ក្នុងកម្មវិធីចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅ Davos ប្រទេសស្វីស នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ជំនួបជាមួយ​លោក​ប្រធាន​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Klaus Schwab និងចូល​រួម​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ រវាង​វៀត​ណាម​និង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ពី​ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ពឹងពង្រឹងខ្លូន​​ចំពោះ​អនាគត។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

ក្នុងកម្មវិធីចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅ Davos ប្រទេសស្វីស នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ជំនួបជាមួយ​លោក​ប្រធាន​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Klaus Schwab និងចូល​រួម​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ រវាង​វៀត​ណាម​និង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ពី​ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ពឹងពង្រឹងខ្លូន​​ចំពោះ​អនាគត។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • ក្នុងកម្មវិធីចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅ Davos ប្រទេសស្វីស នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ជំនួបជាមួយ​លោក​ប្រធាន​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Klaus Schwab និងចូល​រួម​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ រវាង​វៀត​ណាម​និង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ពី​ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ពឹងពង្រឹងខ្លូន​​ចំពោះ​អនាគត។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ក្នុងកម្មវិធីចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅ Davos ប្រទេសស្វីស នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ជំនួបជាមួយ​លោក​ប្រធាន​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Klaus Schwab និងចូល​រួម​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ រវាង​វៀត​ណាម​និង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ពី​ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ពឹងពង្រឹងខ្លូន​​ចំពោះ​អនាគត។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

  ក្នុងកម្មវិធីចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅ Davos ប្រទេសស្វីស នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ជំនួបជាមួយ​លោក​ប្រធាន​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF) Klaus Schwab និងចូល​រួម​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ រវាង​វៀត​ណាម​និង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ពី​ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ពឹងពង្រឹងខ្លូន​​ចំពោះ​អនាគត។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួប លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ជប៉ុន Shinzo Abe កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួប លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ជប៉ុន Shinzo Abe កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួប លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ជប៉ុន Shinzo Abe កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោកជំទាវ បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ តាមសេចក្តីអញ្ជើញ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ង្វៀនស្វឹនភុក។ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ពិធីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការ បានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិក នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក និងលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Shinzo Abe ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​ក្នុង​ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​នេះ។​ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោកជំទាវ បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ តាមសេចក្តីអញ្ជើញ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ង្វៀនស្វឹនភុក។ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ពិធីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការ បានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិក នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក និងលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Shinzo Abe ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​ក្នុង​ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​នេះ។​ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោកជំទាវ បាន​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ តាមសេចក្តីអញ្ជើញ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ង្វៀនស្វឹនភុក។ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ពិធីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការ បានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិក នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ។ ក្នុងរូបថត៖ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក និងលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Shinzo Abe ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​ក្នុង​ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​នេះ។​ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារាត្រីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានអញ្ជើញទៅចូលរួម ពិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​ហូជីមិញ​ និង​រង្វាន់ជាតិ ផ្នែកខាង​វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ប្រគល់​រង្វាន់​ជូន​អ្នក​និពន្ធ​ទាំង​ឡាយ ដែល​ដណ្តើមបានរង្វាន់​ហូជីមិញ ផ្នែងខាង​វិទ្យាសាស្រ្តនិ​ង​បច្ចេកវិទ្យា។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នារាត្រីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានអញ្ជើញទៅចូលរួម ពិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​ហូជីមិញ​ និង​រង្វាន់ជាតិ ផ្នែកខាង​វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ប្រគល់​រង្វាន់​ជូន​អ្នក​និពន្ធ​ទាំង​ឡាយ ដែល​ដណ្តើមបានរង្វាន់​ហូជីមិញ ផ្នែងខាង​វិទ្យាសាស្រ្តនិ​ង​បច្ចេកវិទ្យា។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នារាត្រីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រុងហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានអញ្ជើញទៅចូលរួម ពិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​ហូជីមិញ​ និង​រង្វាន់ជាតិ ផ្នែកខាង​វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ប្រគល់​រង្វាន់​ជូន​អ្នក​និពន្ធ​ទាំង​ឡាយ ដែល​ដណ្តើមបានរង្វាន់​ហូជីមិញ ផ្នែងខាង​វិទ្យាសាស្រ្តនិ​ង​បច្ចេកវិទ្យា។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូរការ នៅប្រទេសចិន នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគារទទួលភ្ញៀវតីហូ ទីក្រុង Hangzhou លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួប លោកលេខាបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាការប្រជាជនខេត្ត Zhejiang Xia Baolong។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូរការ នៅប្រទេសចិន នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគារទទួលភ្ញៀវតីហូ ទីក្រុង Hangzhou លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួប លោកលេខាបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាការប្រជាជនខេត្ត Zhejiang Xia Baolong។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូរការ នៅប្រទេសចិន នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគារទទួលភ្ញៀវតីហូ ទីក្រុង Hangzhou លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួប លោកលេខាបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាការប្រជាជនខេត្ត Zhejiang Xia Baolong។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភូក បានទទួលជួប លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភូក បានទទួលជួប លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភូក បានទទួលជួប លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា) តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន Xí Jìnpíng ដែលរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិកនៅមហាសាលប្រជាជន ស្ថិតនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង និងលោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋ Xí Jìnpíng អញ្ជើញត្រួតពលកិត្តិយសក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍នេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា) តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន Xí Jìnpíng ដែលរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិកនៅមហាសាលប្រជាជន ស្ថិតនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង និងលោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋ Xí Jìnpíng អញ្ជើញត្រួតពលកិត្តិយសក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍នេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា) តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន Xí Jìnpíng ដែលរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិកនៅមហាសាលប្រជាជន ស្ថិតនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង និងលោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋ Xí Jìnpíng អញ្ជើញត្រួតពលកិត្តិយសក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍នេះ។ រូបថត៖ ទ្រីយុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភូក បានទទួលជួប លោក ប្រធាននិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Harbinger Capital (សហរដ្ឋអាមេរិក) ដែលកំពុងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភូក បានទទួលជួប លោក ប្រធាននិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Harbinger Capital (សហរដ្ឋអាមេរិក) ដែលកំពុងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភូក បានទទួលជួប លោក ប្រធាននិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Harbinger Capital (សហរដ្ឋអាមេរិក) ដែលកំពុងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>