ទទួលការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញបំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និងកិច្ចពិភាក្សារការងារបានរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិក នៅព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅ​រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកលោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀន​ភូ​ត្រុង​ អញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

ទទួលការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញបំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និងកិច្ចពិភាក្សារការងារបានរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិក នៅព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅ​រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកលោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀន​ភូ​ត្រុង​ អញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ទទួលការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញបំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និងកិច្ចពិភាក្សារការងារបានរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិក នៅព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅ​រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកលោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀន​ភូ​ត្រុង​ អញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ទទួលការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញបំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និងកិច្ចពិភាក្សារការងារបានរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិក នៅព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅ​រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកលោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀន​ភូ​ត្រុង​ អញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ទទួលការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញបំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍និងកិច្ចពិភាក្សារការងារបានរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិក នៅព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅ​រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកលោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្សកំម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀន​ភូ​ត្រុង​ អញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​អគ្គលេខាធិការ​នៃគណៈប្រតិបត្តិការ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម ង្វៀន​ភូត្រុង​ បានអញ្ជើញមកដល់​រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច​ថ្នាក់រដ្ឋ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០-២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្តី​អញ្ជើញនៃព្រះ​មហាក្សត្រ​កម្ពុជា ព្រះករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី​។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធី​ទទួលស្វាគមន៍ លោកអគ្គ​លេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង ក្នុងព្រលាន​យន្ត​ហោះ​អន្តរជាតិ​ពោធិ៍ចិន​តុង នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​អគ្គលេខាធិការ​នៃគណៈប្រតិបត្តិការ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម ង្វៀន​ភូត្រុង​ បានអញ្ជើញមកដល់​រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច​ថ្នាក់រដ្ឋ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០-២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្តី​អញ្ជើញនៃព្រះ​មហាក្សត្រ​កម្ពុជា ព្រះករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី​។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធី​ទទួលស្វាគមន៍ លោកអគ្គ​លេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង ក្នុងព្រលាន​យន្ត​ហោះ​អន្តរជាតិ​ពោធិ៍ចិន​តុង នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​អគ្គលេខាធិការ​នៃគណៈប្រតិបត្តិការ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម ង្វៀន​ភូត្រុង​ បានអញ្ជើញមកដល់​រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច​ថ្នាក់រដ្ឋ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០-២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្តី​អញ្ជើញនៃព្រះ​មហាក្សត្រ​កម្ពុជា ព្រះករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី​។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធី​ទទួលស្វាគមន៍ លោកអគ្គ​លេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង ក្នុងព្រលាន​យន្ត​ហោះ​អន្តរជាតិ​ពោធិ៍ចិន​តុង នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ​។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ពិធី​ប្រគល់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​មាស​ជាតិ​របស់​បក្ស រដ្ឋ ឡាវ ជូន​សមមិត្តថ្នាក់​ដឹកនាំជាន់​ខ្ពស់នៃ​បក្ស រដ្ឋវៀតណាម ក្នុង​ឱកាស​រំលឹក​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី​៥៥​ឆ្នាំ ទិវា​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការបរទេស (៥/៩/១៩៦២-៥/៩/២០១៧) និង៤០ឆ្នាំ ទិវាចុះហត្ថលេខាលើ​សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង​សហប្រតិបត្តិការ​វៀត​ណាម-​ឡាវ (១៨/៧/១៩៧៧-១៨/៧/២០១៧)។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀន​ភូត្រុង​ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹន​ភុក លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន និង​សមមិត្ត​ Phankham Viphavan សមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ អចិន្រ្តៃយ៍នៃ​គណៈលេខាធិការ និងជា​អនុប្រធាន​រដ្ឋឡាវ ​ក្នុងពិធីប្រគល់គ្រឿង​ឥស្សរិយយស។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ពិធី​ប្រគល់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​មាស​ជាតិ​របស់​បក្ស រដ្ឋ ឡាវ ជូន​សមមិត្តថ្នាក់​ដឹកនាំជាន់​ខ្ពស់នៃ​បក្ស រដ្ឋវៀតណាម ក្នុង​ឱកាស​រំលឹក​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី​៥៥​ឆ្នាំ ទិវា​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការបរទេស (៥/៩/១៩៦២-៥/៩/២០១៧) និង៤០ឆ្នាំ ទិវាចុះហត្ថលេខាលើ​សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង​សហប្រតិបត្តិការ​វៀត​ណាម-​ឡាវ (១៨/៧/១៩៧៧-១៨/៧/២០១៧)។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀន​ភូត្រុង​ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹន​ភុក លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន និង​សមមិត្ត​ Phankham Viphavan សមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ អចិន្រ្តៃយ៍នៃ​គណៈលេខាធិការ និងជា​អនុប្រធាន​រដ្ឋឡាវ ​ក្នុងពិធីប្រគល់គ្រឿង​ឥស្សរិយយស។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ពិធី​ប្រគល់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​មាស​ជាតិ​របស់​បក្ស រដ្ឋ ឡាវ ជូន​សមមិត្តថ្នាក់​ដឹកនាំជាន់​ខ្ពស់នៃ​បក្ស រដ្ឋវៀតណាម ក្នុង​ឱកាស​រំលឹក​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី​៥៥​ឆ្នាំ ទិវា​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការបរទេស (៥/៩/១៩៦២-៥/៩/២០១៧) និង៤០ឆ្នាំ ទិវាចុះហត្ថលេខាលើ​សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង​សហប្រតិបត្តិការ​វៀត​ណាម-​ឡាវ (១៨/៧/១៩៧៧-១៨/៧/២០១៧)។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​អគ្គលេខាធិការបក្ស ង្វៀន​ភូត្រុង​ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹន​ភុក លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន និង​សមមិត្ត​ Phankham Viphavan សមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ អចិន្រ្តៃយ៍នៃ​គណៈលេខាធិការ និងជា​អនុប្រធាន​រដ្ឋឡាវ ​ក្នុងពិធីប្រគល់គ្រឿង​ឥស្សរិយយស។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៥៥ឆ្នាំ នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ឡាវ និងលើកទី៤០ឆ្នាំ នៃ​ទិវា​ចុះហត្ថ​លេខា​លើកិច្ចសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការវៀត​ណាម-ឡាវ (១៨/៧/១៩៧៧ - ១៨/៧/២០១៧) យប់ថ្ងៃទី​១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាល​ចម្រៀងធំហាណូយ​ បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីបើក ទិវា​វប្បធម៌ទេសចរណ៍ឡាវ នៅ​វៀត​ណាម​។ អញ្ជើញមកចូល​រួមពិធីមានសមមិត្ត ផាម​ប៊ីញមិញ សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​​វៀតណាម​ សមមិត្ត Phankham Viphavanh សមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ លេខាអចិន្ត្រៃយ៍ និង​ជាអនុប្រធានរដ្ឋនៃ​ប្រទេសឡាវ រួមជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង ស្ថាបន ​ផ្នែក នៃប្រទេសទាំងពី ។ រូបថត៖​ វ៉ាន់ដេប/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៥៥ឆ្នាំ នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ឡាវ និងលើកទី៤០ឆ្នាំ នៃ​ទិវា​ចុះហត្ថ​លេខា​លើកិច្ចសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការវៀត​ណាម-ឡាវ (១៨/៧/១៩៧៧ - ១៨/៧/២០១៧) យប់ថ្ងៃទី​១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាល​ចម្រៀងធំហាណូយ​ បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីបើក ទិវា​វប្បធម៌ទេសចរណ៍ឡាវ នៅ​វៀត​ណាម​។ អញ្ជើញមកចូល​រួមពិធីមានសមមិត្ត ផាម​ប៊ីញមិញ សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​​វៀតណាម​ សមមិត្ត Phankham Viphavanh សមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ លេខាអចិន្ត្រៃយ៍ និង​ជាអនុប្រធានរដ្ឋនៃ​ប្រទេសឡាវ រួមជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង ស្ថាបន ​ផ្នែក នៃប្រទេសទាំងពី ។ រូបថត៖​ វ៉ាន់ដេប/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៥៥ឆ្នាំ នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ឡាវ និងលើកទី៤០ឆ្នាំ នៃ​ទិវា​ចុះហត្ថ​លេខា​លើកិច្ចសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការវៀត​ណាម-ឡាវ (១៨/៧/១៩៧៧ - ១៨/៧/២០១៧) យប់ថ្ងៃទី​១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាល​ចម្រៀងធំហាណូយ​ បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីបើក “ទិវា​វប្បធម៌ទេសចរណ៍ឡាវ” នៅ​វៀត​ណាម​។ អញ្ជើញមកចូល​រួមពិធីមានសមមិត្ត ផាម​ប៊ីញមិញ សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​​វៀតណាម​ សមមិត្ត Phankham Viphavanh សមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ លេខាអចិន្ត្រៃយ៍ និង​ជាអនុប្រធានរដ្ឋនៃ​ប្រទេសឡាវ រួមជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង ស្ថាបន ​ផ្នែក នៃប្រទេសទាំងពី ។ រូបថត៖​ វ៉ាន់ដេប/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នា​ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្រុកម៉ុកចូវ ខេត្តសើនឡា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​ចូល​រួម​សន្និ​សីទ​ជម្រុញ​ការ​វិនិយោគនៅខេត្តសើនឡាឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក និង​គណៈ​ប្រតិភូ​ទស្សនា​ផ្ទាល់​ ពិធី​ប្រគល់ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តគោលការណ៍​វិនិយោគសម្រាប់វិនិយោគិន។ រូបថត៖ យ័នតឹន/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម

