នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប៊ែលហ្សិក លោក Jehanne Roccas ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហព័ន្ធអឺរ៉ុប (EU) ប្រចាំនៅវៀតណាម​ លោក Bruno Angelet និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បណ្តោះអាសន្ននៃ​ស្ថានទូតអាល្លីម៉ងប្រចាំ​នៅវៀតណាម លោក Wolfgang Maning ដើម្បី​ពិភាក្សាសកម្មភាព​ជម្រុញវិនិយោគរបស់​សហគ្រាសអឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប៊ែលហ្សិក លោក Jehanne Roccas ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហព័ន្ធអឺរ៉ុប (EU) ប្រចាំនៅវៀតណាម​ លោក Bruno Angelet និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បណ្តោះអាសន្ននៃ​ស្ថានទូតអាល្លីម៉ងប្រចាំ​នៅវៀតណាម លោក Wolfgang Maning ដើម្បី​ពិភាក្សាសកម្មភាព​ជម្រុញវិនិយោគរបស់​សហគ្រាសអឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប៊ែលហ្សិក លោក Jehanne Roccas ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហព័ន្ធអឺរ៉ុប (EU) ប្រចាំនៅវៀតណាម​ លោក Bruno Angelet និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បណ្តោះអាសន្ននៃ​ស្ថានទូតអាល្លីម៉ងប្រចាំ​នៅវៀតណាម លោក Wolfgang Maning ដើម្បី​ពិភាក្សាសកម្មភាព​ជម្រុញវិនិយោគរបស់​សហគ្រាសអឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប៊ែលហ្សិក លោក Jehanne Roccas ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហព័ន្ធអឺរ៉ុប (EU) ប្រចាំនៅវៀតណាម​ លោក Bruno Angelet និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បណ្តោះអាសន្ននៃ​ស្ថានទូតអាល្លីម៉ងប្រចាំ​នៅវៀតណាម លោក Wolfgang Maning ដើម្បី​ពិភាក្សាសកម្មភាព​ជម្រុញវិនិយោគរបស់​សហគ្រាសអឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប៊ែលហ្សិក លោក Jehanne Roccas ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហព័ន្ធអឺរ៉ុប (EU) ប្រចាំនៅវៀតណាម​ លោក Bruno Angelet និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បណ្តោះអាសន្ននៃ​ស្ថានទូតអាល្លីម៉ងប្រចាំ​នៅវៀតណាម លោក Wolfgang Maning ដើម្បី​ពិភាក្សាសកម្មភាព​ជម្រុញវិនិយោគរបស់​សហគ្រាសអឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប លោក Michiaki Hirose អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tokyo Gas (ជប៉ុន)។ ក្នុងកិច្ចជំនួប លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះក្រុមហ៊ុនTokyo Gas បានបង្កើតការិយាល័យតំណាងប្រចាំនៅវៀតណាម។ ជូន​ពរ​ក្រុម​ហ៊ុន Tokyo Gas និងអគ្គ​ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន​វៀតណាម (PV GAS) ក៏បង្កើត​សហគ្រាស​សកម្មភាព​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្ម័ន​ធម្មជាតិ​រាវ នៅវៀតណាម និងស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុន​បានដាក់ចេញកម្ម​វិធី​សហការពោរពេញ​ទៅដោយ​ក្តីសង្ឃឹម ចំពោះ​វៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប លោក Michiaki Hirose អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tokyo Gas (ជប៉ុន)។ ក្នុងកិច្ចជំនួប លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះក្រុមហ៊ុនTokyo Gas បានបង្កើតការិយាល័យតំណាងប្រចាំនៅវៀតណាម។ ជូន​ពរ​ក្រុម​ហ៊ុន Tokyo Gas និងអគ្គ​ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន​វៀតណាម (PV GAS) ក៏បង្កើត​សហគ្រាស​សកម្មភាព​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្ម័ន​ធម្មជាតិ​រាវ នៅវៀតណាម និងស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុន​បានដាក់ចេញកម្ម​វិធី​សហការពោរពេញ​ទៅដោយ​ក្តីសង្ឃឹម ចំពោះ​វៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក ទទួលជួប លោក Michiaki Hirose អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tokyo Gas (ជប៉ុន)។ ក្នុងកិច្ចជំនួប លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះក្រុមហ៊ុនTokyo Gas បានបង្កើតការិយាល័យតំណាងប្រចាំនៅវៀតណាម។ ជូន​ពរ​ក្រុម​ហ៊ុន Tokyo Gas និងអគ្គ​ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន​វៀតណាម (PV GAS) ក៏បង្កើត​សហគ្រាស​សកម្មភាព​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្ម័ន​ធម្មជាតិ​រាវ នៅវៀតណាម និងស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុន​បានដាក់ចេញកម្ម​វិធី​សហការពោរពេញ​ទៅដោយ​ក្តីសង្ឃឹម ចំពោះ​វៀត​ណាម​។ រូបថត​៖ ថុងញ៉ឹ/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​សែន ​ទទួលជួបគណៈប្រតិភូ​នៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមរណសិរ្ស​មាតុភូមិ​វៀត​ណាម​ ដឹក​នាំដោយ​លោក​ប្រធាន ត្រឹនថាញម៉ឹន​ សមាជិក​មជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា និង​ចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីកសាង​ផ្លូវ​ព្រំដែន​សន្តិភាព​ មិត្តភាព ​និងសហប្រតិបត្តិការ​នៃប្រទេសទាំង​ពីរ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១៣ - ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ រូបថត៖ អ្នកយក​ព័ត៌មាន​នៃទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​សែន ​ទទួលជួបគណៈប្រតិភូ​នៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមរណសិរ្ស​មាតុភូមិ​វៀត​ណាម​ ដឹក​នាំដោយ​លោក​ប្រធាន ត្រឹនថាញម៉ឹន​ សមាជិក​មជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា និង​ចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីកសាង​ផ្លូវ​ព្រំដែន​សន្តិភាព​ មិត្តភាព ​និងសហប្រតិបត្តិការ​នៃប្រទេសទាំង​ពីរ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១៣ - ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ រូបថត៖ អ្នកយក​ព័ត៌មាន​នៃទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​សែន ​ទទួលជួបគណៈប្រតិភូ​នៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមរណសិរ្ស​មាតុភូមិ​វៀត​ណាម​ ដឹក​នាំដោយ​លោក​ប្រធាន ត្រឹនថាញម៉ឹន​ សមាជិក​មជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា និង​ចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីកសាង​ផ្លូវ​ព្រំដែន​សន្តិភាព​ មិត្តភាព ​និងសហប្រតិបត្តិការ​នៃប្រទេសទាំង​ពីរ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១៣ - ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ រូបថត៖ អ្នកយក​ព័ត៌មាន​នៃទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​

