នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ញ៉ាត្រា (ខេត្តខាញហ្វ័រ) បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ៥​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រប​​ខណ្ឌ​ សន្និ​សីទ​​មន្រ្តី​​​ជាន់​​​ខ្ពស់ វេទិកា​​សហប្រតិបត្តិការ​​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ឆ្នាំ​២០១៧ លើក​ទី​១ (SOM1) ក្រោម​ខ្លឹម​សារ​៖ ដៃ​គូ​គោល​ន​យោបាយ ស្តីពីសន្តិសុខអាហារ​ របរត្រីនិងមហាសមុទ្រ តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​​សេរី​អាស៊ី - ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិក​ ខិត​​ជិត​​ទីផ្សារ​​និង​​បង្កើន​​គ្រឹះមូល​ដ្ឋាន​​ច្បាប់។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រ​ជុំ​ក្រុម​ស្តីពីរ​បរត្រី​​និង​មហា​សមុទ្រ​​។ រូប​​ថត​​៖ ង្វៀនខាង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​​មាន​​វៀ​ត​ណាម​​

នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ញ៉ាត្រា (ខេត្តខាញហ្វ័រ) បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ៥​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រប​​ខណ្ឌ​ សន្និ​សីទ​​មន្រ្តី​​​ជាន់​​​ខ្ពស់ វេទិកា​​សហប្រតិបត្តិការ​​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ឆ្នាំ​២០១៧ លើក​ទី​១ (SOM1) ក្រោម​ខ្លឹម​សារ​៖ ដៃ​គូ​គោល​ន​យោបាយ ស្តីពីសន្តិសុខអាហារ​ របរត្រីនិងមហាសមុទ្រ តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​​សេរី​អាស៊ី - ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិក​ ខិត​​ជិត​​ទីផ្សារ​​និង​​បង្កើន​​គ្រឹះមូល​ដ្ឋាន​​ច្បាប់។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រ​ជុំ​ក្រុម​ស្តីពីរ​បរត្រី​​និង​មហា​សមុទ្រ​​។ រូប​​ថត​​៖ ង្វៀនខាង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​​មាន​​វៀ​ត​ណាម​​

 • នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ញ៉ាត្រា (ខេត្តខាញហ្វ័រ) បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ៥​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រប​​ខណ្ឌ​ សន្និ​សីទ​​មន្រ្តី​​​ជាន់​​​ខ្ពស់ វេទិកា​​សហប្រតិបត្តិការ​​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ឆ្នាំ​២០១៧ លើក​ទី​១ (SOM1) ក្រោម​ខ្លឹម​សារ​៖ ដៃ​គូ​គោល​ន​យោបាយ ស្តីពីសន្តិសុខអាហារ​ របរត្រីនិងមហាសមុទ្រ តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​​សេរី​អាស៊ី - ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិក​ ខិត​​ជិត​​ទីផ្សារ​​និង​​បង្កើន​​គ្រឹះមូល​ដ្ឋាន​​ច្បាប់។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រ​ជុំ​ក្រុម​ស្តីពីរ​បរត្រី​​និង​មហា​សមុទ្រ​​។ រូប​​ថត​​៖ ង្វៀនខាង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​​មាន​​វៀ​ត​ណាម​​

  នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ញ៉ាត្រា (ខេត្តខាញហ្វ័រ) បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ៥​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រប​​ខណ្ឌ​ សន្និ​សីទ​​មន្រ្តី​​​ជាន់​​​ខ្ពស់ វេទិកា​​សហប្រតិបត្តិការ​​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ឆ្នាំ​២០១៧ លើក​ទី​១ (SOM1) ក្រោម​ខ្លឹម​សារ​៖ ដៃ​គូ​គោល​ន​យោបាយ ស្តីពីសន្តិសុខអាហារ​ របរត្រីនិងមហាសមុទ្រ តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​​សេរី​អាស៊ី - ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិក​ ខិត​​ជិត​​ទីផ្សារ​​និង​​បង្កើន​​គ្រឹះមូល​ដ្ឋាន​​ច្បាប់។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រ​ជុំ​ក្រុម​ស្តីពីរ​បរត្រី​​និង​មហា​សមុទ្រ​​។ រូប​​ថត​​៖ ង្វៀនខាង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​​មាន​​វៀ​ត​ណាម​​

  នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង​ញ៉ាត្រា (ខេត្តខាញហ្វ័រ) បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ៥​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រប​​ខណ្ឌ​ សន្និ​សីទ​​មន្រ្តី​​​ជាន់​​​ខ្ពស់ វេទិកា​​សហប្រតិបត្តិការ​​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ឆ្នាំ​២០១៧ លើក​ទី​១ (SOM1) ក្រោម​ខ្លឹម​សារ​៖ ដៃ​គូ​គោល​ន​យោបាយ ស្តីពីសន្តិសុខអាហារ​ របរត្រីនិងមហាសមុទ្រ តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​​សេរី​អាស៊ី - ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិក​ ខិត​​ជិត​​ទីផ្សារ​​និង​​បង្កើន​​គ្រឹះមូល​ដ្ឋាន​​ច្បាប់។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រ​ជុំ​ក្រុម​ស្តីពីរ​បរត្រី​​និង​មហា​សមុទ្រ​​។ រូប​​ថត​​៖ ង្វៀនខាង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​​មាន​​វៀ​ត​ណាម​​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជារដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស ផាម​ប៊ិញ​មិញ ទទួល​ជួប​លោកស្រី Elisabeth Nilsson អភិបាល​តំបន់ Ostergotland (​ប្រទេស​ស៊ុយ​អែត​) កំពុង​បំពេញ​​ទស្សនកិច្ច​​និ​ង​ធ្វើកា​រ នៅប្រទេស​វៀត​ណាម។ រូបថ​ត៖ ង្វៀនយឹន/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មា​នវៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជារដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស ផាម​ប៊ិញ​មិញ ទទួល​ជួប​លោកស្រី Elisabeth Nilsson អភិបាល​តំបន់ Ostergotland (​ប្រទេស​ស៊ុយ​អែត​) កំពុង​បំពេញ​​ទស្សនកិច្ច​​និ​ង​ធ្វើកា​រ នៅប្រទេស​វៀត​ណាម។ រូបថ​ត៖ ង្វៀនយឹន/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មា​នវៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជារដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស ផាម​ប៊ិញ​មិញ ទទួល​ជួប​លោកស្រី Elisabeth Nilsson អភិបាល​តំបន់ Ostergotland (​ប្រទេស​ស៊ុយ​អែត​) កំពុង​បំពេញ​​ទស្សនកិច្ច​​និ​ង​ធ្វើកា​រ នៅប្រទេស​វៀត​ណាម។ រូបថ​ត៖ ង្វៀនយឹន/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មា​នវៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​ទទួល​ជួប​លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​នៃចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស ​Liam Fox កំពុង​អញ្ជើញបំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​ទទួល​ជួប​លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​នៃចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស ​Liam Fox កំពុង​អញ្ជើញបំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក បាន​ទទួល​ជួប​លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​នៃចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស ​Liam Fox កំពុង​អញ្ជើញបំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បាន​​ជួបសវនាការជាមួយ​លោក​ស្រី​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរស្ស៊ី ​Valentina Ivanovna Matvienko ដែល​កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅវៀត​ណាម។ រូប​ថត៖ ទ្រីយុង/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បាន​​ជួបសវនាការជាមួយ​លោក​ស្រី​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរស្ស៊ី ​Valentina Ivanovna Matvienko ដែល​កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅវៀត​ណាម។ រូប​ថត៖ ទ្រីយុង/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បាន​​ជួបសវនាការជាមួយ​លោក​ស្រី​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរស្ស៊ី ​Valentina Ivanovna Matvienko ដែល​កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ នៅវៀត​ណាម។ រូប​ថត៖ ទ្រីយុង/​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី​២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈប្រតិភូ​ជាន់​ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ (ព្រឹទ្ធសភា) រដ្ឋសភា សហព័ន្ធ​រស្ស៊ី ដឹកនាំដោយ​លោកស្រីប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធ​រស្ស៊ី Valentina Ivanovna Matvienko បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​ នៅ​ប្រទេសវៀតណាម។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នៅអគាររដ្ឋសភា កិច្ច​ពិភាក្សាការងារបាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅក​រវាង លោកស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគិមង៉ឹន និង​លោកស្រីប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរស្ស៊ី​ Valentina Ivanovna Matvienko។ រូបថត​៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ចាប់ពីថ្ងៃទី​២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈប្រតិភូ​ជាន់​ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ (ព្រឹទ្ធសភា) រដ្ឋសភា សហព័ន្ធ​រស្ស៊ី ដឹកនាំដោយ​លោកស្រីប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធ​រស្ស៊ី Valentina Ivanovna Matvienko បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​ នៅ​ប្រទេសវៀតណាម។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នៅអគាររដ្ឋសភា កិច្ច​ពិភាក្សាការងារបាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅក​រវាង លោកស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគិមង៉ឹន និង​លោកស្រីប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរស្ស៊ី​ Valentina Ivanovna Matvienko។ រូបថត​៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ចាប់ពីថ្ងៃទី​២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈប្រតិភូ​ជាន់​ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ (ព្រឹទ្ធសភា) រដ្ឋសភា សហព័ន្ធ​រស្ស៊ី ដឹកនាំដោយ​លោកស្រីប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធ​រស្ស៊ី Valentina Ivanovna Matvienko បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការ​ នៅ​ប្រទេសវៀតណាម។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នៅអគាររដ្ឋសភា កិច្ច​ពិភាក្សាការងារបាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅក​រវាង