នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងវិមានឯករាជ្យនៅក្រុង Minsk លោកប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko អញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ដែល​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋបេឡារុស។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko និង​លោក​ប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង រួមត្រួត​កង​ពលកិត្តិយស​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងវិមានឯករាជ្យនៅក្រុង Minsk លោកប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko អញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ដែល​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋបេឡារុស។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko និង​លោក​ប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង រួមត្រួត​កង​ពលកិត្តិយស​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងវិមានឯករាជ្យនៅក្រុង Minsk លោកប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko អញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ដែល​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋបេឡារុស។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko និង​លោក​ប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង រួមត្រួត​កង​ពលកិត្តិយស​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងវិមានឯករាជ្យនៅក្រុង Minsk លោកប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko អញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ដែល​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋបេឡារុស។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko និង​លោក​ប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង រួមត្រួត​កង​ពលកិត្តិយស​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងវិមានឯករាជ្យនៅក្រុង Minsk លោកប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko អញ្ជើញ​ធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ដែល​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋបេឡារុស។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ប្រធានាធិបតី បេឡារុស Alexander Lukashenko និង​លោក​ប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង រួមត្រួត​កង​ពលកិត្តិយស​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅកងពលតូចលេខ២៤៩ មេបញ្ចាការកងពលវិស្វកម្ម (ក្រសួង​ការពារ​ព្រំដែន​វៀត​ណាម​) គណៈ​ប្រតិភូ​វាយតម្លៃគុ​ណភាព​និងប្រឹក្សា (AAV) របស់​អង្គការសហប្រ​ជាជាតិ ដឹកនាំ​ដោយលោកវរសេនីយទោ Shahab Udin មន្ត្រីភស្តុភា​យោធា គណៈកម្មការ​វិស្វកម្ម ករិយាល័យ​ឧបត្ថម្ភភស្តុភា ស្នងការ​ឧបត្ថម្ភ​ទីវាលជាក់​ស្តែង​នៃ​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ទស្សនា​ឈុត​សម្តែង​របស់​អង្គភាព​កង​ពល​វិស្វកម្ម​ចូលរួម​សកម្មភាព​រក្សាសន្តិភាព​នៃអង្គការសហ​ប្រជាជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​វរសេនីយទោ Shahab Udin ណែនាំយុទ្ធជនកង​ពល​វិស្វកម្ម​ក្រោម​ខ្លឹមសារដោះ​មីន។ រូបថត៖អានដាំង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មា​នវៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅកងពលតូចលេខ២៤៩ មេបញ្ចាការកងពលវិស្វកម្ម (ក្រសួង​ការពារ​ព្រំដែន​វៀត​ណាម​) គណៈ​ប្រតិភូ​វាយតម្លៃគុ​ណភាព​និងប្រឹក្សា (AAV) របស់​អង្គការសហប្រ​ជាជាតិ ដឹកនាំ​ដោយលោកវរសេនីយទោ Shahab Udin មន្ត្រីភស្តុភា​យោធា គណៈកម្មការ​វិស្វកម្ម ករិយាល័យ​ឧបត្ថម្ភភស្តុភា ស្នងការ​ឧបត្ថម្ភ​ទីវាលជាក់​ស្តែង​នៃ​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ទស្សនា​ឈុត​សម្តែង​របស់​អង្គភាព​កង​ពល​វិស្វកម្ម​ចូលរួម​សកម្មភាព​រក្សាសន្តិភាព​នៃអង្គការសហ​ប្រជាជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​វរសេនីយទោ Shahab Udin ណែនាំយុទ្ធជនកង​ពល​វិស្វកម្ម​ក្រោម​ខ្លឹមសារដោះ​មីន។ រូបថត៖អានដាំង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មា​នវៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅកងពលតូចលេខ២៤៩ មេបញ្ចាការកងពលវិស្វកម្ម (ក្រសួង​ការពារ​ព្រំដែន​វៀត​ណាម​) គណៈ​ប្រតិភូ​វាយតម្លៃគុ​ណភាព​និងប្រឹក្សា (AAV) របស់​អង្គការសហប្រ​ជាជាតិ ដឹកនាំ​ដោយលោកវរសេនីយទោ Shahab Udin មន្ត្រីភស្តុភា​យោធា គណៈកម្មការ​វិស្វកម្ម ករិយាល័យ​ឧបត្ថម្ភភស្តុភា ស្នងការ​ឧបត្ថម្ភ​ទីវាលជាក់​ស្តែង​នៃ​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ទស្សនា​ឈុត​សម្តែង​របស់​អង្គភាព​កង​ពល​វិស្វកម្ម​ចូលរួម​សកម្មភាព​រក្សាសន្តិភាព​នៃអង្គការសហ​ប្រជាជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​វរសេនីយទោ Shahab Udin ណែនាំយុទ្ធជនកង​ពល​វិស្វកម្ម​ក្រោម​ខ្លឹមសារដោះ​មីន។ រូបថត៖អានដាំង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មា​នវៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បាន​ទទួល​ជំនួប​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ លោក Saysomphone Phomvihane សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ​បក្សប្រជាជន​បដិវត្តន៍ឡាវ និង​ជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​រណសិរ្សឡាវ កសាង​ប្រទេសជាតិ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់​នៃគណៈកម្មាធិការ​រណសិរ្ស​ឡាវ កសាង​ប្រទេសជាតិ បាន​អញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច និងចូល​រួម​សន្និសីទ​ប្រធាន​រណសិរ្សនៃ​ប្រទេស​ទាំង​បី កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម​នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង​/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បាន​ទទួល​ជំនួប​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ លោក Saysomphone Phomvihane សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ​បក្សប្រជាជន​បដិវត្តន៍ឡាវ និង​ជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​រណសិរ្សឡាវ កសាង​ប្រទេសជាតិ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់​នៃគណៈកម្មាធិការ​រណសិរ្ស​ឡាវ កសាង​ប្រទេសជាតិ បាន​អញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច និងចូល​រួម​សន្និសីទ​ប្រធាន​រណសិរ្សនៃ​ប្រទេស​ទាំង​បី កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម​នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង​/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បាន​ទទួល​ជំនួប​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ លោក Saysomphone Phomvihane សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ​បក្សប្រជាជន​បដិវត្តន៍ឡាវ និង​ជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​រណសិរ្សឡាវ កសាង​ប្រទេសជាតិ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់​នៃគណៈកម្មាធិការ​រណសិរ្ស​ឡាវ កសាង​ប្រទេសជាតិ បាន​អញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច និងចូល​រួម​សន្និសីទ​ប្រធាន​រណសិរ្សនៃ​ប្រទេស​ទាំង​បី កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម​នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង​/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​អញ្ចើញ​ចូល​រួម​សន្និសីទ​កាសែត​ ហាណូយឆ្នាំ២០១៧ - សហការ​វិនិយោគ​និងអភិវឌ្ឍន៍។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​អញ្ចើញ​ចូល​រួម​សន្និសីទ​កាសែត​ ហាណូយឆ្នាំ២០១៧ - សហការ​វិនិយោគ​និងអភិវឌ្ឍន៍។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​អញ្ចើញ​ចូល​រួម​សន្និសីទ​កាសែត​ “ហាណូយឆ្នាំ២០១៧ - សហការ​វិនិយោគ​និងអភិវឌ្ឍន៍”។ រូបថត៖​ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​នៃរដ្ឋសភា​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដឹកនាំ​ដោយលោកប្រធានរដ្ឋ​សភា ហេងសំរិននិងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញមក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និង​ពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគាររដ្ឋសភា។ ក្នុងរូប​ថត​៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួលជួបលោកប្រធាន​រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហេង សំរិន។ រូបថត៖ ត្រុង​ឌឹក/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​នៃរដ្ឋសភា​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដឹកនាំ​ដោយលោកប្រធានរដ្ឋ​សភា ហេងសំរិននិងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញមក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និង​ពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគាររដ្ឋសភា។ ក្នុងរូប​ថត​៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួលជួបលោកប្រធាន​រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហេង សំរិន។ រូបថត៖ ត្រុង​ឌឹក/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​នៃរដ្ឋសភា​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដឹកនាំ​ដោយលោកប្រធានរដ្ឋ​សភា ហេងសំរិននិងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញមក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​នៅវៀត​ណាម​។ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និង​ពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគាររដ្ឋសភា។ ក្នុងរូប​ថត​៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួលជួបលោកប្រធាន​រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហេង សំរិន។ រូបថត៖ ត្រុង​ឌឹក/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហាយភុង លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ចូល​រួម​ពិធី​ប្រគល់​កិត្តិនាម​វីរជន​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធប្រជាជន ជូននគរបាលប្រដាប់​អាវុធ​ប្រជាជន​​ទីក្រុងហាយភុង (បច្ចុប្បន្នជា​កង​ទ័ព​ព្រំដែន​ទីក្រុង​ហាយភុង​)​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហាយភុង លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ចូល​រួម​ពិធី​ប្រគល់​កិត្តិនាម​វីរជន​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធប្រជាជន ជូននគរបាលប្រដាប់​អាវុធ​ប្រជាជន​​ទីក្រុងហាយភុង (បច្ចុប្បន្នជា​កង​ទ័ព​ព្រំដែន​ទីក្រុង​ហាយភុង​)​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហាយភុង លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ចូល​រួម​ពិធី​ប្រគល់​កិត្តិនាម​វីរជន​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធប្រជាជន ជូននគរបាលប្រដាប់​អាវុធ​ប្រជាជន​​ទីក្រុងហាយភុង (បច្ចុប្បន្នជា​កង​ទ័ព​ព្រំដែន​ទីក្រុង​ហាយភុង​)​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តប៊ិញយឿង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានអញ្ជើញអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ដែលអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ច នៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឱកាសរំលឹកទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត របស់ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមិទីញរំលឹកនេះមានតំណាងជនជាតិកម្ពុជាងចំនួន ៥៥០ នាក់ កំពុងរស់នៅ ធ្វើការនិងរៀនសូត្រ នៅប្រទេសវៀតណាម តំណាង ឲ្យស្រទាប់យុវវ័យ កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត ជំនាញការវៀតណាមចំនួន ៨០០ នាក់ ដែលធ្លាប់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិ ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តប៊ិញយឿង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានអញ្ជើញអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ដែលអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ច នៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឱកាសរំលឹកទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត របស់ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមិទីញរំលឹកនេះមានតំណាងជនជាតិកម្ពុជាងចំនួន ៥៥០ នាក់ កំពុងរស់នៅ ធ្វើការនិងរៀនសូត្រ នៅប្រទេសវៀតណាម តំណាង ឲ្យស្រទាប់យុវវ័យ កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត ជំនាញការវៀតណាមចំនួន ៨០០ នាក់ ដែលធ្លាប់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិ ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តប៊ិញយឿង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានអញ្ជើញអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ដែលអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ច នៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឱកាសរំលឹក“ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត របស់ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន"។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមិទីញរំលឹកនេះមានតំណាងជនជាតិកម្ពុជាងចំនួន ៥៥០ នាក់ កំពុងរស់នៅ ធ្វើការនិងរៀនសូត្រ នៅប្រទេសវៀតណាម តំណាង ឲ្យស្រទាប់យុវវ័យ កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត ជំនាញការវៀតណាមចំនួន ៨០០ នាក់ ដែលធ្លាប់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិ ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួបលោក​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​នៃសាធារណៈ​រដ្ឋ​ហៃទី Youri Latortue កំពុងបំពេញទស្សន​កិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ ក្នុងកិច្ចជំនួប លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ចែករំលែកនិងសម្តែងភាព​សាមគ្គី ជាមួយប្រជាជនហៃទី ពីការរងគ្រោះ​ខូចខាត​យ៉ាងធំ​ទាំង​មនុស្សនិង​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ​បង្កឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅហៃទី ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ។ ទន្ទឹម​នោះ​ជឿទុ​ក​​ចិត្តលើថ្នាក់​ដឹកនាំនិងប្រជាជនហៃទី ឆាប់រហ័ស​ឆ្លងផុតភាពលំបាក បន្តដណ្តើមយកសមិទ្ធផលថ្មី ក្នុង​បុព្វហេតុ​កសាង​និងអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដី ពីមួយថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃកាន់តែរុងរឿង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួបលោក​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​នៃសាធារណៈ​រដ្ឋ​ហៃទី Youri Latortue កំពុងបំពេញទស្សន​កិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ ក្នុងកិច្ចជំនួប លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ចែករំលែកនិងសម្តែងភាព​សាមគ្គី ជាមួយប្រជាជនហៃទី ពីការរងគ្រោះ​ខូចខាត​យ៉ាងធំ​ទាំង​មនុស្សនិង​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ​បង្កឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅហៃទី ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ។ ទន្ទឹម​នោះ​ជឿទុ​ក​​ចិត្តលើថ្នាក់​ដឹកនាំនិងប្រជាជនហៃទី ឆាប់រហ័ស​ឆ្លងផុតភាពលំបាក បន្តដណ្តើមយកសមិទ្ធផលថ្មី ក្នុង​បុព្វហេតុ​កសាង​និងអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដី ពីមួយថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃកាន់តែរុងរឿង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួបលោក​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​នៃសាធារណៈ​រដ្ឋ​ហៃទី Youri Latortue កំពុងបំពេញទស្សន​កិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ ក្នុងកិច្ចជំនួប លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ចែករំលែកនិងសម្តែងភាព​សាមគ្គី ជាមួយប្រជាជនហៃទី ពីការរងគ្រោះ​ខូចខាត​យ៉ាងធំ​ទាំង​មនុស្សនិង​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ​បង្កឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅហៃទី ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ។ ទន្ទឹម​នោះ​ជឿទុ​ក​​ចិត្តលើថ្នាក់​ដឹកនាំនិងប្រជាជនហៃទី ឆាប់រហ័ស​ឆ្លងផុតភាពលំបាក បន្តដណ្តើមយកសមិទ្ធផលថ្មី ក្នុង​បុព្វហេតុ​កសាង​និងអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដី ពីមួយថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃកាន់តែរុងរឿង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>