 • ​នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគ្គាររដ្ឋសភា លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួល​ជួប​និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នីតិបញ្ញាតិ្ត​ជាតិ នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​ថៃ Pornpetch Wichitcholchai អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅ​វៀត​ណាម​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ - ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ​នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគ្គាររដ្ឋសភា លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួល​ជួប​និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នីតិបញ្ញាតិ្ត​ជាតិ នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​ថៃ Pornpetch Wichitcholchai អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅ​វៀត​ណាម​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ - ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ​នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអគ្គាររដ្ឋសភា លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួល​ជួប​និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នីតិបញ្ញាតិ្ត​ជាតិ នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​ថៃ Pornpetch Wichitcholchai អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅ​វៀត​ណាម​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ - ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីសមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ និងជាអនុប្រធាន​អចិន្រ្តៃយ៍​សភា ទង់ធីភង់ ជាមួយលោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតពេញ​សមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋ​ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវប្រចាំ នៅ​វៀត​ណាម​ Thongsavanh Phomvihane និង​សមាគម​មិត្តភាពវៀត​ណាម - ឡាវ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា​មណ្ឌល​កេរ​ដំណែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែល​ជាកន្លែងសិក្សានយោបាយ​ និងជាកន្លែង​មហាសន្និបាត​បម្រុង នៃ​មហាសន្និបាតទី២ របស់​គណៈបក្ស​ប្រជាជនឡាវ​ នៅខេត្តហ្វ័រប៊ិញ​។ រូបថត៖ វូហា/ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីសមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ និងជាអនុប្រធាន​អចិន្រ្តៃយ៍​សភា ទង់ធីភង់ ជាមួយលោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតពេញ​សមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋ​ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវប្រចាំ នៅ​វៀត​ណាម​ Thongsavanh Phomvihane និង​សមាគម​មិត្តភាពវៀត​ណាម - ឡាវ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា​មណ្ឌល​កេរ​ដំណែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែល​ជាកន្លែងសិក្សានយោបាយ​ និងជាកន្លែង​មហាសន្និបាត​បម្រុង នៃ​មហាសន្និបាតទី២ របស់​គណៈបក្ស​ប្រជាជនឡាវ​ នៅខេត្តហ្វ័រប៊ិញ​។ រូបថត៖ វូហា/ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីសមាជិកការិយាល័យ​នយោបាយ និងជាអនុប្រធាន​អចិន្រ្តៃយ៍​សភា ទង់ធីភង់ ជាមួយលោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតពេញ​សមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋ​ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវប្រចាំ នៅ​វៀត​ណាម​ Thongsavanh Phomvihane និង​សមាគម​មិត្តភាពវៀត​ណាម - ឡាវ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា​មណ្ឌល​កេរ​ដំណែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែល​ជាកន្លែងសិក្សានយោបាយ​ និងជាកន្លែង​មហាសន្និបាត​បម្រុង នៃ​មហាសន្និបាតទី២ របស់​គណៈបក្ស​ប្រជាជនឡាវ​ នៅខេត្តហ្វ័រប៊ិញ​។ រូបថត៖ វូហា/ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក អធិបតីភាព​ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីវិធានការជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក អធិបតីភាព​ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីវិធានការជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុក អធិបតីភាព​ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីវិធានការជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅការិយាល័យ​មជ្ឈិម​បក្ស សមមិត្ត ត្រឹនក្វឹកវឿង​ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស និងប្រធានគណៈ​កម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ​មជ្ឈិម ទទួលជួបនិងពិភាក្សាជាមួយសម​មតិ្ត នៃ ប៉េណា សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា​អនុប្រធាន​ទី១ព្រឹទ្ធសភានៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​កំពុងបំពេញទស្សនិកិច្ចជាផ្លូវការ​នៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ផឿងហ្វ័រ/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅការិយាល័យ​មជ្ឈិម​បក្ស សមមិត្ត ត្រឹនក្វឹកវឿង​ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស និងប្រធានគណៈ​កម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ​មជ្ឈិម ទទួលជួបនិងពិភាក្សាជាមួយសម​មតិ្ត នៃ ប៉េណា សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា​អនុប្រធាន​ទី១ព្រឹទ្ធសភានៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​កំពុងបំពេញទស្សនិកិច្ចជាផ្លូវការ​នៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ផឿងហ្វ័រ/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅការិយាល័យ​មជ្ឈិម​បក្ស សមមិត្ត ត្រឹនក្វឹកវឿង​ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស និងប្រធានគណៈ​កម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ​មជ្ឈិម ទទួលជួបនិងពិភាក្សាជាមួយសម​មតិ្ត នៃ ប៉េណា សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា​អនុប្រធាន​ទី១ព្រឹទ្ធសភានៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​កំពុងបំពេញទស្សនិកិច្ចជាផ្លូវការ​នៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ផឿងហ្វ័រ/ទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀត​ណាម​