លោកស្រី​ប្រធាន​រដ្ឋសភា ង្វៀនធីគិមង៉ឹន និង​លោកស្រីប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរស្ស៊ី​ Valentina Ivanovna Matvienko។ រូបថត​៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរទស្សន​កិច្ចនិង​ធ្វើការនៅខេត្តថាញប័រ នារសៀលថ្ងៃទី​២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង បាន​អញ្ជើញ​ទៅទស្សនា​រោងច​ក្រចម្រាញ់ប្រេង ង៉ិសើន ចំណុះតំបន់​សេដ្ឋកិច្ចង៉ិសើន នៅលើភូមិសាស្រ្ត ស្រុក​ទិញយ៉ា។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ជាមួយ​អ្នកឯកទេស កម្មករ កំពុង​ធ្វើការនៅរោង​ចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ង៉ិសើ​ន​។​ រូប​ថត​៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ក្នុងដំណើរទស្សន​កិច្ចនិង​ធ្វើការនៅខេត្តថាញប័រ នារសៀលថ្ងៃទី​២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង បាន​អញ្ជើញ​ទៅទស្សនា​រោងច​ក្រចម្រាញ់ប្រេង ង៉ិសើន ចំណុះតំបន់​សេដ្ឋកិច្ចង៉ិសើន នៅលើភូមិសាស្រ្ត ស្រុក​ទិញយ៉ា។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ជាមួយ​អ្នកឯកទេស កម្មករ កំពុង​ធ្វើការនៅរោង​ចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ង៉ិសើ​ន​។​ រូប​ថត​៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ក្នុងដំណើរទស្សន​កិច្ចនិង​ធ្វើការនៅខេត្តថាញប័រ នារសៀលថ្ងៃទី​២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង បាន​អញ្ជើញ​ទៅទស្សនា​រោងច​ក្រចម្រាញ់ប្រេង ង៉ិសើន ចំណុះតំបន់​សេដ្ឋកិច្ចង៉ិសើន នៅលើភូមិសាស្រ្ត ស្រុក​ទិញយ៉ា។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ជាមួយ​អ្នកឯកទេស កម្មករ កំពុង​ធ្វើការនៅរោង​ចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ង៉ិសើ​ន​។​ រូប​ថត​៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានអញ្ចើញទៅទស្សនានិងធ្វើការ ជាមួយ​ខេត្តបាកលី ស្តីពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមកិច្ច សន្តិសុខ - ការពារជាតិ ការងារ​ស្ថាបនា​បក្សឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ចើញ​ទៅទស្សនា​ទម្រង់​រូបភាព ប្រពលវប្បកម្ម​បង្គា នៅ​មណ្ឌលផ្ទះបិទជិត របស់​ក្រុមហ៊ុនភាពហ៊ុន​វៀត​ណាម​-អូស្រ្តាលី - បាកលីវ​ នៅឃុំ​វិញធិញ ស្រុកហ្វ័រប៊ិញ។ រូប​ថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានអញ្ចើញទៅទស្សនានិងធ្វើការ ជាមួយ​ខេត្តបាកលី ស្តីពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមកិច្ច សន្តិសុខ - ការពារជាតិ ការងារ​ស្ថាបនា​បក្សឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ចើញ​ទៅទស្សនា​ទម្រង់​រូបភាព ប្រពលវប្បកម្ម​បង្គា នៅ​មណ្ឌលផ្ទះបិទជិត របស់​ក្រុមហ៊ុនភាពហ៊ុន​វៀត​ណាម​-អូស្រ្តាលី - បាកលីវ​ នៅឃុំ​វិញធិញ ស្រុកហ្វ័រប៊ិញ។ រូប​ថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានអញ្ចើញទៅទស្សនានិងធ្វើការ ជាមួយ​ខេត្តបាកលី ស្តីពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមកិច្ច សន្តិសុខ - ការពារជាតិ ការងារ​ស្ថាបនា​បក្សឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ចើញ​ទៅទស្សនា​ទម្រង់​រូបភាព ប្រពលវប្បកម្ម​បង្គា នៅ​មណ្ឌលផ្ទះបិទជិត របស់​ក្រុមហ៊ុនភាពហ៊ុន​វៀត​ណាម​-អូស្រ្តាលី - បាកលីវ​ នៅឃុំ​វិញធិញ ស្រុកហ្វ័រប៊ិញ។ រូប​ថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសគុយបា ពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ស្រី​សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ និងជា​អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា តុងធីភង់ បាន​ជំនួប​ជាមួយ លោក​លេខាធិការទី​២ អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ និងជាប្រឹក្សា​រដ្ឋមន្រ្តី នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត​គុយបា José Ramón Machado Ventura។ រូបថត៖ ឡេហា​/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសគុយបា ពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ស្រី​សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ និងជា​អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា តុងធីភង់ បាន​ជំនួប​ជាមួយ លោក​លេខាធិការទី​២ អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ និងជាប្រឹក្សា​រដ្ឋមន្រ្តី នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត​គុយបា José Ramón Machado Ventura។ រូបថត៖ ឡេហា​/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសគុយបា ពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ស្រី​សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ និងជា​អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា តុងធីភង់ បាន​ជំនួប​ជាមួយ លោក​លេខាធិការទី​២ អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ និងជាប្រឹក្សា​រដ្ឋមន្រ្តី នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត​គុយបា José Ramón Machado Ventura។ រូបថត៖ ឡេហា​/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>