ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកនិងភរិយា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអញ្ចើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧​។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍ បាន​រៀបចំ​នៅវិមាន​ប្រធានរដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកនាយករដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក និង​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីសឹង្ហបុ រីLee Hsien Loong ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​នៃកងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកនិងភរិយា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអញ្ចើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧​។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍ បាន​រៀបចំ​នៅវិមាន​ប្រធានរដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកនាយករដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក និង​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីសឹង្ហបុ រីLee Hsien Loong ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​នៃកងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកនិងភរិយា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអញ្ចើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧​។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍ បាន​រៀបចំ​នៅវិមាន​ប្រធានរដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកនាយករដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក និង​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីសឹង្ហបុ រីLee Hsien Loong ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​នៃកងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកនិងភរិយា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអញ្ចើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧​។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍ បាន​រៀបចំ​នៅវិមាន​ប្រធានរដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកនាយករដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក និង​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីសឹង្ហបុ រីLee Hsien Loong ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​នៃកងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស្វឹនភុកនិងភរិយា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានអញ្ចើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧​។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍ បាន​រៀបចំ​នៅវិមាន​ប្រធានរដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោកនាយករដ្ឋ​មន្រ្តី​ ង្វៀនស្វឹនភុក និង​លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីសឹង្ហបុ រីLee Hsien Loong ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​នៃកងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានទទួលជួបលោក Francis Gurry អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) នាឱកាសលោក Francis Gurry កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានទទួលជួបលោក Francis Gurry អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) នាឱកាសលោក Francis Gurry កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង បានទទួលជួបលោក Francis Gurry អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) នាឱកាសលោក Francis Gurry កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម នារសៀលថ្ងទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោក​ប្រធានា​ធិបតី​អ៊ីស្រាអែល​ Reuven Ruvi Rivlin បាន​ជួប​សវនាការ​ជាមួយ​ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង។​ ក្នុង​រូបថត៖ លោក​អគ្គលេខា​បក្ស ង្វៀនភូត្រុង​ ជួបសវនាការជាមួយ ​លោក​ប្រធានាធិបតី​អ៊ីស្រាអែល Reuven Ruvi Rivlin។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម នារសៀលថ្ងទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោក​ប្រធានា​ធិបតី​អ៊ីស្រាអែល​ Reuven Ruvi Rivlin បាន​ជួប​សវនាការ​ជាមួយ​ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង។​ ក្នុង​រូបថត៖ លោក​អគ្គលេខា​បក្ស ង្វៀនភូត្រុង​ ជួបសវនាការជាមួយ ​លោក​ប្រធានាធិបតី​អ៊ីស្រាអែល Reuven Ruvi Rivlin។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម នារសៀលថ្ងទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោក​ប្រធានា​ធិបតី​អ៊ីស្រាអែល​ Reuven Ruvi Rivlin បាន​ជួប​សវនាការ​ជាមួយ​ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង។​ ក្នុង​រូបថត៖ លោក​អគ្គលេខា​បក្ស ង្វៀនភូត្រុង​ ជួបសវនាការជាមួយ ​លោក​ប្រធានាធិបតី​អ៊ីស្រាអែល Reuven Ruvi Rivlin។ រូបថត៖ ទ្រីយុង/ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ជាផ្លូវ​ការ លោក​​ប្រធានា​ធិបតី​រដ្ឋ​អ៊ីស្រាអែល​ Reuven Ruvi Rivlin និង​​លោក​​ជំទាវ​​ ដែ​ល​អញ្ជើញម​ក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ថ្នាក់រដ្ឋ​នៅវៀតណាម​ ចាប់ពីថ្ងៃទី​១៩ ដល់ថ្ងៃទី​២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧ តាមសេចក្តី​អញ្ជើញ របស់​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹន​ដាយ​ក្វាង បាន​រៀបចំ​ឡើង​យ៉ាង​មហោឡារិក នៅ​វិមាន​ប្រធាន​រដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង និង​លោក​ប្រធានាធិបតី Reuven Ruvi Rivlin ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ជាផ្លូវ​ការ លោក​​ប្រធានា​ធិបតី​រដ្ឋ​អ៊ីស្រាអែល​ Reuven Ruvi Rivlin និង​​លោក​​ជំទាវ​​ ដែ​ល​អញ្ជើញម​ក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ថ្នាក់រដ្ឋ​នៅវៀតណាម​ ចាប់ពីថ្ងៃទី​១៩ ដល់ថ្ងៃទី​២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧ តាមសេចក្តី​អញ្ជើញ របស់​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹន​ដាយ​ក្វាង បាន​រៀបចំ​ឡើង​យ៉ាង​មហោឡារិក នៅ​វិមាន​ប្រធាន​រដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង និង​លោក​ប្រធានាធិបតី Reuven Ruvi Rivlin ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ជាផ្លូវ​ការ លោក​​ប្រធានា​ធិបតី​រដ្ឋ​អ៊ីស្រាអែល​ Reuven Ruvi Rivlin និង​​លោក​​ជំទាវ​​ ដែ​ល​អញ្ជើញម​ក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ថ្នាក់រដ្ឋ​នៅវៀតណាម​ ចាប់ពីថ្ងៃទី​១៩ ដល់ថ្ងៃទី​២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៧ តាមសេចក្តី​អញ្ជើញ របស់​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹន​ដាយ​ក្វាង បាន​រៀបចំ​ឡើង​យ៉ាង​មហោឡារិក នៅ​វិមាន​ប្រធាន​រដ្ឋ​។ ក្នុង​រូប​ថត៖ លោកប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង និង​លោក​ប្រធានាធិបតី Reuven Ruvi Rivlin ត្រួត​កង​ពល​កិត្តិយស​កងទ័ព​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/ទីភ្នាក់ងា​រសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ​នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង បាន​អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី៥០​ឆ្នាំ ទិវាប្រពៃណី​បញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ពពិសេស (ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៦៧ - ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ​និង​ទទួលគ្រឿង​ឥស្សរិយយស​យោធា​លំដាក់​ថ្នាក់​លេខ១​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង ប្រទាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​យោធា​លំដាប់​ថ្នាក់លេខ​១ ជូនបញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ព​ពិសេស។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ​នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង បាន​អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី៥០​ឆ្នាំ ទិវាប្រពៃណី​បញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ពពិសេស (ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៦៧ - ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ​និង​ទទួលគ្រឿង​ឥស្សរិយយស​យោធា​លំដាក់​ថ្នាក់​លេខ១​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង ប្រទាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​យោធា​លំដាប់​ថ្នាក់លេខ​១ ជូនបញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ព​ពិសេស។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ​នៅរដ្ឋធានីហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹន​ដាយក្វាង បាន​អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី៥០​ឆ្នាំ ទិវាប្រពៃណី​បញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ពពិសេស (ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៦៧ - ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ​និង​ទទួលគ្រឿង​ឥស្សរិយយស​យោធា​លំដាក់​ថ្នាក់​លេខ១​។ ក្នុង​រូប​ថត​៖ លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹនដាយ​ក្វាង ប្រទាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​យោធា​លំដាប់​ថ្នាក់លេខ​១ ជូនបញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ព​ពិសេស។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង់/ទីភ្នាក់​ងារសារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ផានវ៉ាន់យ៉ាង ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការបីថ្ងៃ​នៅកម្ពុជា។ ក្នុង​ថ្ងៃដំ​បូង លោក​អគ្គសេនាធិការ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​សម្តែង​ការគួរ​​សមចំពោះ​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនាបតី​តេជោ​ ហ៊ុន​សែន លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ស្តីទីក្រសួង​ការពារជាតិ​កម្ពុជា ទៀ​បាញ់ និង​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ស្ថាន​ទូត​វៀត​ណាម​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​។ ក្នុងរូប​ថត៖ សម្តេច​អគ្គមហា​សេនាបតីតេ​ជោ ហ៊ុន​សែន ទទួល​ជួប​លោក​អគ្គសេនា​ធិការ​ ផានវ៉ាន់យ៉ាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ផានវ៉ាន់យ៉ាង ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការបីថ្ងៃ​នៅកម្ពុជា។ ក្នុង​ថ្ងៃដំ​បូង លោក​អគ្គសេនាធិការ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​សម្តែង​ការគួរ​​សមចំពោះ​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនាបតី​តេជោ​ ហ៊ុន​សែន លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ស្តីទីក្រសួង​ការពារជាតិ​កម្ពុជា ទៀ​បាញ់ និង​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ស្ថាន​ទូត​វៀត​ណាម​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​។ ក្នុងរូប​ថត៖ សម្តេច​អគ្គមហា​សេនាបតីតេ​ជោ ហ៊ុន​សែន ទទួល​ជួប​លោក​អគ្គសេនា​ធិការ​ ផានវ៉ាន់យ៉ាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ផានវ៉ាន់យ៉ាង ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ធ្វើការបីថ្ងៃ​នៅកម្ពុជា។ ក្នុង​ថ្ងៃដំ​បូង លោក​អគ្គសេនាធិការ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​សម្តែង​ការគួរ​​សមចំពោះ​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនាបតី​តេជោ​ ហ៊ុន​សែន លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ស្តីទីក្រសួង​ការពារជាតិ​កម្ពុជា ទៀ​បាញ់ និង​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ស្ថាន​ទូត​វៀត​ណាម​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​។ ក្នុងរូប​ថត៖ សម្តេច​អគ្គមហា​សេនាបតីតេ​ជោ ហ៊ុន​សែន ទទួល​ជួប​លោក​អគ្គសេនា​ធិការ​ ផានវ៉ាន់យ៉ាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោកឧត្តមសេនីយ​ទោ Somkeo Silavong លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស​ប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​មក​បំពេញទស្សន​កិច្ច​​និង​ធ្វើការ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ញ៉ាសាង/ទីភ្នាក់​​ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោកឧត្តមសេនីយ​ទោ Somkeo Silavong លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស​ប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​មក​បំពេញទស្សន​កិច្ច​​និង​ធ្វើការ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ញ៉ាសាង/ទីភ្នាក់​​ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង ទទួល​ជួប​លោកឧត្តមសេនីយ​ទោ Somkeo Silavong លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស​ប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​មក​បំពេញទស្សន​កិច្ច​​និង​ធ្វើការ​នៅ​វៀត​ណាម​។ រូបថត៖ ញ៉ាសាង/ទីភ្នាក់​​ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ (កម្ពុជា) បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ នៃ​គណៈកម្ម​ការ​ចម្រុះវៀ​ត​ណាម​ - កម្ពុជា ស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេស ក្រោយ​សហអធិបតី​នៃ​លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និង​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ​បរទេស​វៀត​ណាម ផាមប៊ិញមិញ និង​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ​បរទេស និង​ស​ហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិកម្ពុជា ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នៃកិច្ចប្រជុំ​នេះ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ (កម្ពុជា) បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ នៃ​គណៈកម្ម​ការ​ចម្រុះវៀ​ត​ណាម​ - កម្ពុជា ស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេស ក្រោយ​សហអធិបតី​នៃ​លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និង​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ​បរទេស​វៀត​ណាម ផាមប៊ិញមិញ និង​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ​បរទេស និង​ស​ហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិកម្ពុជា ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នៃកិច្ចប្រជុំ​នេះ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ (កម្ពុជា) បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ នៃ​គណៈកម្ម​ការ​ចម្រុះវៀ​ត​ណាម​ - កម្ពុជា ស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេស ក្រោយ​សហអធិបតី​នៃ​លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី និង​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ​បរទេស​វៀត​ណាម ផាមប៊ិញមិញ និង​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ​បរទេស និង​ស​ហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិកម្ពុជា ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន។ ក្នុងរូបថត៖ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នៃកិច្ចប្រជុំ​នេះ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀត​ណាម​

1 2 3 4 5 >  ... >>