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ - ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឧត្តមសេនីយឯក លោក ង៉ូស្វឹនឡិច ជា​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក James Mattis។ ក្នុង​រូបថត៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ការពារជាតិ​សហរដ្ឋអាមេរិក លោក James Mattis ទទួល​ជួប​ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លោក​ ង៉ូស្វឹនឡិច ជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការពារជាតិ រួមជាមួយ​គណៈ​ប្រតិភូ​យោធា​ជាន់​ខ្ពស់​វៀត​ណាម នៅ​មន្ទីរបញ្ចកោណ​។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​ បាន​ផ្សាយ​

  ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ - ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឧត្តមសេនីយឯក លោក ង៉ូស្វឹនឡិច ជា​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក James Mattis។ ក្នុង​រូបថត៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ការពារជាតិ​សហរដ្ឋអាមេរិក លោក James Mattis ទទួល​ជួប​ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លោក​ ង៉ូស្វឹនឡិច ជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការពារជាតិ រួមជាមួយ​គណៈ​ប្រតិភូ​យោធា​ជាន់​ខ្ពស់​វៀត​ណាម នៅ​មន្ទីរបញ្ចកោណ​។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​ បាន​ផ្សាយ​

  ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ - ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឧត្តមសេនីយឯក លោក ង៉ូស្វឹនឡិច ជា​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក James Mattis។ ក្នុង​រូបថត៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ការពារជាតិ​សហរដ្ឋអាមេរិក លោក James Mattis ទទួល​ជួប​ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លោក​ ង៉ូស្វឹនឡិច ជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការពារជាតិ រួមជាមួយ​គណៈ​ប្រតិភូ​យោធា​ជាន់​ខ្ពស់​វៀត​ណាម នៅ​មន្ទីរបញ្ចកោណ​។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​ បាន​ផ្សាយ​

1 2 3 4 5 >  ... >>