  នា​ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្រុកម៉ុកចូវ ខេត្តសើនឡា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​ចូល​រួម​សន្និ​សីទ​ជម្រុញ​ការ​វិនិយោគនៅខេត្តសើនឡាឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក និង​គណៈ​ប្រតិភូ​ទស្សនា​ផ្ទាល់​ ពិធី​ប្រគល់ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តគោលការណ៍​វិនិយោគសម្រាប់វិនិយោគិន។ រូបថត៖ យ័នតឹន/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម

  នា​ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្រុកម៉ុកចូវ ខេត្តសើនឡា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​ចូល​រួម​សន្និ​សីទ​ជម្រុញ​ការ​វិនិយោគនៅខេត្តសើនឡាឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក និង​គណៈ​ប្រតិភូ​ទស្សនា​ផ្ទាល់​ ពិធី​ប្រគល់ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តគោលការណ៍​វិនិយោគសម្រាប់វិនិយោគិន។ រូបថត៖ យ័នតឹន/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅកោះកោនដាវ ខេត្តបារៀ - វុងតាវ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញទៅទស្សន​កិច្ច​នៅកេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត សួរសុខទុក្ខ និង​ជូន​អំណោយ​ដល់​គ្រួសារគោល​នយោបាយ អ្នកមានសគុណ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីម​ង៉ឹន ទស្សនា​សារមន្ទីរ​កោន​ដាវ។​ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  ក្នុងកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅកោះកោនដាវ ខេត្តបារៀ - វុងតាវ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញទៅទស្សន​កិច្ច​នៅកេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត សួរសុខទុក្ខ និង​ជូន​អំណោយ​ដល់​គ្រួសារគោល​នយោបាយ អ្នកមានសគុណ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីម​ង៉ឹន ទស្សនា​សារមន្ទីរ​កោន​ដាវ។​ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  ក្នុងកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅកោះកោនដាវ ខេត្តបារៀ - វុងតាវ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញទៅទស្សន​កិច្ច​នៅកេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត សួរសុខទុក្ខ និង​ជូន​អំណោយ​ដល់​គ្រួសារគោល​នយោបាយ អ្នកមានសគុណ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​ស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីម​ង៉ឹន ទស្សនា​សារមន្ទីរ​កោន​ដាវ។​ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក​/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ ទ្រឿងហ័រប៊ិញ បានចូលជួបនិងសម្តែងការគួរសមជាមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong ។ ក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអះអាង នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នាខែវិច្ឆិការខាងមុខនេះ នៅទីក្រុងដាណាំង។ រូបថត៖ ស្វឹនវិញ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌វៀតណាម

  ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ ទ្រឿងហ័រប៊ិញ បានចូលជួបនិងសម្តែងការគួរសមជាមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong ។ ក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអះអាង នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នាខែវិច្ឆិការខាងមុខនេះ នៅទីក្រុងដាណាំង។ រូបថត៖ ស្វឹនវិញ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌វៀតណាម

  ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ ទ្រឿងហ័រប៊ិញ បានចូលជួបនិងសម្តែងការគួរសមជាមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong ។ ក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអះអាង នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នាខែវិច្ឆិការខាងមុខនេះ នៅទីក្រុងដាណាំង។ រូបថត៖ ស្វឹនវិញ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌វៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានទទួលជួប លោកស្រី María Jesús Figa López-Palop ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសព័រទុយហ្ក័លប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម និងលោក Adel Mohamed Ali Ba Hamid ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Yemen ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម មកជូនសារតាំង ក្នុងឱកាសទទួលបេសកកម្មថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងរូបថត៖ លោក Adel Mohamed Ali Ba Hamid ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Yemen ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងជូនសារតាំងដល់លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានទទួលជួប លោកស្រី María Jesús Figa López-Palop ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសព័រទុយហ្ក័លប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម និងលោក Adel Mohamed Ali Ba Hamid ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Yemen ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម មកជូនសារតាំង ក្នុងឱកាសទទួលបេសកកម្មថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងរូបថត៖ លោក Adel Mohamed Ali Ba Hamid ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Yemen ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងជូនសារតាំងដល់លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានទទួលជួប លោកស្រី María Jesús Figa López-Palop ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសព័រទុយហ្ក័លប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម និងលោក Adel Mohamed Ali Ba Hamid ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Yemen ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម មកជូនសារតាំង ក្នុងឱកាសទទួលបេសកកម្មថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងរូបថត៖ លោក Adel Mohamed Ali Ba Hamid ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Yemen ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងជូនសារតាំងដល់លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>