់ហូជីមិញ និងរង្វាន់ជាតិ ពីវិស័យអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈ។ រង្វាន់ជាតិពីអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈលើកទី៥ មានអ្នកនិពន្ធ១៨នាក់ ដែលមានស្នាដៃ វណ្ណកម្ម ទទួលបានរង្វាន់ហូជីមិញ និងអ្នកនិពន្ធ៩៥នាក់ ដែលមានស្នាដៃ វណ្ណកម្ម ទទួលបានរង្វាន់ជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ប្រគល់រង្វាន់ហូជីមិញ ជូនតំណាងក្រុមគ្រួសារពលី អ្នកកាសែត ឡឿងងៀយុង អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម ក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិករំដោះទឹកដី។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលចម្រៀងធំហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីប្រគល់រង្វាន់ហូជីមិញ និងរង្វាន់ជាតិ ពីវិស័យអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈ។ រង្វាន់ជាតិពីអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈលើកទី៥ មានអ្នកនិពន្ធ១៨នាក់ ដែលមានស្នាដៃ វណ្ណកម្ម ទទួលបានរង្វាន់ហូជីមិញ និងអ្នកនិពន្ធ៩៥នាក់ ដែលមានស្នាដៃ វណ្ណកម្ម ទទួលបានរង្វាន់ជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ប្រគល់រង្វាន់ហូជីមិញ ជូនតំណាងក្រុមគ្រួសារពលី អ្នកកាសែត ឡឿងងៀយុង អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម ក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិករំដោះទឹកដី។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ចូលរួម​និងថ្លែង​សុន្ទរកថា នៅ​សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុកពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី២៣ (MRT 23) ក្នុងឆ្នាំ APEC ២០១៧។ ក្នុង​បទថ្លែង​សុន្ទរ​កថា​ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ឲ្យដឹងថា សមាជិក APEC ស្រូប​យក ៧៨%​ទុនវិនិយោគផ្ទាល់​ពីបរទេស​ FDI ចូល​មក​វៀត​ណាម ៧៥%ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ ៧៩%​ភ្ញៀវទេសចរណ៍​អន្តរជាតិមក​វៀតណាម។​ ប្រហែល៨០% សិស្ស​វៀត​ណាម​ទៅ​សិក្សា​បរទេស ដែលកំពុង​សិក្សានៅខឿន​សេដ្ឋកិច្ចសមាជិក​ APEC ។ មាន១៣សមាជិក​ជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត និងដៃគូ​គ្រប់​វិស័យ​របស់​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ កុងដាត/កាសែត​រូបភាពវៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ចូលរួម​និងថ្លែង​សុន្ទរកថា នៅ​សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុកពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី២៣ (MRT 23) ក្នុងឆ្នាំ APEC ២០១៧។ ក្នុង​បទថ្លែង​សុន្ទរ​កថា​ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ឲ្យដឹងថា សមាជិក APEC ស្រូប​យក ៧៨%​ទុនវិនិយោគផ្ទាល់​ពីបរទេស​ FDI ចូល​មក​វៀត​ណាម ៧៥%ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ ៧៩%​ភ្ញៀវទេសចរណ៍​អន្តរជាតិមក​វៀតណាម។​ ប្រហែល៨០% សិស្ស​វៀត​ណាម​ទៅ​សិក្សា​បរទេស ដែលកំពុង​សិក្សានៅខឿន​សេដ្ឋកិច្ចសមាជិក​ APEC ។ មាន១៣សមាជិក​ជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត និងដៃគូ​គ្រប់​វិស័យ​របស់​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ កុងដាត/កាសែត​រូបភាពវៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ចូលរួម​និងថ្លែង​សុន្ទរកថា នៅ​សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុកពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី២៣ (MRT 23) ក្នុងឆ្នាំ APEC ២០១៧។ ក្នុង​បទថ្លែង​សុន្ទរ​កថា​ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ឲ្យដឹងថា សមាជិក APEC ស្រូប​យក ៧៨%​ទុនវិនិយោគផ្ទាល់​ពីបរទេស​ FDI ចូល​មក​វៀត​ណាម ៧៥%ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ ៧៩%​ភ្ញៀវទេសចរណ៍​អន្តរជាតិមក​វៀតណាម។​ ប្រហែល៨០% សិស្ស​វៀត​ណាម​ទៅ​សិក្សា​បរទេស ដែលកំពុង​សិក្សានៅខឿន​សេដ្ឋកិច្ចសមាជិក​ APEC ។ មាន១៣សមាជិក​ជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត និងដៃគូ​គ្រប់​វិស័យ​របស់​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ កុងដាត/កាសែត​រូបភាពវៀត​ណាម​

 • រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៧ឆ្នាំ ទិវាថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ (១៩/៥/១៨៩០ - ១៩/៥/២០១៧) នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមគណៈប្រតិភូប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ដឹកនាំដោយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញមកដាក់កម្រងផ្កា និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌេប / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៧ឆ្នាំ ទិវាថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ (១៩/៥/១៨៩០ - ១៩/៥/២០១៧) នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមគណៈប្រតិភូប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ដឹកនាំដោយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញមកដាក់កម្រងផ្កា និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌេប / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៧ឆ្នាំ ទិវាថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ (១៩/៥/១៨៩០ - ១៩/៥/២០១៧) នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមគណៈប្រតិភូប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ដឹកនាំដោយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញមកដាក់កម្រងផ្កា និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌេប / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាឱកាស​រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៧​ឆ្នាំ នៃទិវាថ្ងៃកំណើតលោកប្រធាន​ហូជីមិញ (ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៨៩០ - ថ្ងៃទី១៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧) ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ​ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង បាន​អញ្ជើញ​ទៅអុជ​ធូប​ថ្វាយកម្រង​ផ្កាគោរពវិញ្ញាន្ខក្ធ​ លោក​ប្រធានហូជីមិញ នៅ​កំពង់ផែញ៉ារ៉ុង និង​ស្ថានីយបូជា​លោក​ប្រធាន​ហូជីមិញ។ ក្នុង​រូបថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ជាមួយ​កុមារា កុមារី ទីក្រុង​ហូជីមិញ នៅកំពង់​ផែ​ញ៉ារ៉ុង។ រូបថត​៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​

  នាឱកាស​រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៧​ឆ្នាំ នៃទិវាថ្ងៃកំណើតលោកប្រធាន​ហូជីមិញ (ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៨៩០ - ថ្ងៃទី១៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧) ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ​ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង បាន​អញ្ជើញ​ទៅអុជ​ធូប​ថ្វាយកម្រង​ផ្កាគោរពវិញ្ញាន្ខក្ធ​ លោក​ប្រធានហូជីមិញ នៅ​កំពង់ផែញ៉ារ៉ុង និង​ស្ថានីយបូជា​លោក​ប្រធាន​ហូជីមិញ។ ក្នុង​រូបថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ជាមួយ​កុមារា កុមារី ទីក្រុង​ហូជីមិញ នៅកំពង់​ផែ​ញ៉ារ៉ុង។ រូបថត​៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​

  នាឱកាស​រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៧​ឆ្នាំ នៃទិវាថ្ងៃកំណើតលោកប្រធាន​ហូជីមិញ (ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៨៩០ - ថ្ងៃទី១៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧) ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ​ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង បាន​អញ្ជើញ​ទៅអុជ​ធូប​ថ្វាយកម្រង​ផ្កាគោរពវិញ្ញាន្ខក្ធ​ លោក​ប្រធានហូជីមិញ នៅ​កំពង់ផែញ៉ារ៉ុង និង​ស្ថានីយបូជា​លោក​ប្រធាន​ហូជីមិញ។ ក្នុង​រូបថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ជាមួយ​កុមារា កុមារី ទីក្រុង​ហូជីមិញ នៅកំពង់​ផែ​ញ៉ារ៉ុង។ រូបថត​៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម​

1 2 3 4 5 >  ... >>