នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានទទួលជួប លោក Ousmane Dione នាយកប្រតិបត្តិជាតិធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សអំពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាង WB និងប្រទេសវៀតណាម នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានទទួលជួប លោក Ousmane Dione នាយកប្រតិបត្តិជាតិធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សអំពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាង WB និងប្រទេសវៀតណាម នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានទទួលជួប លោក Ousmane Dione នាយកប្រតិបត្តិជាតិធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សអំពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាង WB និងប្រទេសវៀតណាម នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានទទួលជួប លោក Ousmane Dione នាយកប្រតិបត្តិជាតិធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សអំពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាង WB និងប្រទេសវៀតណាម នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក បានទទួលជួប លោក Ousmane Dione នាយកប្រតិបត្តិជាតិធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សអំពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាង WB និងប្រទេសវៀតណាម នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមប៊ិញមិញ ប្រធានគណៈ​កម្មការជាតិ APEC ២០១៧ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការជាតិ APEC ២០១៧។ រូបថត៖ អានដាំង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមប៊ិញមិញ ប្រធានគណៈ​កម្មការជាតិ APEC ២០១៧ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការជាតិ APEC ២០១៧។ រូបថត៖ អានដាំង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមប៊ិញមិញ ប្រធានគណៈ​កម្មការជាតិ APEC ២០១៧ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការជាតិ APEC ២០១៧។ រូបថត៖ អានដាំង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួបសមមិត្ត Liu Yun Shan សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាគណៈកម្មការមជ្ឈិមបក្សចិន ក្នុងឱកាសដឹកនាំគណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនិស្តចិន អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅ ប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួបសមមិត្ត Liu Yun Shan សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាគណៈកម្មការមជ្ឈិមបក្សចិន ក្នុងឱកាសដឹកនាំគណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនិស្តចិន អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅ ប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានទទួលជួបសមមិត្ត Liu Yun Shan សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាគណៈកម្មការមជ្ឈិមបក្សចិន ក្នុងឱកាសដឹកនាំគណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនិស្តចិន អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅ ប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅព្រះរាជាណាចក្របែលហ្សិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វឿងឌីញហ្វេ បានអញ្ជើញមកទស្សនាបណ្តាអង្គការសេដ្ឋកិច្ច នៅទីក្រុង Ostende និង Antwerp (ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបែលហ្សិក)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វឿងឌីញហ្វេ ធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Rent-A-Port នៅទីក្រុង Antwerp ។ រូបថត៖ គីមជុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

   ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅព្រះរាជាណាចក្របែលហ្សិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វឿងឌីញហ្វេ បានអញ្ជើញមកទស្សនាបណ្តាអង្គការសេដ្ឋកិច្ច នៅទីក្រុង Ostende និង Antwerp (ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបែលហ្សិក)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វឿងឌីញហ្វេ ធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Rent-A-Port នៅទីក្រុង Antwerp ។ រូបថត៖ គីមជុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការ នៅព្រះរាជាណាចក្របែលហ្សិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វឿងឌីញហ្វេ បានអញ្ជើញមកទស្សនាបណ្តាអង្គការសេដ្ឋកិច្ច នៅទីក្រុង Ostende និង Antwerp (ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបែលហ្សិក)។ ក្នុងរូបថត៖ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វឿងឌីញហ្វេ ធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Rent-A-Port នៅទីក្រុង Antwerp ។ រូបថត៖ គីមជុង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន បានអញ្ជើញមកទស្សនារោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) ស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមីភឿគ ២ ស្រុកបេនកាត ខេត្តប៊ិញយឿង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញមកទស្សនាបណ្តារោងជាងនៃរោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) ។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន បានអញ្ជើញមកទស្សនារោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) ស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមីភឿគ ២ ស្រុកបេនកាត ខេត្តប៊ិញយឿង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញមកទស្សនាបណ្តារោងជាងនៃរោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) ។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន បានអញ្ជើញមកទស្សនារោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) ស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមីភឿគ ២ ស្រុកបេនកាត ខេត្តប៊ិញយឿង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញមកទស្សនាបណ្តារោងជាងនៃរោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) ។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការមហាសន្និបាតអន្តរសភាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣៨ (AIPA-៣៨) នៅរដ្ឋធានី Manila (នៃប្រទេសហ្វីលីពីន) លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi Phong បានជួបសវនាការទ្វេភាគីជាមួយ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ Pany Yathotou លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិជាតិថៃ Pornpetch Wichitcholcha និង សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi Phong បានជួបសវនាការជាមួយ សម្តេច ហេង សំ រិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការមហាសន្និបាតអន្តរសភាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣៨ (AIPA-៣៨) នៅរដ្ឋធានី Manila (នៃប្រទេសហ្វីលីពីន) លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi Phong បានជួបសវនាការទ្វេភាគីជាមួយ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ Pany Yathotou លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិជាតិថៃ Pornpetch Wichitcholcha និង សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi Phong បានជួបសវនាការជាមួយ សម្តេច ហេង សំ រិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការមហាសន្និបាតអន្តរសភាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣៨ (AIPA-៣៨) នៅរដ្ឋធានី Manila (នៃប្រទេសហ្វីលីពីន) លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi Phong បានជួបសវនាការទ្វេភាគីជាមួយ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ Pany Yathotou លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិជាតិថៃ Pornpetch Wichitcholcha និង សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ ក្នុងរូបថត៖ លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi Phong បានជួបសវនាការជាមួយ សម្តេច ហេង សំ រិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីសហគ្រាសតូចនិងលម្ម APEC ២០១៧ ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ឡេមិញ /កាសែតរូបភាពវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីសហគ្រាសតូចនិងលម្ម APEC ២០១៧ ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ឡេមិញ /កាសែតរូបភាពវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីសហគ្រាសតូចនិងលម្ម APEC ២០១៧ ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ ឡេមិញ /កាសែតរូបភាពវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ បានទទួលស្វាគមន៍និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោករដ្ឋមន្ត្រិក្រសួងការបរទេសសាធារណរដ្ឋ Azerbaijan Elmar Mammadyarov ក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីររូបនេះបានផ្លាស់ប្តូរនូវវិធានការ សំដៅបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសគឺវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីរមានសក្តានុពលជាច្រើន ដូចជា៖ ប្រេងឧស្ម័ន អប់រំ វប្បធម៌ ទេសចរណ៍។ រូបថត៖ ង្វៀនខាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ បានទទួលស្វាគមន៍និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោករដ្ឋមន្ត្រិក្រសួងការបរទេសសាធារណរដ្ឋ Azerbaijan Elmar Mammadyarov ក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីររូបនេះបានផ្លាស់ប្តូរនូវវិធានការ សំដៅបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសគឺវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីរមានសក្តានុពលជាច្រើន ដូចជា៖ ប្រេងឧស្ម័ន អប់រំ វប្បធម៌ ទេសចរណ៍។ រូបថត៖ ង្វៀនខាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ផាមប៊ិញមិញ បានទទួលស្វាគមន៍និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោករដ្ឋមន្ត្រិក្រសួងការបរទេសសាធារណរដ្ឋ Azerbaijan Elmar Mammadyarov ក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីររូបនេះបានផ្លាស់ប្តូរនូវវិធានការ សំដៅបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសគឺវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីរមានសក្តានុពលជាច្រើន ដូចជា៖ ប្រេងឧស្ម័ន អប់រំ វប្បធម៌ ទេសចរណ៍។ រូបថត៖ ង្វៀនខាង /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>